izgovor: IPA: /ˈprɒvɪdəns/ ˈprɒvɪdəns  

Prijevodi u hrvatski:

  • dalekovidnost 
  • promisao 
  • providnost 
  • proviđenje 
  • skrb 
  • smotrenost 
  • staranje 
  • sudbina 
  • štednja 

Ostala značenja:

 
Manifestation of divine care or direction
 
Prudent care and management of resources
 
A manifestation of divine care or direction.
 
Careful guardianship exercised by a deity
 
The careful guardianship exercised by a deity.
 
The prudent care and management of resources.

Slične fraze u rječniku engleski hrvatski. (46)

access providerdavatelj internetskih usluga
application service providerdobavljač namjenskih usluga; davatelj aplikacijskih usluga
as provided for in this Protocolna način kako je uređeno ovim Protokolom
collaboration service providerdobavljač surađivačke usluge
conferencing service providerdavatelj konferencijskih usluga
content providerdavatelj sadržaja
Credential ProviderCredential Provider
data providerdavatelj podataka; opskrbljivač podacima
destination providerdavatelj odredišta
digital path not provided signalsignal o nemogućnosti osiguranja digitalne staze
electronic commerce service providerdavatelj usluge elektroničke trgovine
enhanced service providerpribavljač poboljšane usluge
equipment providerdobavljač opreme
failure to provideuskraćivanje
financial service providerpružatelj financijskih usluga
freedom to provide servicessloboda pružanja usluga
game providerdavatelj usluge igranja
hosting service providerdavatelj usluga hostinga
if a rule in the list providespravilo iz popisa propisuje
if a rule providesako pravilo predviđa
in the cases provided for thereinu slučajevima koji su u njemu utvrđeni
information service providerdavatelj informacijskih usluga
Internet access providerdavatelj pristupa internetu; davatelj pristupa Internetu
Internet content providerdavatelj internetskih sadržaja
Internet service providerponuđač usluge pristupa Internetu; davatelj internetskih usluga; davatelj usluga Interneta
Internet Service Providerdobavljač internet usluga
Internet telephony service providerdavatelj IP telefonskih usluga
maintenance service providerdavatelj usluga održavanja; održavatelj
measures provided for in paragraph 1mjere predviđene stavkom 1.
multiple provider routerusmjerivač višestrukih brojača
network providermrežni snadbjevač
obligation to provide assistanceobveza pružanja pomoći
online service providerdavatelj mrežnih usluga
provideponuditi; pružiti; snabdjeti; osigurati; ostvarivati; omogućiti; dati; pribaviti; pružaju; omogućavati; navesti; poduzeti mjere; propisivati; pružati; pripremiti; nabaviti; dobaviti; dostavljati; opskrbiti; odrediti; predviđati; pružamo; osiguravati; omogućuje; predvidjeti; pobrinuti se; dostaviti
provide forpredvidjeti
provide technical assistancepružanje tehničke podrške
providedomogućen; snabdjeven; ako; pružene; uz uvjet; omogućeno; u slučaju ako; dao; pružen; imaju; osiguran; dani; pod uvjetom da; predviđen; samo ako; pružaju; pod uvjetom; opskrbljen; priskrbljen
provided for in paragraph 1predviđen u stavku 1.
provided for under the Agreementpredviđen Sporazumom
provided thatpod uvjetom da
Security Support Provider Interfacesučelje dobavljača podrške za sigurnost
Service Provider InterfaceService Provider Interface
Services provided to undertakingsUsluge koje se pružaju poduzećima
Shared Resource ProviderDavatelj zajedničkih resursa
Shared Services Providerdavatelj usluga za zajedničko korištenje
Windows Fingerprint Credential ProviderServis za prijavu otiskom prsta u sustavu Windows

