izgovor: IPA: pəˈsɛpʃən /pəˈsɛpʃ(ə)n/ /pɚˈsɛpʃ(ə)n/    

Prijevodi u hrvatski:

 • percepcija 
  (Noun  f)
   
  conscious understanding of something
   
  vision
   
  that which is detected by the five senses
 • vid 
  (Noun  m)
   
  vision
 • Chronologie 
 • opažanje 
 • perceptivni mehanizmi 
 • sagledavanja 
 • shvaćanje 

Ostala značenja:

 
Vision (ability)
 
(cognition) That which is detected by the five senses; not necessarily understood (imagine looking through fog, trying to understand if you see a small dog or a cat); also that which is detected within consciousness as a thought, intuition, deduction, etc.
 
Conscious understanding of something.
 
The conscious understanding of something.
 
Acuity

Slične fraze u rječniku engleski hrvatski. (18)

children’s perceptiondječja percepcija
corruption perception incomeindeks percepcije korupcije
integroup perceptionintergrupna percepcija
lateralization of perceptionlateralizacija percepcije
perceptstvar opažanja; predmet opažanja
perceptibilityopipljivost
perceptiblezamjetnim; zamjetni; osjetljiv; pojmljiv; opipljiv; znatan; vidljiv; primjetan
perception abilitiespercepcijske sposobnosti
perception of first and second languagepercepcija materinskog i stranog govora
perception of futurepercepcija budućnosti
perception of physiological reactionspercepcija fizioloških reakcija
perception of religionpercepcija religije
perception of the existance of norms in companypercepcija o postojanju normi u poduzeću
perception of the treatmentpercepcija tretmana
perceptivekoji shvaća; koji opaža
perceptive-motor abilitiesperceptivno-motoričke sposobnosti
speech perceptionpercepcija govora
visual perceptionvizualna percepcija

