Prijevodi u hrvatski:

  • mikrotrakasta prijenosna linija 

Primjer rečenice s "microstrip transmission line", prijevod memorije

add example
It is building thermoelectric and hydroelectric plants, as well as a submerged power transmission line linked to Italy via the AdriaticGradi termoelektrane i hidoelektrane, kao i podvodni kabel za prijenos energije povezan s Italijom preko Jadrana
The transmission line has been constructed by using 1,250 steel-lattice towers of average height of 35 meters , three phase bundle conductors of 332 mm2 cross-section , earth wire and OPGW . In Agadyr and YuKGRES substations telecommunication equipment has been installed .Vod je izgrađen na 1. 250 čeličnorešetkastih stupova prosječne visine 35 metara , s tri fazna vodiča u snopu presjeka 332 mm2 , zaštitno uže , te zaštitnim užetom s optičkim nitima .
Mechanical and electronic speech synthesizer ( technique of spectra reconstruction , analog synthesizer , vocal system as a transmission line ) .Mehanički i elektronički govorni sintetizatori ( tehnika rekonstrukcije spektra , analogni sintetizator , vokalni sustav kao prijenosna linija ) .
The transmission line is for the most part far away from the settled towns and road infrastructure , which is why the delivery of material and organization of the site has been a real logistic venture .Dalekovod je svojim najvećim dijelom udaljen od naseljenih mjest a i cestovne infrastrukture zbog čega je isporuka materijala i organizacija gradilišta predstavljala pravi logistički pothvat .
Similarities and differences between design based on lumped elements and transmission lines and the design based on the full EM approach .Sličnosti i razlike u pristupu preko koncentriranih parametara , teorije linija i potpunog elektromagnetskog pristupa .
The maintenance of the transmission network includes maintenance of overhead lines and underground cables , primary and secondary equipment , auxiliary plants , telecommnications equipment and building structures in substations and switchyards .Održavanje prijenosne mreže uključuje održavanje nadzemnih vodova i kabela , primarne i sekundarne opreme , pomoćnih pogona , informacijske i telekomunikacijske opreme te građevinskih objekata u transformatorskim stanicama i rasklopnim postrojenjima .
The agreement also includes the cessation of illegal intervention in Kosovo Serb operations and termination of transmission lines operating in Kosovo without compensationSporazum uključuje i prekid nezakonite intervencije u poslove kosovskih Srba, te prekid rada dalekovoda koji bez naknade funkcioniraju na Kosovu
Macedonia completed the construction of a ‧ kW power transmission line, which will connect its eastern border city of Stip with BulgariaMakedonija je završila izgradnju energetske prijenosne linije snage ‧ kW koja će povezivati pogranični grad na stoku, Štip, s Bugarskom
The Area transmission network is connected with Hungary , Slovenia , and Bosnia and Herzegovina through eight high voltage lines .Prijenosna mreža PrP- a Zagreb povezana je s Mađarskom , Slovenijom te Bosnom i Hercegovinom preko osam visokonaponskih dalekovoda .
Albania and Kosovo agreed to provide mutual assistance with energy supplies in case of crisis, and to build a new transmission lineAlbanija i Kosovo postigli su dogovor o uzajamnoj pomoći u opskrbi strujom u slučaju kriza, kao i izgradnji nove transmisijske linije
He mentioned, in particular, construction of a power transmission line along the route of European CorridorPosebice je spomenuo izgradnju električnih dalekovoda duž Europskog koridora
It had also placed a tender bid for the 300 ( 420 ) kV Sauda – Liastolen transmission line , however works were not carried out since Statnett had ceased from the project .Nadmetao se i za natječaj na 300 ( 420 ) kV Transmission Line Sauda – Liastolen , međutim radove nije izvodio jer je kompanija Statnett odustala od izvođenja radova .
The growth of revenue from the international sales is anticipated in the second half of 2008 mainly from the projects underway ( Kazakhstan - Design and construction of 500 kV transmission lines in length of 390 km , Albania - construction of 400 kV Tirana -Podgorica transmission line and the accompanying feeder bays , Bosnia and Herzegovina - Rehabilitation of " grey zones " , i. e. bad electric power circumstances in distribution of Elektroprivreda hrvatske zajednice Herceg Bosna and Norway - Construction of 420 kV Skareheia ( Evje)-Ho len transmission line , in length of 105 km ) .Rast prihoda od inozemne prodaje očekuje se u drugoj polovici 2008. g . i to uglavnom iz projekata u tijeku ( Kazahstan - Projektiranje i izgradnja 500 kV dalekovoda ukupne duljine 390 kilometara , Albanija - Izgradnja 400 kv dalekovoda Tirana- Podgorica i pripadajućih vodnih polja , Bosna i Hercegovina - Sanacija " sivih zona " , odnosno loših energetskih prilika u distribuciji Elektroprivrede hrvatske zajednice Herceg Bosne i Norveška - Izgradnja dalekovoda 420 kV Skareheia( Evje ) - Holen , duljine 105 km ) .
