Prijevodi u hrvatski:

  • Upravom 

Slične fraze u rječniku engleski hrvatski. (1)

board of managersuprava

Primjer rečenice s "Board of Managers", prijevod memorije

add example
In January 2001 , the Management board of Tvornica duhana Rovinj passed a decision on the establishment of its own tourism company , Adria Resorts d. o. o. , which would be concentrated on making investments in attractive locations in the Istria region and along the Adriatic coast .U siječnju 2001 . uprava Tvornice duhana Rovinj donijela je odluku o osnivanju vlastite turističke tvrtke Adria Resorts d. o. o . čija će djelatnost biti ulaganje u atraktivne lokacije na području Istre i diljem jadranske obale .
Also appointed were new members of the centre 's managing boardNa skupštini su također izabrani novi članovi upravnog odbora centra
Many were targeted by the DT board at the time : reporters with German business magazines , members of the board and supervisory board , managers and even union representatives .U tom periodu na meti uprave DT- a našli su se mnogi : novinari njemačkih poslovnih časopisa , članovi uprave i nadzornog odbora , menadžeri pa čak i predstavnici sindikata .
The current challenge is to fully implement the approved reforms and maintain tight control over expenditures to assure that the budget parameters are observed, " First Deputy Managing Director John Lipsky said after a meeting of the IMF Executive Board. (Mediafax, Agerpres, Bloomberg, Dow JonesTrenutačni izazov jest puna provedba odobenih reformi i održanje jakog nadzora troškova kako bi se osiguralo pridržavanje proračunskih parametara ", izjavio je prvi zamjenik izvršnog ravnatelja John Lipsky nakon sastanka Izvršnog odbora MMF- a. (Mediafax, Agerpres, Bloomberg, Dow Jones
At the opening of the Banatski Dvor facility, Gazprom Managing Board Chairman Alexey Miller announced that the construction of the South Stream gas pipeline would start in ‧ and wrap up by the end ofPredsjednik upravnog odbora Gazproma Alexey Miller najavio je, na otvaranju pogona Banatski Dvor, kako će izgradnja plinovoda Južni tok započeti ‧ i biti dovršena do kraja ‧ godine
On 1 April 2010 Mr. Busé was appointed the Member of the Management Board and Chief Operating Officer Residential . He is responsible for the Customer Facing Unit Residential , covering sales , marketing , and customer services .G . Busé je 1 . travnja 2010 . imenovan članom Uprave i glavnim operativnim direktorom za privatne korisnike , a odgovoran je za Poslovnu jedinicu za privatne korisnike , što uključuje prodaju , marketing i korisničke usluge .
Other members of the Guild may be present at meetings of the Management Board , but without the right to decision-making .Na sjednicama Upravnog odbora mogu biti nazočni i drugi redoviti članovi Društva , ali bez prava odlučivanja .
Istanbul will become an international financial centre with planned investments of $ ‧ billion in the next three years, the head of the Managing Board of the Turkish Banks Association, Ersin Ozince, said on Tuesday (December ‧ thIstanbul će postati međunarodno financijsko središte s planiranim ulaganjima u visini ‧ milijarde dolara u iduće tri godine, izjavio je u utorak ( ‧ prosinca) šef izvršnog odbora Udruženja turskih banaka Ersin Ozince
The OSCE official cited in her letter several disturbing cases, including the termination of the mandate of the entire managing board of the public service broadcaster, MRT, in late July, as well as actions against critically-oriented media outlets and individual journalistsDužnosnica OESS- a navela je u svojem pismu nekoliko uznemirujućih slučajeva, uključujući ukidanje mandata cjelokupnog upravnog odbora javnog radiodifuznog servisa, MRT, koncem srpnja, kao i poteze protiv kritički orijentiranih medija i pojedinih novinara