    Prikaži deklinacija

Primjer rečenice s "providence", prijevod memorije

add example
The temptations full of fun and entertainment provided by the island of Ugljan are not intended for those seeking a solitary holiday , but those desiring to learn about the local culture will feel as if they were in heaven .Zabavna isku - šenja u koja vas dovodi otok Ugljan nisu za one koji traže pustinjački odmor , ali su raj za one željne upoznavanja s kulturom domaćina .
Please provide DNA verificationMolimo izvršite DNA verifikaciju
Through the elimination of waste materials , Jade and FIR , which provide therapy , affect the regulation of high blood pressure , diabetes , osteoporosis , circulatory problems , heart disease .Preko pojačanog uklanjanja otpadnih materijala , JADE i FIR terapija koju daje , utjeću na reguliranje visokog krvnog tlaka , dijabetes , osteoporozu , cirkulatorne probleme , srčana oboljenja .
Besides providing huge cost savings, the reforms would also facilitate better co-ordination in the fight against trafficking and organised crime-- all areas of particular concern for the EUUz veliku uštedu troškova, reforme će također olakšati bolju koordinaciju u borbi protiv krijumčarenja i organiziranog kriminala-- što su područja od posebne zabrinutosti za EU
The Internal Control Division of the interior ministry refused several opportunities to provide its view of the human rights situationOdjel interne kontrole Ministarstva unutarnjih poslova odbio je nekoliko prilika da predoči svoje stajalište o situaciji ljudskih prava
In order to provide those services , we have our own expert team of employees , as well as the necessary equipment , tools and machinery .Za izvođenje navedenih radova posjedujemo vlastiti stručni tim zaposlenika , opremu , alate i mehanizaciju .
When they are maintained and optimized , they provide competitiveness .Kada su održavani i optimizirani , osiguravaju kompetitivnost .
Our comparative biochemical approach has provided kinetic evidence that cysteine residues are part of mammal ian DPPs III substrate binding site , but also revealed significant differences between two examined DPPs III which indicate non-identity in their active site topology .Također smo otkrili značajne razlike između humane i štakorske DPP III koje ukazuju na neidentičnost aktivnih mjesta .
" Municipalities run by the AKP have initiated social policies in the last couple of years to help low income groups, providing them food, clothing and heating" Općine koje vodi AKP pokrenule su socijalne programe u posljednjih nekoliko godina, osiguravajući hranu, odjeću i grijanje
Matulji Tourism Office does not have any control over these documents , data , information and other websites , and rejects any responsibility for them , including , but not limited to , the accuracy , integrity and availability of the data provided by third-party websites .Turistička zajednica općine Matulji nema nadzor nad navedenim dokumentima , podacima , informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti , uključujući ali ne ograničeno na točnost , potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba .
He provided us with his location and requested immediate assistanceRekao je gdje je i zatražio pomoć
Information experts are usually in minority , and they must do much work , from provide users helping , across softwar e deploying , up to security concern .Informatički stručnjaci su često u manjini , nema ih dovoljno i moraju obavljati sve poslove , od pomaganja korisnika , preko razvoja računalnih programa do brige o sigurnosti .
Furthermore , the cooperation between the Nordic Chamber of Commerce and UNHCR has once again achieved its humanitarian goal and provided an opportunity for young people in the wider Hrvatska Kostajnica area to access new and interesting channels of communication and self expression and betterment .Nadalje , suradnja između Nordijske gospodarske komore i UNHCR- a još je jedanput postigla svoj humanitarni cilj te pružila mogućnost mladima šireg područja Hrvatske Kostajnice da pristupe novim i zanimljivim komunikacijskim kanalima te samoizražavanju i napretku .
For the gymnasium alone, US support totalled nearly $ ‧ including EUCOM 's contribution of $ ‧ for construction and $ ‧ for sports equipment, provided under the US military 's Humanitarian Assistance ProgrammeAmerička pomoć samo za sportsku dvoranu iznosila je ukupno skoro ‧ dolara, uključujući doprinos EUCOM- a u visini ‧ za izgradnju i ‧ za sportsku opremu, koji je dodijeljen u okviru Programa humanitarne pomoći Vojske Sjedinjenih Država
The e-cadastre will provide information on all types of property and related legislation-- land, buildings, property rights and property values-- all of which will be available for public useE- katastar osigurat će informacije o svim vrstama nekretnina i povezanom zakonodavstvu-- zemljištu, izgradnji, imovinskim pravima i vrijednosti nekretnina-- koje će biti na raspolaganju za javnu uporabu
The project has provided grid technology to various universities from Albania, BiH, Croatia, Macedonia, Serbia and MontenegroProjekt je pružio mrežnu tehnologiju raznim sveučilištima u Albaniji, BiH, Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji, te Crnoj Gori
The EU 's Marie Curie Actions provides grants for a wide range of training and career development for EU researchers in all scientific fields. [ Marie Curie Actions ]Marie Curie Actions u EU stipendira širok spektar oblika obuke i razvoja karijera za EU istraživače na svim znanstvenim područjima. [ Marie Curie Actions ]
Who provides the logistics for such people to preach here? " Skopje resident Jovan Ristovski ‧ askedTko pruža logistiku za takve ljude da propovijedaju ovdje? ", pita se ‧ godišnji Jovan Ristovski, stanovnik Skoplja
I' m sorry sir, but we don' t provide...... motor' s information to the general publicŽao mi je, ali mi ne dajemo... informacije o vozilima građanstvu
The fishpond in Č reč an is well visited and popular among the citizens . Systematic care is provided to it .Ribnjak u Črečanu izuzetno je posjećen i popularan među žiteljima o čemu se vodi sustavna briga .
The unemployment statistics provide a stark bottom linePodaci o nezaposlenosti nude tmurnu sliku
ULTRATOP is a thick-layered varnish stain with decorative purpose and purpose of providing long-term and efficient protection for all types of hard and soft wood .ULTRATOP je debeloslojna lak lazura namijenjena za dekoraciju te dugotrajnu i učinkovitu zaštitu svih vrsta tvrdog i mekog drva .
The Macedonian internet provider On. net announced it will start to provide fixed-line telephony services inMakedonski internet davatelj usluga On. net priopćio je kako će u ‧ godini započeti sa pružnjem usluga fiksne telefonije
Stranica 1. Pronađeno 5240 rečenice podudaranje izraz providence.Pronađeno u 26,953 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.