Prijevodi u hrvatski:

  • Pt-Re/Al2O3 katalizator 

Primjer rečenice s "Pt-Re/Al2O3 Catalyst", prijevod memorije

add example
In fact, what we' re Iooking at here is a version of the catalyst you brought meOvo.To što gledamo je zapravo inačica katalizatora koji ste mi vi donijeli
The EU itself could become the catalyst needed to force a breakthrough in problem areas, argues economist and former Romanian Finance Minister Daniel DaianuSama bi EU mogla postati katalizator potreban za odlučan napredak na problematičnim područjima, tvrdi ekonomist i bivši rumunjski ministar vanjskih poslova Daniel Daianu
The prospect of eventual EU membership has proved an important catalyst of democratic reform in Turkey, so it should be encouraged to make further progress along that road, he addsIzgledi potecijalnog članstva u EU pokazali su se kao veliki poticaj za demokratske reforme u Turskoj, te bi tu zemlju trebalo ohrabriti na nastavak ostvarivanja daljnjeg napretka na tom putu, dodao je
Pointing to the economic crisis as a main catalyst, a new Freedom House report shows that freedom of the press slid for the seventh straight year inUkazujući na gospodarsku krizu kao glavni katalizator, novo izvješće Freedom Housea pokazuje kako je sloboda tiska tokom ‧ već sedmu godinu zaredom u opadanju
The institution will facilitate the improvement of public administration by acting as a catalyst for sharing best practices, education and training among Stabilisation and Association Process (SAP) countries and the EU, and within the region itselfInstitucija će olakšati unaprjeđenje javne uprave djelujući kao katalizator za razmjenu najboljih iskustava, obrazovanja i obuke između zemalja Procesa stabilizacije i priključenja (SAP) i EU i unutar same regije
It is the first substantial investment from the West and one that should act as a catalyst for more of the samePredstavlja prvo značajnije ulaganje sa Zapada i nešto što će služiti kao katalizator za više takvih investicija
Gazprom has been a catalyst for Russia 's strong economic growth over the past five years and a long-term increase in revenues-- especially from exports-- is key to sustaining the momentumGazprom je bio katalizator snažnog gospodarskog rasta Rusije u proteklih pet godina, a dugoročno povećanje prihoda- posebice od izvoza- ključno je za održavanje takvog uzleta
We somehow find a way to target the metal catalystNekako nađemo način da naciljamo metalni katalizator sa nanopredator virusom?
I believe that the approval of the non-visa regime for the BiH citizens would constitute a significant motivation factor and a strong catalyst for the overall process of BiH 's approximation to the EUVjerujem kako bi ukidanje viza za građane BiH predstavljalo značajan motivacijski čimbenik i jak katalizator cijelog procesa približavanja EU
Summary : Preparation of chiral mono- and dinitrogen ligands 1-5 aredescribed . Conformational properties of 1 and its Rh(I ) complexesare studied by DNMR . Keto-enol equilibrium in 2 and 4 , andimine-enamine equilibrium in 3 and 5 is effected by thesubstituent R. Rh(I ) and Rh(II ) complexes of 1-5 are eitherprepared in situ , or isolated , fully characherized , and studiedas a catalyst in hydrogenation , hydrogen transfer , and some otherreactions .Sažetak : Opisano je priređivanje mono - i didušikovih liganada 1- 5. Konformacijska svojstva 1 i njegovih Rh( I ) kompleksa studirana supomoću DNMR . Na keto- enolnu ravnotežu u 2 i 4 i imin- enaminskuravnotežu u 3 i 5 djeluje supstituent R . Rh( I ) i Rh( II ) kompleksi1- 5 priređeni ili in situ ili izolirani , potpuno sukarakterizirani i studirani kao katalizatori u hidrogenaciji, prijenosu vodika i nekim drugim reakcijama .
A mysterious penguin and a pair of automated techno-trousers are the catalysts for a fast-moving comedy thriller , in which mild mannered Wallace finds himself an unwitting accomplice to a daring diamond robbery .Tajanstveni pingvin i automatizirane tehno- hlače pokreću radnju dinamičnog trilera- komedije u kojem se povučeni Wallace nesmotreno nađe u ulozi pomagača u hrabroj pljački dijamanata .
