izgovor: IPA: /ˈprɒvɪdəns/ ˈprɒvɪdəns  

Prijevodi u hrvatski:

  • dalekovidnost 
  • promisao 
  • providnost 
  • proviđenje 
  • skrb 
  • smotrenost 
  • staranje 
  • sudbina 
  • štednja 

Ostala značenja:

 
Manifestation of divine care or direction
 
Prudent care and management of resources
 
A manifestation of divine care or direction.
 
Careful guardianship exercised by a deity
 
The careful guardianship exercised by a deity.
 
The prudent care and management of resources.

Slične fraze u rječniku engleski hrvatski. (46)

access providerdavatelj internetskih usluga
application service providerdobavljač namjenskih usluga; davatelj aplikacijskih usluga
as provided for in this Protocolna način kako je uređeno ovim Protokolom
collaboration service providerdobavljač surađivačke usluge
conferencing service providerdavatelj konferencijskih usluga
content providerdavatelj sadržaja
Credential ProviderCredential Provider
data providerdavatelj podataka; opskrbljivač podacima
destination providerdavatelj odredišta
digital path not provided signalsignal o nemogućnosti osiguranja digitalne staze
electronic commerce service providerdavatelj usluge elektroničke trgovine
enhanced service providerpribavljač poboljšane usluge
equipment providerdobavljač opreme
failure to provideuskraćivanje
financial service providerpružatelj financijskih usluga
freedom to provide servicessloboda pružanja usluga
game providerdavatelj usluge igranja
hosting service providerdavatelj usluga hostinga
if a rule in the list providespravilo iz popisa propisuje
if a rule providesako pravilo predviđa
in the cases provided for thereinu slučajevima koji su u njemu utvrđeni
information service providerdavatelj informacijskih usluga
Internet access providerdavatelj pristupa internetu; davatelj pristupa Internetu
Internet content providerdavatelj internetskih sadržaja
Internet service providerponuđač usluge pristupa Internetu; davatelj internetskih usluga; davatelj usluga Interneta
Internet Service Providerdobavljač internet usluga
Internet telephony service providerdavatelj IP telefonskih usluga
maintenance service providerdavatelj usluga održavanja; održavatelj
measures provided for in paragraph 1mjere predviđene stavkom 1.
multiple provider routerusmjerivač višestrukih brojača
network providermrežni snadbjevač
obligation to provide assistanceobveza pružanja pomoći
online service providerdavatelj mrežnih usluga
provideponuditi; pružiti; snabdjeti; osigurati; ostvarivati; omogućiti; dati; pribaviti; pružaju; omogućavati; navesti; poduzeti mjere; propisivati; pružati; pripremiti; nabaviti; dobaviti; dostavljati; opskrbiti; odrediti; predviđati; pružamo; osiguravati; omogućuje; predvidjeti; pobrinuti se; dostaviti
provide forpredvidjeti
provide technical assistancepružanje tehničke podrške
providedomogućen; snabdjeven; ako; pružene; uz uvjet; omogućeno; u slučaju ako; dao; pružen; imaju; osiguran; dani; pod uvjetom da; predviđen; samo ako; pružaju; pod uvjetom; opskrbljen; priskrbljen
provided for in paragraph 1predviđen u stavku 1.
provided for under the Agreementpredviđen Sporazumom
provided thatpod uvjetom da
Security Support Provider Interfacesučelje dobavljača podrške za sigurnost
Service Provider InterfaceService Provider Interface
Services provided to undertakingsUsluge koje se pružaju poduzećima
Shared Resource ProviderDavatelj zajedničkih resursa
Shared Services Providerdavatelj usluga za zajedničko korištenje
Windows Fingerprint Credential ProviderServis za prijavu otiskom prsta u sustavu Windows

