izgovor: IPA: /ˈprɒvɪdəns/ ˈprɒvɪdəns  

Prijevodi u hrvatski:

  • dalekovidnost 
  • promisao 
  • providnost 
  • proviđenje 
  • skrb 
  • smotrenost 
  • staranje 
  • sudbina 
  • štednja 

Ostala značenja:

 
Manifestation of divine care or direction
 
Prudent care and management of resources
 
A manifestation of divine care or direction.
 
Careful guardianship exercised by a deity
 
The careful guardianship exercised by a deity.
 
The prudent care and management of resources.

Slične fraze u rječniku engleski hrvatski. (46)

access providerdavatelj internetskih usluga
application service providerdobavljač namjenskih usluga; davatelj aplikacijskih usluga
as provided for in this Protocolna način kako je uređeno ovim Protokolom
collaboration service providerdobavljač surađivačke usluge
conferencing service providerdavatelj konferencijskih usluga
content providerdavatelj sadržaja
Credential ProviderCredential Provider
data providerdavatelj podataka; opskrbljivač podacima
destination providerdavatelj odredišta
digital path not provided signalsignal o nemogućnosti osiguranja digitalne staze
electronic commerce service providerdavatelj usluge elektroničke trgovine
enhanced service providerpribavljač poboljšane usluge
equipment providerdobavljač opreme
failure to provideuskraćivanje
financial service providerpružatelj financijskih usluga
freedom to provide servicessloboda pružanja usluga
game providerdavatelj usluge igranja
hosting service providerdavatelj usluga hostinga
if a rule in the list providespravilo iz popisa propisuje
if a rule providesako pravilo predviđa
in the cases provided for thereinu slučajevima koji su u njemu utvrđeni
information service providerdavatelj informacijskih usluga
Internet access providerdavatelj pristupa internetu; davatelj pristupa Internetu
Internet content providerdavatelj internetskih sadržaja
Internet service providerponuđač usluge pristupa Internetu; davatelj internetskih usluga; davatelj usluga Interneta
Internet Service Providerdobavljač internet usluga
Internet telephony service providerdavatelj IP telefonskih usluga
maintenance service providerdavatelj usluga održavanja; održavatelj
measures provided for in paragraph 1mjere predviđene stavkom 1.
multiple provider routerusmjerivač višestrukih brojača
network providermrežni snadbjevač
obligation to provide assistanceobveza pružanja pomoći
online service providerdavatelj mrežnih usluga
provideponuditi; pružiti; snabdjeti; osigurati; ostvarivati; omogućiti; dati; pribaviti; pružaju; omogućavati; navesti; poduzeti mjere; propisivati; pružati; pripremiti; nabaviti; dobaviti; dostavljati; opskrbiti; odrediti; predviđati; pružamo; osiguravati; omogućuje; predvidjeti; pobrinuti se; dostaviti
provide forpredvidjeti
provide technical assistancepružanje tehničke podrške
providedomogućen; snabdjeven; ako; pružene; uz uvjet; omogućeno; u slučaju ako; dao; pružen; imaju; osiguran; dani; pod uvjetom da; predviđen; samo ako; pružaju; pod uvjetom; opskrbljen; priskrbljen
provided for in paragraph 1predviđen u stavku 1.
provided for under the Agreementpredviđen Sporazumom
provided thatpod uvjetom da
Security Support Provider Interfacesučelje dobavljača podrške za sigurnost
Service Provider InterfaceService Provider Interface
Services provided to undertakingsUsluge koje se pružaju poduzećima
Shared Resource ProviderDavatelj zajedničkih resursa
Shared Services Providerdavatelj usluga za zajedničko korištenje
Windows Fingerprint Credential ProviderServis za prijavu otiskom prsta u sustavu Windows

