izgovor: IPA: pəˈsɛpʃən /pəˈsɛpʃ(ə)n/ /pɚˈsɛpʃ(ə)n/    

Prijevodi u hrvatski:

 • percepcija 
  (Noun  f)
   
  conscious understanding of something
   
  vision
   
  that which is detected by the five senses
 • vid 
  (Noun  m)
   
  vision
 • Chronologie 
 • opažanje 
 • perceptivni mehanizmi 
 • sagledavanja 
 • shvaćanje 

Ostala značenja:

 
Vision (ability)
 
(cognition) That which is detected by the five senses; not necessarily understood (imagine looking through fog, trying to understand if you see a small dog or a cat); also that which is detected within consciousness as a thought, intuition, deduction, etc.
 
Conscious understanding of something.
 
The conscious understanding of something.
 
Acuity

Slične fraze u rječniku engleski hrvatski. (18)

children’s perceptiondječja percepcija
corruption perception incomeindeks percepcije korupcije
integroup perceptionintergrupna percepcija
lateralization of perceptionlateralizacija percepcije
perceptstvar opažanja; predmet opažanja
perceptibilityopipljivost
perceptiblezamjetnim; zamjetni; osjetljiv; pojmljiv; opipljiv; znatan; vidljiv; primjetan
perception abilitiespercepcijske sposobnosti
perception of first and second languagepercepcija materinskog i stranog govora
perception of futurepercepcija budućnosti
perception of physiological reactionspercepcija fizioloških reakcija
perception of religionpercepcija religije
perception of the existance of norms in companypercepcija o postojanju normi u poduzeću
perception of the treatmentpercepcija tretmana
perceptivekoji shvaća; koji opaža
perceptive-motor abilitiesperceptivno-motoričke sposobnosti
speech perceptionpercepcija govora
visual perceptionvizualna percepcija