    Prikaži deklinacija

Primjer rečenice s "providence", prijevod memorije

add example
The Customer benefits from project activities that provide fixed costs , deadlines and clear and accurate project results .XML katalog ( u obliku web- servisa ) Dodatne funkcionalnost mogu se ubaciti u rješenje prema zahtjevu kupca .
But former HDZ general secretary Iva Jarnjak , who was responsible for keeping notes of each session , could provide some insight into the functioning of the party ' s presidency .Ipak , uvid u funkcioniranje Predsjedništva HDZa mogao bi dati bivši glavni tajnik stranke Ivan Jarnjak , koji je na svakoj sjednici bio zadužen za vođenje bilješki .
While the EU remains split on a precise date for entry, Croatian Prime Minister Ivo Sanader says the report provides hope that the process can be completed byIako EU ostaje podijeljena oko točnog datuma prijama, hrvatski premijer Ivo Sanader kaže kako izvješće pruža nadu kako bi proces mogao biti završen do ‧ godine
VENDOR Microsoft BUSINESS VALUE The implementation of the Microsoft Dynamics CRM solution provides more efficient current Customer monitoring .VENDOR Microsoft BUSINESS VALUE Primjena rješenja Microsoft Dynamics CRM omogućuje zaposlenicima djelotvornije praćenje postojećih klijenata .
You will find that it is not compulsory to provide us with any additional information we request which is not necessary or reasonable in order to provide you with the services you have requested .Vidjet ćete da su informacije koje zahtijevamo isključivo takve informacije koje su nužne ili opravdane kako bismo vam pružili usluge koje ste zatražili .
Horse-riding enables contact with nature and horses and provides an opportunity for active holidays and efficient therapy .Jahanje omogućava povezanost sa konjima i prirodom te predstavlja aktivni odmor i djelotvornu terapiju .
The World Bank 's director for Turkey, Ulrich Zachau, said the bank will provide special loans this summer for projects to target new employment opportunities and to boost Turkey 's economic competitivenessRavnatelj Svjetske banke za Tursku, Ulrich Zachau, izjavio je kako će banka odobriti posebne kredite ovog ljeta za projekte koji za cilj imaju stvaranje novih mogućnost za zapošljavanje i jačanje gospodarske konkurentnosti Turske
Payers in the additional capital realize all rights established in this section provided that at the moment of cancelling the Contract on investing in additional capital , the same still be the owner of shares , i. e. his equity holding in the Bank equals the amount of the additional capital for which the same will be cancelled .Uplatitelj uloga u dopunski kapital ostvaruje sva prava utvrđena ovom točkom uz uvjet da je isti i u trenutku raskida Ugovora o ulogu u dopunski kapital još uvijek vlasnik dionica , tj . da je njegov udjel u temeljnom kapitalu Banke proporcionalan iznosu dopunskog kapitala za koji će se isti raskinuti .
In a bid to provide affected students with recourse, the Education Ministry in early December set up the nation 's first hotline for reporting cases of school violenceU pokušaju pružanja pomoći pogođenim učenicima, Ministarstvo prosvjete uspostavilo je početkom prosinca prvu otvorenu liniju u zemlji za prijavljivanje slučajeva nasilja u školama
Finally, in the part " Provide an Idea ", citizens can offer brief explanations of an original idea, similar to the current practice during the " open day " with the government, which was established to enhance face to face communication between citizens and the governmentKonačno, u dijelu " Dajte ideju ", građani mogu iznositi kraća pojašnjenja originalnih ideja, slično postojećoj praksi " otvorenog dana " s vladom, koji je uveden kako bi se poboljšala izravna komunikacija između građana i vlade
In addition to the many fashion editors and journalists who came in Bol from Zagreb , support to the designers of the first order provided by the editor and manager Saš a Kopljar , actor Sergei Trifunović , actress Ana Begić , fashion agent Tihana Harapin Zalepugin , fashion columnists Nenad Korkut and Boris Banović , actress Ankica Dobrić , stylist Neven Ciganović , head Antonija Blać e , manager Marko Luš ić , designer Robert Sever and many others .Osim brojnih modnih urednika i novinara koji su na Bol stigli iz Zagreb , podršku dizajnerima iz prvog reda pružili su urednik i voditelj Saša Kopljar , glumac Sergej Trifunović , glumica Ana Begić , modna agentica Tihana Harapin Zalepugin , modni kolumnisti Nenad Korkut i Boris Banović , glumica Ankica Dobrić , stilist Neven Ciganović , voditeljica Antonija Blaće , voditelj Marko Lušić , dizajner Robert Sever i mnogi drugi .
" The EU already is the biggest trade partner in the world, and is providing plenty of opportunities for its people and businesses... In welcoming two new members into the family, we know our culture and heritage will be richer. "" EU je već najveći trgovinski partner na svijetu i pruža mnoštvo mogućnosti svojim građanima i tvrtkama... Prijamom dviju novih članica u našu obitelj, znamo da će naša kultura i nasljeđe biti bogatiji "