The international Scientific and Organizing Committee together with the International Scientific Advisory Board , both made up of international respected scientists and experts from all fields of environmental engineering and management , will guarantee a high level of scientific presentation .Znanstveni i organizacijski odbor i Međunarodni znanstveni odbor , sas tavljeni od međunarodno priznatih znanstvenika i eksperata iz područja upravljanja okolišem i inženjerstva okoliša , garantiraju vrlo visok nivo znanstvenog događaja .
" It is crucial that the Council when deciding on changes to the MRT management board interprets the law in the best interests of maintaining a politically and editorially independent public service broadcaster, " the OSCE official said" Ključno je da Vijeće, kada donosi odluku o promjenama u upravnom odboru MRT- a, tumači zakon u najboljem interesu održanja politički i urednički neovisnog javnog radiodifuznog servisa ", rekla je ta dužnosnica OESS- a
" It 's about two channels within the RTK-- one in Albanian, one in Serbian and [ the languages of ] other communities-- with the same extended board of management and the respective directors, " he told SETimes" Radi se o dva programa unutar RTK- a-- jednom na albanskom i jednom na srpskom [ i jezicima ] ostalih manjina-- s istim proširenim upravnim odborom i njihovim ravnateljima ", izjavio je za SETimes
Branko Radosevic , the former CEO of gas company Plinacro and a candidate to be the new Government representative on the board of oil company INA , is the first in a series of managers in major Croatian state-owned firms that could face a concrete indictment in the case of the illegal favouring of the Fimi-media marketing company .Branko Radošević , bivši predsjednik uprave Plinacra i kandidat za novog predstavnika hrvatske vlade u upravi Ine , prvi je u nizu menadžera velikih hrvatskih javnih poduzeća koji bi mogao biti suočen s konkretnom optužnicom u slučaju nelegalnog pogodovanja marketinškoj tvrtki Fimi- media .
From 2006 to 2008 he held the position of the Member of the Management Board and Chief Marketing Officer of T-Mobile Croatia .Od 2006 . do 2008 . godine obnašao je funkciju člana Uprave i glavnog direktora za marketing u T- Mobileu Hrvatska .
At the Supervisory Board session held on 12 February 2007 Mr Czapran was appointed as a member of the Management Board of the Company and Chief Financial Officer .Na sjednici Nadzornog odbora održanoj 12 . veljače 2007 . , g Czapran imenovan je članom Uprave Društva i glavnim direktorom za financije .
At the Meeting of the management board of the Croatian Financial Services Supervisory Agency , held on 6th May 2010 , decision on the approval for the appointment of Paola Beltrame for the position of Management Board member at the company ALD Automotive Ltd , Zagreb .Na sjednici održanoj dana 06 . svibnja 2010 . godine Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donijela je rješenje kojim se Paoli Beltrame daje odobrenje za imenovanje članom uprave društva ALD Automotive d. o. o . , Zagreb , za mandat u trajanju od 5 godina .
Croatian Telecom ( HT ) has as of the middle of last week been in a state of crisis : all of the members of the board of directors and the managers are concerned if they were over the past years under surveillance by their German bosses in Deutsche Telekom ( DT ) , what information from their private lives could at any moment surface in the public and what the possible damage to the companies could be .Od sredine prošlog tjedna u Hrvatskom telekomu vlada krizno stanje : svi članovi uprave i menadžeri brinu jesu li i oni proteklih godina bili pod nadzorom svojih njemačkih šefova iz Deutsche Telekoma , koje bi informacije iz njihova privatnog života mogli svakog trenutka osvanuti u javnosti te koli ka je potencijalna poslovna šteta za obje kompanije .
BOARD OF MANAGERS : represents the interests of CARNet founders , that is , the interests of the Croatian Government .UPRAVNO VIJEĆE : zastupa interese osnivača CARNeta, odnosno interese Vlade Republike Hrvatske .