    Prikaži deklinacija

Primjer rečenice s "perception", prijevod memorije

add example
How refreshing to find royalty possessed of such a perceptive witKako je osvježavajuće saznati da naše kraljevstvo posjeduje toliku oštroumnost
The Perception 120 USB includes a two-third-inch condenser capsule with a low- mass diaphragm delivering accurate sonic details , an integrated pop filter that avoids plosives , a switchable bass cut filter and an attenuation switch .Perception 120 USB posjeduje membranu promjera 2/ 3 " vrlo male mase koja je u stanju zabilježiti i najsitnije detalje , zatim integrirani pop- filter za sprečavanje pucanja kod praskavih zvukova , te mogućnost uključivanja viskopropusnog filtera i atenuacije .
Resolving it, he says, could strongly improve Turks ' perceptions of the UnionRješavanje tog pitanja, kaže on, moglo bi snažno unaprjediti viđenje koje Turci imaju o Uniji
Albania, which ratified the Convention in May ‧ ranked ‧ st out of ‧ countries on the most recent Transparency International Corruption Perceptions IndexAlbanija, koja je ratificirala Konvenciju u svibnju ‧ godine, rangirana je na ‧ mjesto od ukupno ‧ zemlje, koje su obuhvaćene najnovijim Indeksom percepcije korupcije organizacije Transparency International
This linear combinatio n of physiological indicators has a high internal consistency , and is a reliable measure of the perception of one ' s own physiological functioning .Ova linearna kombinacija fizioloških pokazatelja posjeduje visoku internu konzistenciju te se javlja kao pouzdana mjera percepcije vlastitog fiziološkog funkcioniranja .
The index consists of the average of nine components which show quality of life and the subjective perception of individual aspects of one ' s life .NIS se računa kao prosječna vrijednost devet komponenti koje pokazuju kvalitetu života i subjektivnu percepciju pojedinih aspekata života , a podaci za srpanj pokazuju najveći pad u procjeni zadovoljstva životnom situacijom za dvije godine , za 2, 2 boda , te zadovoljstvu trenutačnom životnom situacijom , za bod .
You' re here, Theo... because of your remarkable powers of extrasensory perceptionTheo ti si ovdje, zbog svoje izvanredne sposobnosti ekstrasenzorne percepcije
Another reason for faceing problems although we desire happiness , is due to our short sightedness and unholistic perception .Drugi razlog suočavanju s problemima , usprkos našoj težnji za srećom , je naša kratkovidnost i nemogućnost cjelovitog uvida .
" In terms of public perception, President Obama 's declared support for a change in legislation so that Romania can join the visa waiver programme is appealing to Romanians who have waited for the visas to be lifted for years, " Ciornei concluded" Kada je u pitanju javna percepcija, izražena potpora predsjednika Obame zakonskoj izmjeni prema kojoj bi se Rumunjska mogla pridružiti bezviznom režimu sviđa se Rumunjima koji godinama čekaju ukidanje viza ", zaključio je Ciornei
NATO’ s role has been to promote conditions in which such feelings and perceptions can emerge and be expressed in societyUloga NATO- a bila je promicanje uvjeta pod kojima se takvi osjećaji i poimanja mogu razviti i biti izraženi u društvenoj zajednici
It Moves the Energy through Liberatory Dance Expresson to be aware in the perception of the body , breaking the mold of habit to enter the space of pure clarity and silence of the mind .On pomiče energiju kroz oslobađajuću ekspresiju plesa , kako bi postali svjesni u svojoj percepciji tijela , kako bismo prekinuli karakter naših navika i otvorili prostor čiste jasnoće i tišine uma .
At present , the perceived risk and uncertainty decrease the potential use of sustainable methods of RES production and use . It is expected that primarily by understanding and managing these risks ESCo model will bring change in the perception of potential users .Trenutačno , uočeni rizik i nesigurnost smanjuju mogućnost korištenja održivih metoda proizvodnje i korištenja OIE . Predviđa se da će , prvenstveno razumijevanjem te upravljanjem takvim rizicima , ESCO model donijeti promjenu u percepciji potencijalnih korisnika .
Bulgaria scored ‧ on the Corruption Perceptions Index. [ TI ]Bugarska je dobila ocjenu ‧ u Indeksu percepcije korupcije. [ TI ]
- That is an entirely erroneous perception .- To je potpuno kriva percepcija .
It worked on perceptionCarlos Castaneda, Aldous Huxley
Progress has been slow in this area, as Transparency International 's annual Corruption Perception Index notesNapredak je na tom području bio spor, što je očito iz godišnjih podataka o Indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala
His perception of his home life is the key to his pathologyNjegova percepcija njegovog obiteljskog života je ključ za njegovu patologiju
Chosen from a range of ten different cards ( of music , identity , labyrinth , idleness , motion , love , gender , time , birds and a little card ) , the card-perspectives offers a specific ' map of perception ' of the place , rather than a visual guide to appropriate or control the space .Izbor izme�u deset razli�itih kartica ( o muzici , identitetu , labirintu , besposlenosti , kretanju , ljubavi , rodu , vremenu , pticama ) nudi vi�e specifi�nu " perceptivnu mapu " prostora , nego vizualni vodi� za posvajanje ili kontroliranje prostora .
Loudness , timbre and pitch perception .Osjet glasnoće , boje i visine tona .
SETimes: Is the stance of the EU and the United States towards Serbia and Kosovo conditioned by the perception that Boris Tadic is a Russian sympathiser?SETimes: Je li stav EU i Sjedinjenih Država prema Srbiji i Kosovu uvjetovan shvaćanjem kako je predsjednik Boris Tadić simpatizer Rusije?
While European firms are increasingly involved in the region, their US counterparts have often been held back by negative perceptions and a lack of reliable information-- problems which the Baltimore meeting sought to help overcomeDok su europske tvrtke sve angažiranije u regiji, njihove američke kolege često su bile odvraćane negativnim percepcijama i nedostatkom pouzdanih informacija-- problemima čijem se nadvladavanju težilo na sastanku u Baltimoreu
Homeless , criminals , poor , youngsters and other marginalized groups in our perception and knowledge represent a danger .Beskućnici , kriminalci , siromašni , mladi i druge ma rginalizirane skupine u našoj percepciji i mišljenju predstavljaju opasnost .
Speaking to SETimes, Walker said Turkish perceptions of the United States are very much coloured by the mediaU izjavi za SETimes, Walker je ukazao da na turske percepcije Sjedinjenih Američkih Država mnogo utječu mediji
You know, the perception of who' s bestZnaš, treba sagledati koji je najbolji
" We would like to change the perceptions, " she explained, asking " Have you ever wondered the age of the bride when you attended a wedding ceremony? "" Voljeli bismo promijeniti percepcije ", pojasnila je i upitala: " Jeste li se ikada zapitali koliko je mladenka stara kada ste nazočili nekom vjenčanju? "
Stranica 1. Pronađeno 283 rečenice podudaranje izraz perception.Pronađeno u 1,172 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.