Prijevodi u hrvatski:

  • Upravom 

Slične fraze u rječniku engleski hrvatski. (1)

board of managersuprava

Primjer rečenice s "Board of Managers", prijevod memorije

add example
He was engaged in sales activities until 2001 , when he got a j ob in Lura as a Country Manager for Bosnia and Herzegovina as well as the deputy CEO of the associated company Lura Sarajevo . In 2003 he became a Sales Manager and took over responsibility for the Lura sales performance in the Zagreb region , while a year later he became the CEO of the associated company Lura Trzin in Slovenia . In 2006 he climbed the career ladder to become the Dairy Division Sales Director for the Croatian market , while later that year he took the role of the Dukat dairy industry Management Board member in charge of sales and logistics . On January 1st 2010 , in addition to his function as the Management Board member in charge of sales and logistics , he became a General Manager of the Dukat Group for Croatian Market .Na poslovima prodaje radi do 2001 . godine , kada se zapošljava u tadašnjoj Luri , na poziciji voditelja tržišta Bosne i Hercegovine te zamjenika direktora povezanog poduzeća Lura Sarajevo . 2003 . godine preuzima funkciju voditelja prodaje te odgovornost za prodajne rezultate Lure u zagrebačkoj regiji , da bi godinu dana poslije postao generalni direktor povezanog poduzeća Lura Trzin u Sloveniji . 2006 . godine napreduje na poziciju direktora prodaje mliječne divizije za hrvatsko tržište , a krajem iste godine preuzima ulogu člana Uprave Dukat mliječne industrije za prodaju i logistiku . 1 . siječnja 2010 . godine , uz funkciju člana Uprave za prodaju i logistiku , postaje i generalni menadžer Dukat grupe za hrvatsko tržište .
In 2006 he became the head of the Dairy Division in Croatia , while later that year he became the president of the Management Board of Lura , today Dukat dairy industry . On January 1st 2010 in addition to his function as the Chairman of the Management Board of Dukat dairy industry , he became the Executive Board member of the Lactalis Group .Direktor divizije mlijeka u Hrvatskoj postaje 2006 . godine , a krajem iste godine i predsjednik Uprave Lure , danas Dukat mliječne industrije . 1 . siječnja 2010 . godine , uz funkciju predsjednika Uprave Dukat mliječne industrije , preuzima i funkciju člana Izvršnog odbora Lactalis grupe .
In line with the Act on Quality Assurance in Science and Higher Education , the Agency director represents the Agency , manages its activities , proposes to the Management Board the Agency Statute , amendments to the Statute , Ordinance on Internal Order and Annual Budget , adopts other general acts in the Agency’ s scope of work , independently takes legal actions on behalf of the Agency up to the level determined by the Agency Statute , decides on beginning and ending work contracts of the Agency employees , participates in the work of the Management Board without voting rights and performs other tasks in line with the law and the Agency Statute .Prema Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju ravnatelj Agencije predstavlja i zastupa Agenciju , vodi poslovanje i stručni rad Agencije , predlaže Upravnom vijeću Statut , njegove izmjene i dopune , Pravilnik o unutarnjem redu i godišnji proračun , donosi druge opće akte iz djelokruga rada Agencije , samostalno poduzima pravne radnje u ime i za račun Agencije do vrijednosti utvrđene Statutom Agencije , odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odno sa radnika Agencije , sudjeluje u radu Upravnoga vijeća bez prava odlučivanja te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Agencije .
Between two Annual Assembly Meetings , the Guild shall be managed by a Management Board elected by the Assembly , and consisting of the Chairperson of the Management Board who shall at the same time be the Chairperson of the Guild , the Deputy Chairperson and three members .Između dviju izbornih Skupština Društvom upravlja po Skupštini izabran Upravni odbor , a sastoji se od predsjednika Upravnog odbora , koji je ujedno i predsjednik Društva , zamjenika predsjednika i tri člana .