Geometrical abstraction of the last century 50 ' s served Buč an as the catalyst in process of the purification of form and it led him into the stage of strictly rational , architecturally built compositions of his latest cycle of paintings .Geometrijska apstrakcija pedesetih godina prošlog stoljeća poslužila je Bučanu kao katalizator u proces u pročišćavanja forme i uvela ga u fazu strogo racionalnih , arhitektonski građenih kompozicija najnovijeg ciklusa slika .
" We 've said many times that we view Turkey 's European course to be a catalyst for a Cyprus settlement, " the AFP quoted Christofias as saying in an interview with Greek Cypriot state television Sunday" Više puta smo izjavili kako smatramo da je europski smjer Turske katalizator rješenja ciparskog spora ", izjavio je Christofias u intervjuu nacionalnoj televiziji ciparskih Grka u nedjelju, a prenosi AFP
" Good-neighbourly relations and regional economic co-operation are the very essence of the EU... they are the catalyst for stability, reconciliation, and normalising political relations, " he added" Dobrosusjedski odnosi i regionalna gospodarska suradnja sam su temelj EU... predstavljaju katalizator stabilnosti, pomirbe i normalizacije političkih odnosa ", dodao je
Research activities are carried out within the long-term project ( started in 2007 ) entitled Lisbon Strategy – Catalyst for Reform in the EU and in Croatia , financed by the Ministry for Science , Education and Sports ( project number 0171682-1286 , main researcher Viš nja Samardž ija ) .Istraživačka djelatnost provodi se u okviru dugoročnog projekta započetog 2007 . pod naslovom Lisabonska strategija – katalizator reformi u Europskoj uniji i Hrvatskoj . Projekt financira Ministarstvo znanosti , obrazovanja i športa ( broj projekta 0171682- 1286 , voditeljica projekta Višnja Samardžija ) .
In a broader interpretation of the law, attorney Igor Isailovic told SETimes that the development bank should be a catalyst of available state funds for various industriesU širem tumačenju zakona, odvjetnik Igor Isailović je za SETimes rekao kako bi razvojna banka trebala biti katalizator za plasiranje državnih sredstava raznim industrijama
This tragedy will be a catalyst for goodOva će tragedija biti katalizator za dobro
The stone' s just a catalyst for the processKamen je samo katalizator za proces
I think it was a catalyst for people like me speaking of mysteries, of the unusual and paranormalI uistinu je bila katalizator za ljude poput mene, da govore o misterijima, neobičnim i paranormalnim stvarima
Now, though, new groups are springing up, with a December police shooting as catalystMeđutim, pojavljuju se nove skupine, a policijska pucnjava u prosincu poslužila je kao katalizator
Good-neighbourly relations and regional co-operation are the very essence of the EU, and the catalysts for stability, reconciliation and normalising political relations in the South East European region, Enlargement Commissioner Olli Rehn saidDobrosusjedski odnosi i regionalna suradnja predstavljaju temelj EU, te katalizator stabilnosti, pomirbe i normalizacije političkih odnosa u regiji jugoistočne Europe, izjavio je povjerenik za proširenje Olli Rehn
It is hoped that this year 's devastation will prove a catalyst for steps that have been needed for yearsPrisutno je nadanje kako će se ovogodišnja uništavanja pokazati katalizatorom poduzimanja potrebnih koraka na koje se čekalo godinama
The content of free formaldehyde on high grade finished textile can be reduced , and even completely eliminated , if necessary , by adequate choice of catalyst , net forming agents , and adequate processing organisation .Slobodni formaldehid na visokooplemenjenom tekstilu može se smanjiti , a po potrebi i izbjeći odgovarajućim izborom katalizatora , sredstva za umrežavanje i vođenje procesa .
Educators at Carnegie Mellon University will lead the Measuring Learning Consortium , a global consortium funded by HP Catalyst Initiative .Profesori sveučilišta Carnegie Mellon University vodit će Measuring Learning Consortium , globalno udruženje ustanova koje osniva HP Catalyst Initiative .
NATO’ s intent has been to serve as a catalyst for changes that will obviate the need for its continued presence in BiHNamjera je NATO- a bila poslužiti kao katalizator promjena koje će njihovu daljnju prisutnost u BiH učiniti nepotrebnom
Stranica 1. Pronađeno 58245 rečenice podudaranje izraz Pt-Re/Al2O3 Catalyst.Pronađeno u 15,759 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.