In 2000 , he was appointed Executive Vice President of Financial Controlling in T-Mobile International , and in December 2004 he assumed the position of Member of the management board and Chief Financial Officer of T-Mobile .Godine 2000 . imenovan je izvršnim dopredsjednikom za kontroling u tvrtki T- Mobile International , a od prosinca 2004 . postaje član uprave i glavni direktor za financije T- Mobile- a Hrvatska .
This is in fact why Croatia was visited last week by a member of the company ' s management board , Stefan Vogg , who met in Zagreb with Croatian Economy Minister Duro Popijac .Upravo zato prošlog je tjedna Hrvatsku posjetio član uprave te kompanije Stefan Vogg , koji se u Zagrebu sastano s hrvatskim ministrom gospodarstva Đurom Popijačem .
In line with the Act on Quality Assurance in Science and Higher Education , the Agency director represents the Agency , manages its activities , proposes to the Management Board the Agency Statute , amendments to the Statute , Ordinance on Internal Order and Annual Budget , adopts other general acts in the Agency’ s scope of work , independently takes legal actions on behalf of the Agency up to the level determined by the Agency Statute , decides on beginning and ending work contracts of the Agency employees , participates in the work of the Management Board without voting rights and performs other tasks in line with the law and the Agency Statute .Prema Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju ravnatelj Agencije predstavlja i zastupa Agenciju , vodi poslovanje i stručni rad Agencije , predlaže Upravnom vijeću Statut , njegove izmjene i dopune , Pravilnik o unutarnjem redu i godišnji proračun , donosi druge opće akte iz djelokruga rada Agencije , samostalno poduzima pravne radnje u ime i za račun Agencije do vrijednosti utvrđene Statutom Agencije , odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odno sa radnika Agencije , sudjeluje u radu Upravnoga vijeća bez prava odlučivanja te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Agencije .
Over the past few weeks , Josipo vic has been approached in this regard by a dozen respected Croatian managers and entrepreneurs who wish to actively participate in the work of his economic advisory board .Proteklih nekoliko tjedana , Josipović je dobio takve zahtjeve od desetak uglednih hrvatskih menadžera i poduzetnika koji žele aktivno sudjelovati u radu njegova ekonomskog savjeta .
On the 5th October 2007 we received a notice from Mr. Ivica Mudrinić , President of Management Board of HT – Hrvatske telekomunikacije d. d. on acquisition of 1000 regular shares of the Issuer with stock exchange code : HT-R-A at the average price of HRK 376,71 per share .Tijekom dana 05 . listopada 2007 . godine primili smo obavijest od g . Ivice Mudrinića , Predsjednika Uprave HT – Hrvatskih telekomunikacija d. d . o stjecanju 1. 000 redovnih dionica Izdavatelja burzovne oznake HT- R- A po prosječnoj cijeni od 376, 71 kunu po dionici .
A Plenary Session may be convoked by the Management Board , by the Chairperson him/ herself of the Guild , the Supervisory Board , the Court of Honour or by 1/ 5 ( one fifth ) of the membership .Plenum mogu sazvati Upravi odbor , sam predsjednik Društva , Nadzorni odbor , Časni sud ili 1/ 5 redovitog članstva .
Heinz Senger-Weiss , the Board of Management member in charge of Air & Sea , was satisfied with the developments in its field in view of the considerable changes to market conditions in the international air and sea fre ight sector : " The consolidated turnover of Gebrüder Weiss Air & Sea , including joint ventures with its partner Röhlig , was about EUR 212 million in 2009.Heinz Senger- Weiss , direktor odjela Air & Sea , zadovoljan je razvojem na svom području u izrazito promijenjenim tržišnim uvjetima u međunarodnom zračnom i brodskom prijevozu tereta : " Konsolidirani promet odjela Air & Sea poduzeća Gebrüder Weiss , uključujući Joint Ventures s partnerom Röhligom , iznosio je 2009 . okruglo 212 milijuna eura .
Stranica 1. Pronađeno 268744 rečenice podudaranje izraz Board of Managers.Pronađeno u 296,2 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.