At the Meeting of the management board of the Croatian Financial Services Supervisory Agency , held on 6th May 2010 , decision on the approval for the appointment of Paola Beltrame for the position of Management Board member at the company ALD Automotive Ltd , Zagreb .Na sjednici održanoj dana 06 . svibnja 2010 . godine Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donijela je rješenje kojim se Paoli Beltrame daje odobrenje za imenovanje članom uprave društva ALD Automotive d. o. o . , Zagreb , za mandat u trajanju od 5 godina .
The Management Board shall conduct business and make valid decisions if more t han half of the total number of members of the Management Board are present at meetings .Upravni odbor radi i donosi pravovaljane odluke na sjednicama ako je nazočno više od polovine ukupnog broja članova Upravnog odbora .
" Influence of HRM practice improvement on the managers’ role " was the topic of the joint presentation of SELECTIO’ s Executive Director Vera Č ubranić and GISDATA’ s President of the Management Board Boran Lonč arić . They have emphasized the importance of human resource management department especially in the organization of knowledge transfer in fast growing companies ." Utjecaj unapređenja HRM praksi na ulogu menadžera " bila je tema zajedničkog predstavljanja izvršne direktorice u tvrtki SELECTIO Vere Čubranić i direktora Gisdata Grupe Borana Lončarića koji su istaknuli važnost odjela ljudskih resursa posebice u organizaciji prijenosa znanja u brzorastućim kompanijama .
Many were targeted by the DT board at the time : reporters with German business magazines , members of the board and supervisory board , managers and even union representatives .U tom periodu na meti uprave DT- a našli su se mnogi : novinari njemačkih poslovnih časopisa , članovi uprave i nadzornog odbora , menadžeri pa čak i predstavnici sindikata .
Vjenceslav Terzic is Member of the Managing Board of the CVCA and Managing Director at Quaestus Private Equity Partners , currently managing Quaestus Private Equity I ( fully invested ) and Quaestus Private Equity II ( expected closing fall 2010 ) . He is a real veteran of private equity in Croatia with over ten years of experience gained at SEAF Croatia ( 2000-2005 ) , the first venture capital fund in Croatia , and Quaestus ( 2006- ) .Vjenceslav Terzić je Član Upravnog odbora HVCA i Direktor u Quaestus Private Equity Partneri , društvu za upravljanje fondovima rizičnog kapitala Quaestus Private Equity I ( u potpunosti investiran fond ) i Quaestus Private Equity II ( u osnivanju ) : Vjenceslav Terzić je veteran private equity industrije u Hrvatsku , jer svoju karijeru započinje u prvom hrvatskom venture capital fondu SEAF Croatia ( 2001- 2005 ) , te nastavlja u Quaestus- u ( 2006 - ) .
He worked as an R & D Food Technologist and Quality Manager until 2001 , when he became the Chief Director of Production in Lura . In 2007 , with the acquisition of Dukat by the Lactalis Group , he took the role of the Sales Director , while in 2009 he became the Management Board member in charge of product supply . On January 1st 2010 he took over the responsibility for industrial business operations of the Dukat Group on the markets of South East European countries .Do 2001 . godine , kada postaje izvršni direktor proizvodnje tadašnje Lure , obavlja poslove prehrambenog tehnologa u istraživanju i razvoju te direktora upravljanja kvalitetom . 2007 . godine , ulaskom Dukata u sastav Lactalis grupe , preuzima funkciju izvršnog direktora proizvodnje , a 2009 . godine i člana Uprave za Opskrbu proizvoda . 1 . siječnja 2010 . godine preuzima i odgovornost za industrijsko poslovanje u Dukat grupi , na tržištima JI Europe .
A Plenary Session may be convoked by the Management Board , by the Chairperson him/ herself of the Guild , the Supervisory Board , the Court of Honour or by 1/ 5 ( one fifth ) of the membership .Plenum mogu sazvati Upravi odbor , sam predsjednik Društva , Nadzorni odbor , Časni sud ili 1/ 5 redovitog članstva .