    Prikaži deklinacija

Primjer rečenice s "providence", prijevod memorije

add example
A precise review of delays of issuing all publications that CBS provide for the whole statistical year , please find in the Calendar of statistical issues .Precizan pregled rokova objavljivanja svih publikacija što ih objavljuje Državni zavod za statistiku za cijelu statističku g odinu možete pronaći u Kalendaru objavljivanja statističkih podataka .
Twenty members of the most influential families in Aracinovo will soon wear police uniforms and assist the Macedonian police in providing peace and securityDvadeset članova najutjecajnijih obitelji u Aračinovu uskoro će nositi policijske odore i pomagati makedonskoj policiji u uspostavi i očuvanju mira i sigurnosti
By providing this assistance, Brussels aims to enable realisation of the priorities set forth in Macedonia 's Stablisation and Association Agreement with the Union, as well as to support implementation of the Ohrid Framework AgreementOsiguranjem te pomoći Brussels želi omogućiti realizaciju prioriteta postavljenih u Sporazumu o stabilizaciji i priključenju kojeg su potpisali Makedonija i EU, a također pružiti potporu provedbi Ohridskog okvirnog sporazuma
Men or women sing in specific choral groups , the so-called klape , thus providing the musical background typical of seaside areas .Pjevači lijepa glasa osnivaju posebne družine , klape , da bi uživali u pjevanju i bili glazbenom dekoracijom u životu svog mjesta .
Vision and Mission Vision Being a leading network operator in the areas of broadcasting and transmission of telecommunications facilities in the Republic of Croatia . Being a leading wholesale provider of multimedia services in Central and Southeastern Europe .Vizija i misija Vizija Biti vodeći mrežni operator na područjima radiotelevizijskog emitiranja i prijenosnih telekomunikacijskih kapaciteta u Republici Hrvatskoj te postati vodeći pružatelj veleprodajnih multimedijskih usluga u srednjoj i jugoistočnoj Europi .
Acting on the orders of the Telecommunications Regulatory Authority (TRA), police cut cables and removed equipment belonging to the Serb providers Telekom Srbije, Telenor and VIPReagirajući po nalogu Regulatorne agencije za veze (TRA), policija je isjekla kablove i uklonila opremu koja pripada srbijanskim davateljima usluga Telekomu Srbije, Telenoru i VIP- u
Matanic provided a detailed description of why it was Slobodan Durovic , a Montenegrin national hailing from Bar , who held the keys to revealing that secret .Matanić je detaljno opisao zašto ključ otkrivanja te tajne u svojim rukama drži Slobodan Đurović , crnogorski državljanin podrijetlom iz Bara .
Last month, Russia offered to provide the needed ‧ billion euros so that construction work-- due to be wrapped up by the end of ‧ can be completedRusija je prošlog mjeseca ponudila osigurati potrebnih ‧ milijardi eura kako bi se građevinski radovi-- koji trebaju biti dovršeni do konca ‧ godine-- mogli okončati
By establishing two mammoth companies, Romania is trying to catch up to other countries in the region that have already consolidated their energy providersUspostavom dviju mamutskih tvrtki, Rumunjska pokušava uhvatiti korak s ostalim zemljama u regiji koje su već konsolidirale svoje energetske opskrbljivače
EU leaders are expected to announce this week that talks could open in spring ‧ provided Zagreb co-operates fully with the UN war crimes tribunalPrema očekivanjima, čelnici EU priopćit će ovog tjedna kako bi razgovori mogli započeti na proljeće ‧ godine-- ako Zagreb u cijelosti bude surađivao s tribunalom UN- a za ratne zločine
Indicators of the quality of life , especially cultural aspects , of Croatians in the diaspora and of migrant workers will provide relevant data about their lifestyles and satisfaction .Pokazatelji kvalitete života Hrvata u dijaspori i radnika na privremenom radu i njihovim obitelji u inozemstvu i domovini s posebnim naglascima na aspektima kulture ( njegovanja matične kulturne tredicije i integriranje u novu kulturnu sredinu ) dat će relevantne podatke o stvarnom životu i zadovoljstvu životom koji provode Hrvati u inozemstvu .