The most recent SPS party congress, held on December ‧ th, provided dramatic evidence of the party 's makeoverNedavni kongres SPS- a, održan ‧ prosinca, ponudio je dramatičan dokaz preobrazbe stranke
Under an agreement signed on ‧ eptember, USAID will provide ‧ m euros in grants to support municipal projects aimed at boosting economic growth in Bosnia and Herzegovina (BiHNa temelju sporazuma potpisanog ‧ rujna, USAID će osigurati pomoć u iznosu od ‧ milijuna eura za potporu općinskim projektima koji za cilj imaju jačanje gospodarskog rasta u Bosni i Hercegovini (BiH
The security reports show that the PKK has tried to provide significant amount of ‧ and ‧ plastic explosives to its militants in the big cities, for major attacks, " says Ihsan Bal, an anti-terrorism expert at the Ankara based think tank International Strategic Research OrganisationSigurnosna izvješća pokazuju kako je PKK svojim militantima u velikim gradovima nastojala osigurati značajne količine plastičnih eksploziva ‧ i ‧ za velike napade ", kaže Ihsan Bal, stručnjak za borbu protiv terorizma u trustu mozgova Međunarodne organizacije za strateška istraživanja, čije je sjedište u Ankari
This programme also provides support for the adoption , application and implementation of the EU acquis communautaire in order to allow new EU Member States and candidate countries to satisfy environmental protection priorities directly related to EU accession .Ovim programom se također pruža potpora usvajanju , primjeni i provedbi pravne stečevine EU kako bi se omogućilo novim državama članicama EU i državama kandidatkinjama da zadovolje prioritete u području zaštite okoliša izravno vezane za pristupanje Europskoj uniji .
Being the best service provider for the customer in one’ s own country - this philosophy helped to make Gebrüder Weiss Austria’ s largest family-owned transport and logistics service provider with over 2,500 employees and 50 locations in the Alpine republic alone .Biti u vlastitoj zemlji najbolje uslužno poduzeće za klijenta : tom filozofijom Gebrüder Weiss postao je najvećim transportnim i logističkim uslužnim poduzećem u obiteljskom vlasništvu u Austriji s više od 2500 djelatnika i 50 lokacija samo u Austriji .
By law, the public budget can only provide support for families with a monthly income of under ‧ eurosPrema zakonu, iz javnog proračuna pomoć se može osigurati samo obiteljima čiji su mjesečni prihodi ispod ‧ eura
Participants concluded that Macedonia must do more to provide the necessary conditions for foreign investment, as current levels of domestic savings do not promise greater economic developmentSudionici su zaključili kako Makedonija mora učiniti više na osiguranju potrebnih uvjeta za strana ulaganja, budući da trenutačna razina domaće štednje ne obećava veći gospodarski razvitak
Stimulating information and communication technology implementation , and especially providing support to knowledge dissemination and information exchange as well as the development of contents available through the network .Poticanje primjene informacijske i komunikacijske tehnologije , a posebice potpora diseminaciji znanja i izmjeni informacija te razvoju sadržaja dostupnih posredstvom mreže .
In this way Solaris is able to provide a 25-year warranty for its photovoltaic modules .Na takav način Solaris može dati jamstvo od 25 godina na fotonaponske module .
Among other things, it prohibits campaign funding from the government budget or from public enterprises, and sets specific limits on contributions that can be provided by individuals ( ‧ euros) or organisations ( ‧ eurosMeđu ostalim, nacrtom zakona zabranjuje se financiranje kampanje iz vladina proračuna ili od strane javnih poduzeća, i određuju konkretna ograničenja priloga koje mogu dati pojedinci ( ‧ eura) ili organizacije ( ‧ eura
What sort of things couldn' t I provide?Čega ne mogu?
Oktal Pharma pays special attention to the IT solution segment , which provides the core support to the company ' s business processes .Oktal Pharma osobitu pažnju pridodaje segmentu informatičkih rješenja koja čine okosnicu podrške poslovnim procesima u tvrtki .
Countries characterised by political instability, tensions over the legitimacy of the government and poor economic conditions will continue to provide fertile ground for extremists, warns Professor Stephen SloanDržave koje karakterizira politička nestabilnost, tenzije vezane uz legitimitet vlade, te loši ekonomski uvjeti, nastavljaju predstavljati plodno tlo za ekstremiste, upozorava profesor Stephen Sloan
Stranica 1. Pronađeno 5211 rečenice podudaranje izraz providence.Pronađeno u 59,356 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.