izgovor: IPA: pəˈsɛpʃən /pəˈsɛpʃ(ə)n/ /pɚˈsɛpʃ(ə)n/    

Prijevodi u hrvatski:

 • percepcija 
  (Noun  f)
   
  conscious understanding of something
   
  vision
   
  that which is detected by the five senses
 • vid 
  (Noun  m)
   
  vision
 • Chronologie 
 • opažanje 
 • perceptivni mehanizmi 
 • sagledavanja 
 • shvaćanje 

Ostala značenja:

 
Vision (ability)
 
(cognition) That which is detected by the five senses; not necessarily understood (imagine looking through fog, trying to understand if you see a small dog or a cat); also that which is detected within consciousness as a thought, intuition, deduction, etc.
 
Conscious understanding of something.
 
The conscious understanding of something.
 
Acuity

Slične fraze u rječniku engleski hrvatski. (18)

children’s perceptiondječja percepcija
corruption perception incomeindeks percepcije korupcije
integroup perceptionintergrupna percepcija
lateralization of perceptionlateralizacija percepcije
perceptstvar opažanja; predmet opažanja
perceptibilityopipljivost
perceptiblezamjetnim; zamjetni; osjetljiv; pojmljiv; opipljiv; znatan; vidljiv; primjetan
perception abilitiespercepcijske sposobnosti
perception of first and second languagepercepcija materinskog i stranog govora
perception of futurepercepcija budućnosti
perception of physiological reactionspercepcija fizioloških reakcija
perception of religionpercepcija religije
perception of the existance of norms in companypercepcija o postojanju normi u poduzeću
perception of the treatmentpercepcija tretmana
perceptivekoji shvaća; koji opaža
perceptive-motor abilitiesperceptivno-motoričke sposobnosti
speech perceptionpercepcija govora
visual perceptionvizualna percepcija