Mr Mato Zadro , in addition to the function as the chairman of Dukat Group Management Board , was appointed the Lactalis Group Executive Board chairman and became in charge of the regions of Southeastern Europe , Middle East and North Africa , as well as export activities on Asian and African markets .Gospodin Mato Zadro , uz dosadašnju funkciju predsjednika Uprave Dukat grupe , preuzima i dodatnu funkciju člana Izvršnog odbora Lactalis grupe te odgovornost za regiju JI Europe , Bliski istok i sjevernu Afriku te izvozne aktivnosti na tržištima Azije i Afrike .
The entire affair has lasted in Germany for a full nine years , and during that period the powerful bosses of Deutsche Telekom ordered the eavesdropping and tailing of many people : journalists , union representatives , members of the board and supervisory board , managers and employees .A cijeli slučaj u Njemačkoj traje već punih devet godina , i u tom periodu moćni čelnici Deutsche Telekoma naručivali su prisluškivanja i praćenja mnogih ljudi : novinara , predstavnika sindikata , članova uprave i nadzornog odbora , menadžera i zaposlenika .
The appointment of Zoltan Aldott as the new CEO of Croatian oil company INA has been interpreted among Croatian oil experts as a portent of significant changes in the way in which MOL is running INA . This 40-e ar-old manager , namely , to date a member of the MOL board responsible for research and production , is considered one of the most competent MOL managers and well informed about INA operations and the business environment in Croatia .Imenovanje novog predsjednika Uprave hrvatske naftne kompanije INA- e Zoltána Áldotta u hrvatskim je naftaškim krugovima protumačeno kao nagovještaj značajnih promjena u načinu na koji MOL upravlja INA- om . Naime , taj 40- godišnji menadžer , dosadašnji član Uprave MOL- a zadužen za istraživanje i proizvodnju , smatra se jednim od najkompetentnijih MOLovih menadžera i dobrim poznavateljem načina poslovanja INA- e , kao i poslovnog okružja u Hrvatskoj .
At the Supervisory Board session held on 12 February 2007 Mr Czapran was appointed as a member of the Management Board of the Company and Chief Financial Officer .Na sjednici Nadzornog odbora održanoj 12 . veljače 2007 . , g Czapran imenovan je članom Uprave Društva i glavnim direktorom za financije .
Furthermore , after Friday’ s session of the executive board of the Croatian Health Insurance Board , Hebrang in fact admitted that his management methods and politically motivated staffing selections have failed in health care .Štoviše , Hebrang je u prošli petak nakon sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ( HZZO ) javnosti zapravo službeno priznao da su njegove upravljačke metode i politički uvjetovana kadrovska politika u zdravstvu posve promašeni .
The mandate of four members of the management board expired more than a year ago, but the managing bodies of Elektroprenos have made no attempts thus far to initiate the appointment procedures for any of those positions, Inzko notedMandati četvero članova upravnog odbora istekli su prije više od godinu dana, ali rukovodeća tijela Elektroprijenosa nisu dosad pokušavali pokrenuti postupke imenovanja za ove dužnosti, napomenuo je Inzko
Finally, the FIF will be empowered to investigate organisations under liquidation, members of management boards that may or may not be civil employees, the management of property in the hands of trusts and public utility companies, lapsed debts that favoured the state, and bank accounts of private individualsKonačno, FIF će imati ovlasti istraživati institucije koje su u procesu likvidacije, članove upravnih odbora koji možda jesu ili nisu državni službenici, rukovodstva objekata koji su u rukama povjerilačkih i javno- komunalnih poduzeća, zastarjela dugovanja u korist države, i bankovne račune fizičkih osoba
Mr Alen Fontana , the Dukat Group Management Board member in charge of sales and logistics , accordingly assumed additional role on 1 January 2010 , that of General Manager of the Dukat Group in Croatia and became responsible for Duakt ' s business operations on Croatian market .U skladu s time gospodin Alen Fontana , član Uprave Dukat grupe za prodaju i logistiku , od 1 . siječnja 2010 . preuzima i dodatnu funkciju generalnog direktora Dukata u Hrvatskoj te odgovornost za organizaciju i poslovanje Dukata u Hrvatskoj .
