izgovor: IPA: /ˈprɒvɪdəns/ ˈprɒvɪdəns  

Prijevodi u hrvatski:

  • dalekovidnost 
  • promisao 
  • providnost 
  • proviđenje 
  • skrb 
  • smotrenost 
  • staranje 
  • sudbina 
  • štednja 

Ostala značenja:

 
Manifestation of divine care or direction
 
Prudent care and management of resources
 
A manifestation of divine care or direction.
 
Careful guardianship exercised by a deity
 
The careful guardianship exercised by a deity.
 
The prudent care and management of resources.

Slične fraze u rječniku engleski hrvatski. (46)

access providerdavatelj internetskih usluga
application service providerdobavljač namjenskih usluga; davatelj aplikacijskih usluga
as provided for in this Protocolna način kako je uređeno ovim Protokolom
collaboration service providerdobavljač surađivačke usluge
conferencing service providerdavatelj konferencijskih usluga
content providerdavatelj sadržaja
Credential ProviderCredential Provider
data providerdavatelj podataka; opskrbljivač podacima
destination providerdavatelj odredišta
digital path not provided signalsignal o nemogućnosti osiguranja digitalne staze
electronic commerce service providerdavatelj usluge elektroničke trgovine
enhanced service providerpribavljač poboljšane usluge
equipment providerdobavljač opreme
failure to provideuskraćivanje
financial service providerpružatelj financijskih usluga
freedom to provide servicessloboda pružanja usluga
game providerdavatelj usluge igranja
hosting service providerdavatelj usluga hostinga
if a rule in the list providespravilo iz popisa propisuje
if a rule providesako pravilo predviđa
in the cases provided for thereinu slučajevima koji su u njemu utvrđeni
information service providerdavatelj informacijskih usluga
Internet access providerdavatelj pristupa internetu; davatelj pristupa Internetu
Internet content providerdavatelj internetskih sadržaja
Internet service providerponuđač usluge pristupa Internetu; davatelj internetskih usluga; davatelj usluga Interneta
Internet Service Providerdobavljač internet usluga
Internet telephony service providerdavatelj IP telefonskih usluga
maintenance service providerdavatelj usluga održavanja; održavatelj
measures provided for in paragraph 1mjere predviđene stavkom 1.
multiple provider routerusmjerivač višestrukih brojača
network providermrežni snadbjevač
obligation to provide assistanceobveza pružanja pomoći
online service providerdavatelj mrežnih usluga
provideponuditi; pružiti; snabdjeti; osigurati; ostvarivati; omogućiti; dati; pribaviti; pružaju; omogućavati; navesti; poduzeti mjere; propisivati; pružati; pripremiti; nabaviti; dobaviti; dostavljati; opskrbiti; odrediti; predviđati; pružamo; osiguravati; omogućuje; predvidjeti; pobrinuti se; dostaviti
provide forpredvidjeti
provide technical assistancepružanje tehničke podrške
providedomogućen; snabdjeven; ako; pružene; uz uvjet; omogućeno; u slučaju ako; dao; pružen; imaju; osiguran; dani; pod uvjetom da; predviđen; samo ako; pružaju; pod uvjetom; opskrbljen; priskrbljen
provided for in paragraph 1predviđen u stavku 1.
provided for under the Agreementpredviđen Sporazumom
provided thatpod uvjetom da
Security Support Provider Interfacesučelje dobavljača podrške za sigurnost
Service Provider InterfaceService Provider Interface
Services provided to undertakingsUsluge koje se pružaju poduzećima
Shared Resource ProviderDavatelj zajedničkih resursa
Shared Services Providerdavatelj usluga za zajedničko korištenje
Windows Fingerprint Credential ProviderServis za prijavu otiskom prsta u sustavu Windows

