izgovor: IPA: pəˈsɛpʃən /pəˈsɛpʃ(ə)n/ /pɚˈsɛpʃ(ə)n/    

Prijevodi u hrvatski:

 • percepcija 
  (Noun  f)
   
  conscious understanding of something
   
  vision
   
  that which is detected by the five senses
 • vid 
  (Noun  m)
   
  vision
 • Chronologie 
 • opažanje 
 • perceptivni mehanizmi 
 • sagledavanja 
 • shvaćanje 

Ostala značenja:

 
Vision (ability)
 
(cognition) That which is detected by the five senses; not necessarily understood (imagine looking through fog, trying to understand if you see a small dog or a cat); also that which is detected within consciousness as a thought, intuition, deduction, etc.
 
Conscious understanding of something.
 
The conscious understanding of something.
 
Acuity

Slične fraze u rječniku engleski hrvatski. (18)

children’s perceptiondječja percepcija
corruption perception incomeindeks percepcije korupcije
integroup perceptionintergrupna percepcija
lateralization of perceptionlateralizacija percepcije
perceptstvar opažanja; predmet opažanja
perceptibilityopipljivost
perceptiblezamjetnim; zamjetni; osjetljiv; pojmljiv; opipljiv; znatan; vidljiv; primjetan
perception abilitiespercepcijske sposobnosti
perception of first and second languagepercepcija materinskog i stranog govora
perception of futurepercepcija budućnosti
perception of physiological reactionspercepcija fizioloških reakcija
perception of religionpercepcija religije
perception of the existance of norms in companypercepcija o postojanju normi u poduzeću
perception of the treatmentpercepcija tretmana
perceptivekoji shvaća; koji opaža
perceptive-motor abilitiesperceptivno-motoričke sposobnosti
speech perceptionpercepcija govora
visual perceptionvizualna percepcija