The financing is designated for implementation of the project to interconnect Macedonia 's power grid with the one in neighbouring Bulgaria through construction of a new ‧ kV power transmission lineSredstva su namijenjena provedbi projekta povezivanja makedonskih dalekovoda s dalekovodom u susjednoj Bugarskoj izgradnjom prijenosne linije snage ‧ kV
The above Consortium has recently signed a contract for construction of the 400 kV Tirana-Podgorica transmission line .Dalekovod d. d . je nedavno potpisao ugovor za izgradnju 400 kV dalekovoda Tirana - Podgorica .
A new ‧ kW transmission line connecting Albania and Montenegro was inaugurated on Monday (August ‧ th) at a ceremony attended by Albanian Prime Minister Sali Berisha and Montenegrin Deputy Prime Minister Vujica LazovicNovi dalekovod od ‧ kW koji povezuje Albaniju i Crnu Goru otvoren je u ponedjeljak ‧ kolovoza, na ceremoniji kojoj su prisustvovali albanski premijer Sali Berisha i crnogorski zamjenik premijera Vujica Lazović
During construction of the above transmission line approximately 8,730 cubic meters of reinforced concrete foundations , 11,810 tons of metal structures , 3,600 km of conductors , 4,266 insulator strings , 32,300 elastic yokes , 85 optical joints and 390 km of earth wire and OPGW have been delivered and installed .Tijekom izgradnje je isporučeno i ugrađeno oko 8. 730 metara kubnih armiranobetonskih temelja , 11. 810 tona metalne konstrukcije , 3. 600 km vodiča , 4. 266 izolatorskih lanaca , 32. 300 elastičnih rastojnika , 85 optičkih spojnica , 390 km zaštitnog užeta i OPGW- a .
Reliable operation of high-voltage transmission lines completely depends on suspension and jointing equipment that is today manufactured in modern production workshops .Postojan rad visokonaponskih vodova u potpunosti je ovisan o ovjesnoj i spojnoj opremi koja se danas proizvodi u modernim proizvodnim radionicama .
The Vinkovci plant manufactures forged steel for suspension and jointing equipment for all types of transmission lines up to 500kV , for the electrification of railway lines , for the automobile industry , as well as all other types of forged steel for various purposes .Pogon Vinkovci proizvodi otkivke za ovjesnu i spojnu opremu za sve vrste dalekovoda do 500 kV , za elektrifikaciju željezničkih pruga , za automobilsku industriju , kao i sve druge vrste otkivaka različitih namjena .
In the field of FMS control , it is necessary to develop the corresponding dynamic model of the flexible structure , and hierarchical coordinator for control of FMS subsystems ( machine tools , robots , transmission lines , lasers , assembly cell , automatic measuring , and so on ) .Kod fleksibilnih proizvodnih sustava ( FPS ) nužno je prije svega razviti odgovarajući dinamički model fleksibilne strukture , te hijerarhijski koordinator za upravljanje podsustavima FPS- a ( obradni strojevi , roboti , transportne trake , laseri , montažne stanice , automatsko mjerenje i dr . ) .
The Area transmission network is connected with Slovenia through four high voltage lines and with Bosnia and Herzegovina through one transmission line .Prijenosna mreža PrP- a Rijeka povezana je preko četiri visokonaponska voda sa Slovenijom te preko jednog dalekovoda s Bosnom i Hercegovinom .
The line will be commissioned as soon as Bulgaria completes infrastructure projects related to the connection of the transmission systems of the two countriesLinija će biti puštena u rad čim Bugarska dovrši infrastrukturne projekte vezane za povezivanje prijenosnih sustava dviju zemalja
Bosnia and Herzegovina 's largest engineering and construction firm, Energoinvest, won a ‧ m-euro contract to build power transmission lines and a transformer station in LibyaNajveća strojarska i građevinska kompanija u Bosni i Hercegovini, Energoinvest, dobila je ugovor vrijedan ‧ milijuna eura za izgradnju strujnih dalekovoda i trafostanice u Libiji
The company also said it plans to begin building a ‧ km power transmission line between the two countries, following talks on an EBRD loan of ‧ m eurosNakon razgovora s EBRD- om o kreditu u iznosu od ‧ milijuna eura, kompanija je također priopćila kako planira započeti izgradnju ‧ kilometra duge prijenosne linije između dviju zemalja
Work on a ‧ kW transmission line with Albania began in Kosovo on Wednesday (May ‧ thRad na ‧ kW dalekovodu koji će povezivati Kosovo s Albanijom započeo je u srijedu ‧ svibnja
Stranica 1. Pronađeno 5379 rečenice podudaranje izraz microstrip transmission line.Pronađeno u 13,267 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.