    Prikaži deklinacija

Primjer rečenice s "providence", prijevod memorije

add example
The fact is that the commission did not carry out its primary function , that of providing unambiguous answers and evidence of what caused the fall of helicopter H-253 .Činjenica jest da povjerenstvo nije obavilo svoju temeljnu zadaću , a to je nedvosmisleno odgovoriti i dokazati što je prouzročilo nesreću helikoptera H- 253 .
Business guests are provided with numerous possibilities for different meetings such as congresses , business meetings or weddings .Za poslovne goste nude se brojne mogućnosti različitih okupljanja , poput kongresa , sastanaka ili vjenčanja .
Nevertheless , we rather perceive photography as a process of liberating its subject from its own transience and providing it with a part of eternity .No , mi bismo fotografiju ipak radije nazvali procesom oslobađanja - kreativna snaga svjetlosti spašava objekt fotografije od njegove prolaznosti i osigurava mu njegov dio vječnosti .
Officially, you provide the baby with spiritual guidanceSlužbeno, pružite dijetetu duhovno vodstvo
A voucher will be given to you at the sales point , which you will provide to your escort-instructor .Na prodajnom mjestu bit će vam uručen vaučer koji ćete prije polaska predati vašem koji ćete prije polaska predati vašem vodiču- instruktoru .
The idea was to provide the user with a mean to use these methods along with an underlying database that is to contain a complete set of information needed for keeping records and keeping track of resources and project activities .Ideja je bila ponuditi korisniku način korištenja ovih metode skupa s popratnom bazom podataka koja bi trebala sadržavati sve informacije potrebne za čuvanje i praćenje sredstava i projektnih aktivnosti .
In Zagreb, Justice Minister Vesna Skare-Ozbolt said Croatian authorities " will provide all necessary arguments " to ensure that Croatia gets the caseU Zagrebu, ministrica pravosuđa Vesna Škare- Оžbolt izjavila je kako će hrvatske vlasti " pružiti sva potrebna obrazloženja " kako bi osigurale da Hrvatske dobije slučaj
Tralandia , Ltd. provides these links to you only as a courtesty to you , but the incorporation of any sort of link does not mean that the linked site has been approved by Tralandia , Ltd. .Tvrtka Tralandia , Ltd . vam pruža navedene linkove samo kao pogodnost orijentacije , uz to da uključivanje ovih linkova trećih osoba ne znači odobravanje ove stranice od strane tvrtke Tralandia , Ltd ..
Locatel will help you to accomplishing these goals by providing you with systems and efficient tools developed in cooperation with prominent hospitals and clinics and in accordance with their requirements .Locatel pomaže u ostvarenju tih ciljeva , ponudom sustava i učinkovitih alata koje smo razvili u suradnji i prema zahtjevu vrhunskih bolnica i klinika .
The goal of the reference center is to provide all the information about the leading courseware available on the market and to gather in one place an overview of its possibilities .Cilj je referalnog centra pružiti sve informacije o vodećim courseware alatima dostupnim na tržištu te na jednom mjestu objediniti pregled njihovih mogućnosti .
The system of 18 wireless microphones AKG WMS-4000 Series , 20 monitor amplifiers Crown CTs Series and 16 monitor sound systems JBL SRX Series , VRX Series and VP Series provide musicians with a state of the art technology crucial for their performance .Sustav od ukupno 18 bežičnih mikrofona AKG WMS- 4000 Serije , 20 monitorskih pojačala Crown CTs Series i ukupno 16 monitorskih zvučničkih sustava JBL SRX Serije , VRX Serije i VP Serije pruža glazbenicima sve što im je danas neophodno za njihov nastup .
" These achievements clearly demonstrate that a settlement is within reach and that there is a chance to finalise the talks in the next few months, " said Barroso, noting that the EC is ready to provide any necessary assistance" Takvi uspjesi jasno pokazuju kako je rješenje na dohvat ruke, te postoji prigoda za okončanje razgovora u idućih nekoliko mjeseci ", kazao je Barroso, ukazujući kako je EK spremna pružiti bilo kakvu potrebnu pomoć