    Prikaži deklinacija

Primjer rečenice s "perception", prijevod memorije

add example
This will quiet your interpretive mind so we can cut through the interference with your memories and perceptionsUtišat će vaš interpretacijski um kako bismo uklonili smetnju vaših misli i zapažanja
And because citizens expect that they will have to pay a bribe to get a service, they often offer bribes regardless of whether they are requested, adding to the perception that such payments are the normBudući da građani očekuju da će morati platiti mito za dobivanje usluge, oni često nude mito bez obzira da li je se to od njih zahtijeva ili ne, stvarajući dojam da davanje mita predstavlja normu
" International sources in Pristina said the fact that Haradinaj is considered as a suspect by (the ICTY) is sufficient for a poor perception of his appointment to the top of the government, " the Kosovo daily Koha Ditore reported on Friday" Međunarodni izvori u Prištini navode kako je sama činjenica da (ICTY) Haradinaja smatra osumnjičenikom dovoljna za uvidjeti slabe izglede za njegovo imenovanje na čelo vlade ", izvijestio je kosovski dnevnik Koha Ditore u petak
Don' t you think the public perception of your work has altered in the last five years?Zar ne mislite da prijem vaših radova opada posljednjih godina?
The country has jumped ahead ‧ positions on the Transparency International Corruption Perceptions IndexZemlja se pomaknula ‧ mjesto naprijed u Indeksu percepcije korupcije udruge Transparency International
Transparency International 's Corruption Perceptions Index ‧ shows that ‧ out of the surveyed ‧ countries score less than ‧ out of a possible ‧ ransparency international ]Index percepcije korupcije za ‧ godinu ogranizacije Transparency International pokazuje kako ‧ od ukupno ‧ zemalja obuhvaćenih istraživanjem imaju manju ocjenu od ‧ dok je maksimalna ocjena ‧ ransparency international ]
But the perception of reality.PositVeć prividu stvarnosti
Progress has been slow in this area, as Transparency International 's annual Corruption Perception Index notesNapredak je na tom području bio spor, što je očito iz godišnjih podataka o Indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala
She is interested how space and light , their forms and proportions influence perception of own body , understanding and emotional relationship towards space .Zanima je kako prostor i svjetlost , njihovi oblici i proporcije utječu na percepciju vlastitog tijela , razumijevanje i emotivni odnos prema prostoru .
One method is to compile comparative data based on the experience and perceptions of those people directly faced with corruption in individual countries .”Jedina metoda prikupljanja komparativnih podataka tako se temelji na iskustvu i percepcijama osoba koje su neposredno suočene s korupcijom u pojedinim zemljama . ”
" On the one hand it would reinforce the national consensus regarding the secular nature of the Turkish state while on the other hand it would certainly contribute, in the turbulent world which we live in since ‧ eptember, for a better perception of Europe in Muslim nations, " said Sampaio, addressing a conference on the future of Europe in Lisbon“ S jedne strane time bi se učvrstio nacionalni konsenzus glede sekularne prirode turske države, dok bi s druge strane, u turbulentnom svijetu u kojemu od ‧ rujna ‧ godine živimo, to pridonijelo boljoj percepciji Europe u muslimanskim zemljama ”, kazao je Sampaio, obraćajući se sudionicima konferencije o budućnosti Europe održanoj u Lisabonu
You know, the perception of who' s bestZnaš, treba sagledati koji je najbolji
The Albanian public has a negative overall perception of the judicial system, with a particularly dim view of the prosecutor 's officeAlbanska javnost ima negativnu ukupnu percepciju pravosudnog sustava, s posebice lošim mišljenjem o tužiteljstvu
I' m certain that two such perceptive talents will enjoy working together in Sardinia, and that it will help to make Anglo- Soviet cooperation a realitySiguran sam da takva dva talenta u opažanju... mogu samo uživati zajedno na Sardiniji... i pomognu da zaživi anglo- sovjetska saradnja u stvarnosti
The rise in Euro-skepticism seems inevitable , but it is a temporary consequence of public perception by which the European Union is a policeman looking for “ our general” .NACIONAL : Kako tumačite izrazit porast euroskepticizma ? – Porast euroskepticizma čini se neizbježnom , ali i privremenom posljedicom javne percepcije po kojoj je Europska unija policajac koji traži “ našeg generala ” .
According to Transparency International 's (TI) ‧ orruption Perceptions Index, all of the Southeast European countries have made progress over the past yearPrema Indeksu percepcije korupcije za ‧ kojeg je proveo Transparency International (TI), sve zemlje jugoistočne Europe načinile su napredak u protekloj godini
According to the study on the structure of Roma families and their perception of parenting , carried out by the State Institute for the Protection of the Family , Maternity and Youth in 2002 , 51 % of Croatian Roma are " autochthonous " , 17 % of them moved within Croatia , and others are immigrants .Prema rezultatima istraživanja , " Struktura romskih obitelji i poimanje sadržaja roditeljstva u njima " , što ga je 2002 . godine proveo Državni zavod za zaštitu obitelji , materinstva i mladeži , 51 % Roma u Hrvatskoj je " starosjedilačko " , 17 % ih je selilo unutar Hrvatske , dok su ostali doseljenici .
This perception is changing now and Kosovo is perceived not only as a consumer, but also as a contributor to regional securityTakva percepcija se sada mijenja i Kosovo se promatra ne samo kao korisnik već i kao pridonositelj regionalnoj sigurnosti
Turkey 's third English-language newspaper Today 's Zaman was launched this week in what its editors described as a response to increasing foreign interest in the country and an attempt to stop " unfair " perceptions of Turkey in the world. [ Getty Images ]Treći turske novine na engleskom jeziku Today' s Zaman pokrenute su ovog tjedna kao, kako pojašnjavaju urednici, reakcija na povećan inozemni interes za zemlju i kao pokušaj zaustavljanja " nepravedne " percepcije o Turskoj u svijetu. [ Getty Images ]
EU membership did not provide an automatic remedy for corruption in Bulgaria, the Berlin-based watchdog group said in its annual Corruption Perceptions Index (CPI), citing a significant decline in the country 's marksČlanstvo u EU nije donijelo trenutačni lijek protiv korupcije u Bugarskoj, priopćila je nevladina organizacija sa sjedištem u Berlinu u svojem godišnjem Indeksu percepcije korupcije (IPK), istaknuvši značajno smanjenje ocjena te zemlje
Three other EU member states scoring less than ‧ points this year-- Hungary ( ‧ ), the Czech Republic ( ‧ ) and Italy ( ‧ )-- were also mentioned among the countries where corruption perceptions had deteriorated notablyTri ostale države članice EU koje su dobile ocjene niže od ‧ ove godine-- Mađarska ( ‧ ), Češka Republika ( ‧ ) i Italija ( ‧ )-- također su navedene kao zemlje gdje se percepcija korupcije zamjetno pogoršala
Many Serbian officials criticised Thursday 's verdict, saying it would only strengthen the perception in their country of an anti-Serb bias in the ICTYBrojni srbijanski dužnosnici kritizirali su presudu od četvrtka, kazavši kako će samo pojačati percepciju u njihovoj zemlji o pristranosti MKSJ- a protiv Srba
Stranica 1. Pronađeno 282 rečenice podudaranje izraz perception.Pronađeno u 1,795 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.