Prijevodi u hrvatski:

  • dopušteno odstupanje kašnjenja stanica 
  • tolerancija varijacije kašnjenja ćelija 

Primjer rečenice s "cell delay variation tolerance", prijevod memorije

add example
Further , in these studies parameters of the 24-hour ( circadian ) variations in some physiological and psychological functions were estimated , which were expected to be closely related to shiftwork tolerance .Pored toga u ovim su ispitivanjima utvrđivani parametri 24- satnih ( cirkadijurnih ) varijacija nekih fizioloških i psiholoških funkcija za koje se također moglo očekivati da su usko povezani s tolerancijom prema smjenskom radu .
We' re all just variations of the last modelMi smo samo varijacije prethodnog modela
Their personality , virtual talent for everything and virtuosity are the principal trademarks of the band known for performances of Calabrian and Balkan ballads , which they play with musical variations and interpolations of jazz , reggae , and ska .Osobnost , svestranost i virtuoznost glavni su aduti grupe poznate po izvedbama kalabrijskih i balkanskih balada koje izvode uz muzičke varijacije i interpolacije jazza , reggea , ska glazbe .
Automation system in a power plant ensures rapid adaptation of all its systems to variations in demand dictated by the electrical grid and the process energy system .Automatizacijom proizvodnje u termoelektrani osigurava se brza prilagodba rada svih sustava na promjene u potražnji za energijom u električnoj mreži .
The number includes unofficial religious marriages and shows regional variation, with highs of near ‧ % in eastern and southeastern TurkeyTa brojka uključuje neslužbene vjerske brakove i pokazuje regionalne varijacije, s najvišom stopom od skoro ‧ posto u istočnoj i jugoistočnoj Turskoj
I' il- I' il come by tomorrow after I drop the kids off at school... and we can talk out some offense variationsDoći ću sutra nakon što odvedem djecu u školu... i onda možemo obraditi neke obrambene taktike
It is characterized by multifactorial etiopathogenesis which cause considerable variations in clinical characteristics .S obzirom na takav karakter renalne osteodistrofije teško je ustanoviti osnovni etiopatogenetski faktor , što može biti odlučujuće za izbor terapije .
Studiedare variations of network structures and methods of optimizationduring the learning procedure .Ispitanesu strukture mreža i postupci optimiranja .
There' s never been more than a ‧. ‧ % variationNikad nije postojalo odstupanje veće od ‧. ‧ %
Variations in f. ado minor , choreographed by Hugo Viera , will bring the traditional Portuguese fado back on the ballet stage in Zagreb .Predstava Varijacije u f. ado molu koreografa Huga Viere , ponovno će na zagrebačku baletnu scenu donijeti tradicionalni portugalski fado .
Another variation is the creation of numerous, seemingly unnoticed, unregulated, inhuman sweetshop- factorys, which take advantage of the imposed economic hardshipDruga varijacija je stvaranje brojnih, neprimetnih, neregulisanih, nehumanih fabrika sportske opreme, koje iskorišćavaju nametnute privredne nedaće
Mean menarcheal age in all surveyed localities shows smaller variations than a decade ago , ranging from 12.75-13.00 years .Međutim , srednja dob menarhe u promatranim područjima pokaz uje manju varijabilnost nego u prethodnom desetljeću , javlja se u rasponu od 12. 75 do 13. 0 godina .
Thus, over tens of thousands of generations, tiny variations accumulateStoga, više desetaka tisuća generacija nagomilava sitna odstupanja
The slightest variation from these instructions and we will leave him to dieBilo kakva odstupanja od ovih uputstava i ostavit ćemo ga da umre
Temperature variations in the fuel manifoldTemperatura varira u rezervoaru za gorivo
Summary : The results of this paper suggest : vertical mixing induced bystron wind eventsis associated with a decrease of concentrationof RT organisms ; variations in the oxygen concentration in thesurface layer are associated with the phytoplankton density ; the RT event suddenly occurs when the botton temperature reachesabout 20 oC , which is probably the minimum excystment temperatureof G. polyedra .Sažetak : Rezultati ovog rada ukazuju slijedeće : miješanje prouzročenojakim vjetrom vezano je uz pad gustće RT organizama ; promjene ukoncentraciji kisika u površinskom sloju su usko vezane zapromjene u gustoći fitoplanktona ; RT pojava naglo nastupa utrenutku kada pridnena temperatura dostigne vrijednost 20 oC , tese može pretpostsviti da je ovo najniža temperatura na kojoj G . polyedra ( RT organizam ) ima mogućnost ekscistacije .
The main hypothesis of this investigation is that cerebral autoregulatory capacity is sufficient enough to maintain a huge variation of perfusion pressure and remain constant despite of large variations of physiological stimuli .Nasuprot tome , kod poremećaja moždane cirkulacije bez obzira na uzrok , kapacitet moždane cirkulatorne rezerve je smanjen ili u krajnjem slučaju odsutnan .
The instruments are factory-calibrated and all cuvettes are produced such that no adjustment for batch-to-batch variation is necessary .Instrumenti su tvornički kalibrirani , a sve kivete proizvedene tako da nisu potrebna prilagođavanja različitih lot- ova .
Overview of the principles of nutritional epidemiology ; Nutritional epidemiological studies ; Food consumption , nutrient intake and the relationship with diseases ; Nature of variation in diet ; Dietary assessment methods ( 24-hour recall , food record methods , food frequency methods , diet history method , duplicate diet study , recall of remote diet ) ; Reproducibility and validity of methods ( food frequency questionnaires ) ; Surrogate sources of dietary information ; Biochemical indicators of dietary intakes and their application in validation of other assessment methods ; Anthropometric measures and body composition ; Implications of total energy intake for epidemiologic analysis ; Correction for the effects of measurement error ( random and systematic ) ; Statistic analysis and presentation of dietary data .Pregled i principi prehrambene epidemiologije ; Studije u prehrambenoj epidemiologiji ; Unos namirnica i hranjivih tvari i njihova povezanost s bolestima ; Priroda prehrambenih varijacija ; Metode procjene prehrane ( 24- satno prisjećanje , metode bilježenja prehrane , metode učestalosti prehrane , metoda povijesti prehrane , metoda duplikata dnevnih obroka , prisjećanje davne prehrane ) ; Reproducibilnost i valjanost metoda ( upitnik učestalosti namirnica ) ; Nadomjesni izvori prehrambenih informacija ; Biokemijski pokazatelji prehrambenog unosa i njihova primjena u validaciji ostalih metoda procjene prehrane ; Antropometrijske mjere i tjelesni sklop ; Implikacije ukupnog unosa energije za epidemiološke analize ; Korekcija za učinke greške mjerenja ( slučajne i sistematske ) ; Statistička obrada i prezentacija prehrambenih podataka .
" There 's apparently a variation when Turkey looks at Iran, " agrees Gerald Robbins, analyst on Turkey at the US Foreign Policy Research Institute" Očito postoje varijacije kada Turska promatra Iran ", slaže se Gerald Robbins, analitičar za Tursku na američkom Institutu za vanjskopolitička istraživanja
No variationNema odstupanja
That blind chap down in the Arab camp, every night I hear him tell a variation on the same storyOnog slijepog čovjeka u arapskom logoru, svake noći čujem da govori drugačiju verziju iste priče
Fibre fineness variations have been shown to have a significant impact on the handle , strength and oleophobic finishing effects .Pokazano je da promjena finoće vlakana znatno utječe na opip, čvrstoću i efekte uljeodbojne obrade .
Stranica 1. Pronađeno 3192 rečenice podudaranje izraz cell delay variation tolerance.Pronađeno u 6,069 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.