That is a key detail in the division of management rights because it is on the basis of th is , along with a majority on the supervisory board , that MOL has gained control of the other key management body in the company .To je ključna pojedinost u podjeli upravljačkih prava , jer je na temelju nje , uz većinu u nadzornom odboru , MOL stekao i kontrolu nad drugim ključnim upravljačkim tijelom u tvrtki .
In order to secure independe nt auditing of the company , the , Supervisory Board and Management Board has engaged the auditing company PriceWaterHouseCoopers .Kako bi se osiguralo neovisno revizorsko praćenje tvrtke , Nadzorni odbor i Uprava tvrtke angažirali su revizorsku tvrtku PricewaterhouseCoopers .
At the moment club management is consisted of president Đ oni Rota , vice-president Nikola Deković , board members : Ivan Deković , Ive Rota , Josip Santini , Krunoslav Santini and Nado Santini , and supervising board : Boš ko Santini , Damir Santini and Ivan Santini .Trenutni djelatnici kluba su : predsjednik Đoni Rota ; potpredsjednik Nikola Deković ; u upravnom odboru : Ivan Deković , Ive Rota , Josip Santini , Krunoslav Santini , Nado Santini ; te u nadzornom odboru : Boško Santini , Damir Santini i Ivan Santini .
Dukat Management and Supervisory Board members are managers with vast experience knowledge who reach the decisions bearing in mind the interests of shareholders , employees and other stake holders in order to ensure a successful growth and development of the company .Članovi Uprave i Nadzornog odbora Dukata menadžeri su širokog iskustva i znanja koji se pri donošenju odluka vode interesima dioničara , zaposlenika i drugih interesnih skupina , nastojeći tako osigurati uspješan rast i razvoj poslovanja tvrtke .
Several days ago , a meeting was held between the Management Board of Westdeutsche Allgemeine Zeitung ( WAZ ) and Europapress Holdings ( EPH ) with only one topic on the agenda – the strategy for WAZ’ s continued business expansion , after their recent acquisition of 25 % of shares of the German television station RTL . The main topic of the meeting was the “ Grupo” affair and its consequences for WAZ operations , which has primarily impacted the developmental plan that WAZ outlined upon entering the Croatian market , that was supposed to have become a base for expansion throughout the whole of Southeastern Europe .Prije nekoliko dana održan je sastanak Uprave Westdeutsche Allgemeine Zeitunga ( WAZ ) i Europapress Holdinga ( EPH ) sa smo jednom točkom dnevnog reda – strategija daljnjeg širenja WAZ- a , koji je nedavno postao 25- postotni vlasnik i njemačke televizijske postaje RTL . Kao glavna tema sastanka nametnula se “ afera Grupo ” i njene posljedice za poslovanje WAZ- a , koje se prije svega očituju u ometanju razvojnog plana kakav je uprava WAZ- a sebi zacrtala kad je dolazila na hrvatsko tržište , koje je ustvari trebalo biti tek baza za širenje na regiju cijele jugoistočne Evrope .
As an instructor of quality ensembles and a choreographer , he became a member of the Board of Managers of the society of folklore instructors and choreographers of Croatia .Kao voditelj dobrih društava i koreograf postao je član Upravnog odbora Društva folklornih voditelja i koreografa Hrvatske .
Stranica 1. Pronađeno 268239 rečenice podudaranje izraz Board of Managers.Pronađeno u 885,078 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.