The European Investment Bank last year confirmed its readiness to provide $ ‧ billion for the project, amounting to ‧ % of the total costEuropska investicijska banka potvrdila je prošle godine svoju spremnost osigurati ‧ milijardi dolara za projekt, što je ‧ posto ukupnih troškova
Lipponen invited representatives of various associations to express their views on compensation and property restitution, and to provide data and statisticsLipponen je pozvao predstavnike raznih udruga na iznošenje mišljenja o naknadi i restituciji imovine kao i pružanje informacija i statističkih podataka
And type C, the most common, you provide ‧- ‧ " me time " to the woman who neither works nor mothersI tip C, najrasprostranjeniji, radiš ‧ sata- ‧ dana u tjednu " moje vrijeme ", za žene koje ne rade i nisu majke
The accord provides that no US citizens or members of US military personnel present in BiH will be surrendered or transferred to the ICC without prior US consentOvim sporazumom predviđeno je da građani SAD- a ili pripadnici američkog vojnog osoblja u BiH ne mogu biti predani ili izručeni Međunarodnom kaznenom sudu bez prethodnog pristanka SAD- a
Karadzic ‧ complained the court had not provided him enough time to assemble legal advisersKaradžić ‧ žalio se kako mu sud nije pružio dovoljno vremena za okupljanje pravnih savjetnika
Additionally , we provide our own test and demo equipment used for : preparing presentations , developing new customer services and certification of terminals .Pritom nudimo vlastitu te stnu i demo opremu , kako za pripremu prezentacija i razvoj novih korisničkih usluga , tako i za potrebe certificiranja uređaja .
KFOR said this proves the commitment and willingness of the police to take on greater responsibility for providing security to Kosovo citizensKFOR je kazao kako je to dokaz predanosti i spremnosti policije na preuzimanje veće odgovornost za pružanje sigurnosti građanima Kosova
Examinations will contribute to an increase in scientific competence in order to provide for more successful transfer of knowledge throughout the world .Istraživanja će doprinijeti povećanju znanstvene kompetencije u cilju uspješnijeg transfera svjetskog znanja .
When you use Google Buzz , we may record information about your use of th e product , such as the posts you like or comment on and the other users with whom you communicate , in order to provide you with a better experience on Buzz and other Google services and to improve the quality of Google services .Kada koristite Google Buzz , možemo bilježiti podatke o vašem korištenju proizvoda ( kao što su postovi koji vam se sviđaju ili komentari na njih ) te o ostalim korisnicima s kojima komunicirate , radi pružanja boljeg iskustva upotrebe usluge Buzz i ostalih Googleovih usluga te poboljšanja njihove kvalitete .
This is friend, provide some confidenceOvo je prijatelj, imaj malo povjerenja
The main task of acute care is to provide care for patients with most severe symptoms of illness or injury , and with the greatest risk to life or well-being . Acute care covers a wide array of services , from emergency trauma to subspecialist medical care .Glavni je zadatak akutne skrbi da služi pacijentima koji su u takvu stanju bolesti ili povrede da su simptomi najozbiljniji , a život ili blagostanje u najvećem stupnju rizika . Akut na skrb pokriva široku frontu usluga , od hitnih trauma do subspecijaliziranih medicinskih skrbi .
Panorama 360 Ltd. is a company that can provide you with the best panoramic photography and implement it on your website or other media .PANORAMA 360 d. o. o . je tvrtka koja za Vas može snimiti najkvalitetnije panoramske fotografije i uvrstiti ih na Vaše internetske stranice ili u druge medije .
However, a source of mine has provided evidence indicating he was a descendant of the Romanov royal family in RussiaMoj izvor tvrdi da je bio potomak ruske carske obitelji Romanov
Stranica 1. Pronađeno 5240 rečenice podudaranje izraz providence.Pronađeno u 30,921 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.