    Prikaži deklinacija

Primjer rečenice s "perception", prijevod memorije

add example
Corruption is still rampant across the globe, Transparency International said Wednesday ( ‧ ctober) as it released its latest survey on corruption perceptionsKorupcija je još uvijek široko rasprostranjena u cijelom svijetu, priopćila je u srijedu ( ‧ listopad) organizacija Transparency International objavljujući svoje najnovije istraživanje o percepciji korupcije
" Such a perception paralyses private investment initiatives and employment, be it Albanian or foreign, " he says" Takva percepcija paralizira privatne ulagačke inicijative, bilo albanske ili inozemne ", kaže on
Bulgaria scored ‧ on the Corruption Perceptions Index. [ TI ]Bugarska je dobila ocjenu ‧ u Indeksu percepcije korupcije. [ TI ]
Space influence on the hearing perception .Utjecaj prostora na slušni dojam .
Neurotism wasquestioned using variables of sthenic and asthenic syndrome , whereas perception of the treatment was analysed by a speciallydevised questionnaire .Neuroticizam je ispitanvarijablama asteničnog i steničnog sindroma , a percepcijatretmana posebno konstruiranim upitnikom .
It worked on perceptionCarlos Castaneda, Aldous Huxley
You know, the perception of who' s bestZnaš, treba sagledati koji je najbolji
Regional dynamics in Iran, Iraq, and Syria left Israel less important in Turkish security perceptionsRegionalna dinamika u Iranu, Iraku i Siriji učinila je Izrael manje bitnim u turskom poimanju sigurnosnih pitanja
According to Transparency International 's ‧ orruption Perceptions Index, Macedonia ranks ‧ th out of ‧ countries-- placing it at the bottom among Southeast European countriesU Indeksu percepcije korupcije za ‧ godinu Transparency Internationala, Makedonija se nalazi na ‧ mjestu od ukupno ‧ zemlje-- što je stavlja na dno kada su u pitanju zemlje jugoistočne Europe
And because citizens expect that they will have to pay a bribe to get a service, they often offer bribes regardless of whether they are requested, adding to the perception that such payments are the normBudući da građani očekuju da će morati platiti mito za dobivanje usluge, oni često nude mito bez obzira da li je se to od njih zahtijeva ili ne, stvarajući dojam da davanje mita predstavlja normu
The cases of child abuse on the other side of the Green Line dividing the island were reportedly linked to domestic violence, alcohol abuse, psychological illness and cultural perceptionsNavodi se kako su slučajevi zlostavljanja djece s druge strane zelene linije koja dijeli otok bili povezani s obiteljskim nasiljem, zloporabom alkohola, psihičkim oboljenjima i kulturalno uvjetovanom percepcijom
Loudness , timbre and pitch perception .Osjet glasnoće , boje i visine tona .
They believe the proposed changes create a perception there will be no future for Croats in BiHSmatraju kako se predloženim izmjenama stvara percepcija kako neće biti budućnosti za Hrvate u BiH
Cortical stimulation for evocation of visual perceptionKortikalna stimulacija za izazivanje vizualne percepcije
Oh, that' s very perceptiveVrlo ste perceptivni
The perception can expand and evolvePercepcija se može proširiti.Evoluirati
But some commentators believe recent arrests may dramatically alter perceptions of what has been dubbed Turkey 's " trial of the century ": a sprawling criminal inquiry encompassing more than ‧ suspects and thousands of pages of evidenceMeđutim, neki komentatori smatraju kako bi nedavna uhićenja mogla dramatično promijeniti percepcije o-- kako je taj proces nazvan u Turskoj-- " suđenju stoljeća ": širokoj kaznenoj istrazi koja obuhvaća više od ‧ osumnjičenih osoba i dokaze na tisućama stranica
" In principle, the Gulf countries had no problems with Turkey 's pro-Western policy, but they worried about its co-operation with Hamas and Hezbollah ", he said, adding that it is time for Ankara to change this perception" Načelno, zaljevske zemlje nisu imale ništa protiv prozapadne politike Turske, ali su bile zabrinute zbog njezine suradnje s Hamasom i Hezbollahom ", kazao je on, dodajući kako je vrijeme da Ankara promijeni takvu percepciju
" The perception of enlargement and its consequences was there in the French debate, but it would be a misinterpretation to highlight this issue as the decisive cause of the " no " vote, when the sense of insecurity and social discontent stemming from high unemployment played a much bigger role, " Rehn said" Percepcija proširenja i njegove konzekvence bili su prisutni u debatama u Francuskoj, ali pogrešno bi bilo tumačiti ovo pitanje kao konačan uzrok odbijanja ustava, budući da su osjećaj nesigurnosti i socijalno nezadovoljstvo, kao posljedice visoke nezaposlenosti, odigrali mnogo veću ulogu ", rekao je Rehn
" International sources in Pristina said the fact that Haradinaj is considered as a suspect by (the ICTY) is sufficient for a poor perception of his appointment to the top of the government, " the Kosovo daily Koha Ditore reported on Friday" Međunarodni izvori u Prištini navode kako je sama činjenica da (ICTY) Haradinaja smatra osumnjičenikom dovoljna za uvidjeti slabe izglede za njegovo imenovanje na čelo vlade ", izvijestio je kosovski dnevnik Koha Ditore u petak
One more round of negotiations on the name dispute between Macedonia and Greece occurred in New York late last week but made no perceptible progressKoncem prošlog tjedna u New Yorku je održan još jedan krug pregovora o sporu glede imena između Makedonije i Grčke, ali nije donio razvidan napredak
The majority' s perception of reality, especially In the political arena, is not their ownPoimanje stvarnosti većine ljudi, naročito u vezi političkog života, nije u stvari uopće njihovo
The ‧ m euros invested in other markets largely reflects the perception that markets abroad are more secureOsamstotina milijuna eura uloženo na ostala tržišta uglavnom odražava percepciju da su tržišta u inozemstvu sigurnija
How very perceptive of you, MerlinKako oštroumno od tebe, Merline
This is also reflected in our perception of life, " said HoxhaTo se također odražava u našoj percepciji života ", kazao je Hoxha
Stranica 1. Pronađeno 282 rečenice podudaranje izraz perception.Pronađeno u 1,976 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.