    Prikaži deklinacija

Primjer rečenice s "perception", prijevod memorije

add example
Adequate management of participant motivation through the use of promotion is also important , as it increases the perception of the importance of educational objectives , and by setting the demands within a reasonable frame , as well as by developing positive expectations related to the possibility to master the planned activities in an online course .Uz to , važno je adekvatno upravljati motivacijom polaznika koristeći promociju kojom se povećava percepcija važnosti obrazovnih ciljeva te postavljanjem zahtjeva u razumne okvire i razvijanjem pozitivnih očekivanja u vezi mogućnosti da se svladaju predviđene obveze u on- line nastavi/ tečaju .
A most perceptive choice if I dare say so, madameVrlo istančan izbor, gospođo
The country has jumped ahead ‧ positions on the Transparency International Corruption Perceptions IndexZemlja se pomaknula ‧ mjesto naprijed u Indeksu percepcije korupcije udruge Transparency International
However, over the past decade, Turkish security perceptions shifted in line with regional dynamics and the foundations upon which Turkish-Israeli relations were built in the ‧ s began to unravelMeđutim, turska percepcija sigurnosnih pitanja se u proteklom desetljeću promijenila u skladu s regionalnom dinamikom, a temelji na kojima su u ‧ ima građeni odnosi Turske i Izraela su uzdrmani
At the same time, he added, it is time for all sides to adjust their perceptions and expectationsIstodobno, dodao je on, vrijeme je da sve strane prilagode svoje percepcije i očekivanja
A perception arose that Turkey had almost " no real friend " in EuropePojavila se percepcija kako Turska skoro da nema " niti jednog pravog prijatelja " u Europi
It had affected perceptions of the whole area, rather than specific countriesTo se odrazilo na percepciju cijelog područja, a ne konkretnih zemalja
The Perception 120 USB comes complete with everything you need : a tripod table stand , a swivel mount , a quick start guide and an USB cable .Perception 120 USB dolazi u kompletu s tronožnim stolnim stalkom , adapterom za montažu na stalak i USB kabelom .
I will not allow these shadows from your past alter your perceptionsNeću dopustiti da te sjene iz prošlosti utječu na tvoju percepciju
In Zagreb, polls show the mayor, Social Democrat Milan Bandic, will likely remain in office despite numerous corruption scandals and the perception that he is an outsider from HerzegovinaAnkete u Zagrebu pokazuju kako će gradonačelnik socijaldemokrata Milan Bandić vjerojatno ostati na tom položaju unatoč brojnim korupcijskim skandalima i percepciji kako je on autsajder iz Hercegovine
He sent a letter to the UN Security Council, accusing Inzko of exaggerating the situation in order to maintain in international circles the perception that the OHR must remain in BiHUputio je pismo Vijeću sigurnosti UN- a, u kojem optužuje Inzka za preuveličavanje stanja kako bi se u međunarodnim krugovima održala percepcija da OHR mora ostati u BiH
And because citizens expect that they will have to pay a bribe to get a service, they often offer bribes regardless of whether they are requested, adding to the perception that such payments are the normBudući da građani očekuju da će morati platiti mito za dobivanje usluge, oni često nude mito bez obzira da li je se to od njih zahtijeva ili ne, stvarajući dojam da davanje mita predstavlja normu
The reasons for the market growth of pyrolysis technologies lie mainly in the negative image of incineration and perceptions that new technologies are more responsible with regard to environmental impact and that they generate more stable kinds of secondary waste suitable for recycling .Razlozi porasta tržišta tehnologija pirolize i isplinjavanja leže uglavnom u negativnom imageu spaljivanja ( incineracije ) i percepciji da su nove tehnologije odgovornije pri utjecaju na okoliš i da generiraju stabilnije vrste sekundarnog otpada podobne za recikliranje .
Success is also important for domestic perceptions, he saidUspjeh je važan i za percepciju unutar Srbije, rekao je
According to Cengiz Aktar, chairman of the Department of EU Relations at Istanbul 's Bahcesehir University, the EU 's past reluctance to liberalise its visa regime has caused " huge damage " to its perception in the countryPrema riječima Cengiza Aktara, šefa katedre za odnose sa EU na istanbulskom Sveučilištu Bahcesehir, ranije opiranje EU da liberalizira svoj vizni režim nanijelo je " ogromnu štetu " predstavi o njoj u zemlji
They believe the proposed changes create a perception there will be no future for Croats in BiHSmatraju kako se predloženim izmjenama stvara percepcija kako neće biti budućnosti za Hrvate u BiH
How perceptiveDobro zapažaš
" We do not have a perception of threat in our adjacent areas, including Iran, Russia, Syria and the other adjacent countries, " Turkish Foreign Minister Ahmet Davutoglu said" Ne smatramo kako postoji prijetnja iz područja uz naše granice, uključujući Iran, Rusiju, Siriju i druge susjedne zemlje ", rekao je turski ministar vanjskih poslova Ahmet Davutoglu
AII that exists in the world of marketing are perceptions... in the mind of the customer, or prospectSve što postoji u svetu markentinga jeste ono što vidimo... kako za mušteriju, tako i za prospekt
Bruce P Jackson: Judging from the positive language used to describe the Balkans at the Prague NATO Summit and, most recently, at the Thessaloniki EU Summit, there is a growing perception that the region has turned the corner and is on the way towards joining Euro-Atlantic institutionsBruce P. Jackson: Sudeći prema pozitivnim gledištima iznesenima u raspravi o Balkanu na Praškom summitu NATO- a, kao i na nedavnom summitu zemalja EU u Thessaloniki, sve je zastupljenije stajalište kako je regija napravila zaokret, te se nalazi na putu priključenja euroatlantskim institucijama
Speaking to SETimes, Walker said Turkish perceptions of the United States are very much coloured by the mediaU izjavi za SETimes, Walker je ukazao da na turske percepcije Sjedinjenih Američkih Država mnogo utječu mediji
Our perception of reality is not just based on what is out there, but it is also partially constructedNaša percepcija stvarnosti nije samo utemeljena na tome što se nalazi tamo već je djelomično i konstruirana
" The corruption level is very high and has a negative impact on investors ' perceptions, " Kosovo Centre for Governance and Public Policy head Arjeta Demiri told SETimes" Razina korupcije je vrlo visoka i ima negativan utjecaj na percepcije ulagača ", izjavila je za SETimes Arjeta Demiri, šefica kosovskog Centra za upravljanje i javnu politiku
For many years, Israel and Turkey co-operated to deal with regional security challenges, brought together by their relationship with the United States and common threat perceptions towards Syria and Iran, instability in Lebanon, and terrorismIzrael i Turska su mnogo godina surađivali na rješavanju izazova regionalne sigurnosti, zbliženi svojim odnosom sa Sjedinjenim Državama i zajedničkim stavovima po pitanju prijetnji od strane Sirije i Irana, nestabilnosti u Libanonu te terorizma
Milliyet columnist Fikret Bila interpreted Basbug 's remarks as aiming to change perceptions of the military among devout MuslimsKolumnist Milliyeta Fikret Bila protumačio je Basbugove riječi kao pokušaj promjene percepcije vojske među vjernicima Muslimanima
Stranica 1. Pronađeno 282 rečenice podudaranje izraz perception.Pronađeno u 1,901 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.