MICRO grupa provides a high level of professionalsm to its clients - relationship with clients is characterized by a high level of professionalsm , objectivity and confidentiality .MICRO grupa osigurava visok nivo profesionalnosti svojim klijentima - odnos prema klijentima karakterizuje visok nivo profesionalnosti , objektivnosti i povjerljivosti .
The European Commission approved a spending plan for pre-accession assistance worth some ‧ billion euros to be provided to seven Western Balkan countries and Turkey throughEuropska komisija odobrila je plan izdataka za predpristupnu pomoć u vrijednosti od oko ‧ milijardi eura koje će sedam zemalja zapadnog Balkana i Turska dobiti do
The Association has gradually built up its technical equipment so it provided technical and professional services to film clubs and individuals who did not have appropriate equipment .Savez se postupno tehnički oprema tako da je pružao tehničke i stručne usluge kinoklubovima i pojedincima koji nisu imali prikl adne tehnike .
Under the deal, the United States will immediately provide additional assistance to Macedonia to help build prosperity, strengthen security and foster closer tiesNa temelju sporazuma, Sjedinjene Američke Države odmah će pružiti dodatnu potporu Makedoniji kako bi pomogle u izgradnju prosperiteta, jačanju sigurnosti i poticanju čvršćih odnosa
At the time Pukanic was providing direct assistance to Italian investigators looking into cigarette smuggling .Pukanić je u tom vremenu izravno pomagao talijanskim istražiteljima koji su istraživali šverc cigareta .
The Lord provides us in mysterious waysNa tajanstvene načine Bog pazi na nas
Shortly , a com prehensive application of routine and modern laboratoty methods on all leukemic bone marrow samples and their mutual correlation should provide a significantly better insight into the biology of leukemic cells and thus yield both new scientific information and improvement of the diagnosis .U tu susvrhu predviđeni i neki testovi koji se dosada nisu primjenjivaliu dijagnostici ove bolesti ( analiza DNA , dvostruko obilježavanjelekemijskih stanica , kratkotrajna i dugotrajna kultura lekemijskekoštane srži i utjecaj LIF- a na in vitro proliferaciju stanica ) . Striktna i visokostručna korelacija ishoda testova i ishodabolesti može u budućnosti bitno utjecati na djelotvornostliječenja leukmija .
The guys from the internet provider did n't want to hear about our problemsLjudi iz internet tvrtke nisu žjeleli niti saslušati naše probleme
Ries said the centre would provide an opportunity for Albanians to get acquainted with the United States, its government, culture and literatureRies je izjavila kako će na tom mjestu Albanci biti u prigodi upoznati se sa Sjedinjenim Državama, njezinom vladom, kulturom i literaturom
The Montenegrin Regulatory Credit Bureau will provide information on clients ' credit to other banks. [ CBCG ]Crnogorski Regulatorni kreditni ured pružat će informacije o kreditima klijenata drugim bankama. [ CBCG ]
The political agreement EU foreign ministers proposed on Monday would provide for enhancing trade relations and educational co-operation with the Balkan country and for ending visa restrictions for its citizensPolitički sporazum kojeg su ministri vanjski poslova EU ponudili u ponedjeljak omogućio bi unaprjeđenje trgovinskih odnosa i obrazovne suradnje s tom balkanskom zemljom, kao i ukidanje viznih ograničenja za njezine građane
Conclusions provides a review of past policy and future questions that need to be deal with in immediate future .Zaključci daju pregled politike u prošlosti ali i pitanja s kojima ćemo se susresti u neposrednoj budućnosti .
Alongside the analysis of Croatia 's economic achievements, the CEM provides reform and economic policy options to help the country achieve sustainable growth in line with its Stabilisation and Association Agreement (SAA) with the EU, which is the first step on a country 's EU integration pathUz analizu hrvatskih gospodarskih rezultata, CEM nudi opcije reformske i ekonomske politike kako bi se zemlji pomoglo da postigne održivi rast u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruženju (SSP) s EU- om, što je prvi korak na putu integracije zemalja u EU
Stranica 1. Pronađeno 5211 rečenice podudaranje izraz providence.Pronađeno u 7,681 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.