izgovor: IPA: /tɹɑːnz'leɪt/ /ˈtɹæ:nzleɪt/ ˈtɹæ:nzleɪt tɹɑːnz'leɪt      

Prijevodi u hrvatski:

 • prevesti 
  (Verb  )
   
  To change text from one language to another
   
  To change a written or spoken text from one language to another.
 • povesti 
 • prenijeti 
 • pretvarati 
 • prevedu 
 • prevode 
 • prevodi 
 • prevodimo 
 • prevoditi 
 • protumačiti 

Ostala značenja:

 
(analysis) (in Euclidean spaces) A set of points obtained by adding a given fixed vector to each point of a given set.
 
(transitive, Christianity) To remove to heaven without a natural death.
 
To change from one medium to another
 
(transitive, obsolete) To cause to lose senses or recollection; to entrance.
 
in physics
 
(transitive, physics) To subject (a body) to translation, i.e., to move a body on a linear path with no rotation.
 
To move an object in the 2D x-y coordinate system.
 
(transitive) To change from one form or medium to another.
 
(transitive) To change text (of a book, document, Web site, movie, anime, video game etc.) from one language to another.
 
(intransitive) To change from one form to another.
 
(transitive, archaic) To move or carry from one place or position to another; to transfer.
 
(transitive, Christianity) To remove, as a bishop, from one see to another.
 
(intransitive) To have a translation into another language.

Slične fraze u rječniku engleski hrvatski. (38)

bulk number translationprevođenje veličine broja
computer-aided translationračunalno potpomognuto prevođenje
course of linear translation of accelerationsmjer linearne translacije akceleracije
data translatorprevodilac podataka
Education and Translationobrazovanje i prevođenje
frequency translatortranslator frekvencije
human aided machine translationljudski potpomognuto strojno prevođenje
I translateprevedem
I would like translate thatja bih ovo želio prevesti
Institute for TranslationZavod za prevođenje
intermedia translationintermedijalno prevođenje
language translatorjezični prevodilac; programski prevoditelj jezika
Lost in TranslationIzgubljeni u prijevodu
machine aided translationstrojno potpomognuto prevođenje
machine translationstrojno prevođenje; strojni prijevod
network address translationprevođenje mrežnih adresa
Slavics translations of the Bibleslavenski prijevodi Biblije
translatableprenosiv; prevediv; prevodiv
translatedpreveden; prevedena; protumačen; prevedeno
translatesprevodi
translatingpretvaranja; tumačenje; prevoditeljske; prevesti; translacioni; prevođenje
translationtranslacija; prevođenje; prijevoda; prijevod; pretvaranje; prevođenja; prijevodom; prevodilaštvo; premještanje; pomicanje; tumačenje; prevoditeljskih
Translation Centre for the Bodies of the EuropeanPrevoditeljski centar za tijela EU
Translation Centre for the Bodies of the European UnionPrevoditeljski centar za tijela EU
Translation Management LibraryBiblioteka za upravljanje prijevodima
translation memoryprijevodna memorija
translation of votes into seatstranslacija glasova u mjesta
translation serviceprevoditeljska služba
translation theoryteorija prevođenja
translationaltranslatorni
translational communicationprijevodna komunikacija
translational equivalentprijevodni ekvivalenti
translationsprijevodi; prevoditeljske
translatorprogram za prevođenje; pretvarač; prevodilac; prevoditelj; translator; tumač
translator interface modulesučelje prema baznoj postaji
translator's workbenchprevoditeljska radionica
translator’s workbenchprevoditeljska radionica
translatorsprevoditelj; prevoditelja; prevoditelje; prevoditeljima

    Prikaži deklinacija

Primjer rečenice s "translate", prijevod memorije

add example
A new translation programme offered by Google includes some of the major Balkan languagesNovi program za prevođenje koji je ponudio Google uključuje neke od glavnih balkanskih jezika
Therefore one of main goals of this project is to investigate needs and possibilities that will enable us to build resources and tools that would lead to a certain degree of stigmatization of translation process that involves Croatian either as source or target language .Stoga je cilj ovoga projekta istražiti potrebe i mogućnosti te izgraditi resurse i alate kojima bi se omogućio određeni stupanj automatizac ije u postupku prevođenja .
As opposed to the Rosary and Holy Mass , where it is difficult to offer a translation , this programme is transmitted in different languages , depending on which interpreters are present in Medjugorje at that moment .Za razliku od krunice i sv . mise , gdje je to teško postići , ovo je molitveni program koji se odvija na različitim jezicima , ovisno o dostupnim prevoditeljima u tome trenutku .
The Translator has the right to request a deposit which is a certain percentage of the estimated cost of the translation as confirmation of the seriousness of the orde r .Prevoditelj ima pravo zatražiti uplatu predujma u određenom postotku od procijenjene vrijednosti prijevoda radi potvrde ozbiljnosti narudžbe .
Enumerators carry papers translated in nine languages of the country 's national minorities, and when entering a household for the census they are obligated to speak their languagePopisivači nose dokumentaciju prevedenu na devet jezika nacionalnih manjina u zemlji, a kada ulaze u kućanstvo popisati njegove članove imaju obvezu govoriti njihov jezik
Captain' s gonna need a translator with him a lot more often than an engineerKapetan će trebati prevoditelja
The Customer is every legal entity or natural person that orders a service from the Translator .Naručitelj je svaka pravna ili fizička osoba koja naručuje uslugu od Prevoditelja .
The Translator undertakes to offer translation services in accordance with these General Terms and Conditions .Prevoditelj se obvezuje pružati usluge prevođenj a u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja .
Even Ivana Brlić Maž uranić had not been left indifferent by Ogulin and its surroundings . The most translated Croatian author of children ' s books was born in Ogulin .Ogulin i okolica nisu ostavili ravnodušnom niti Ivanu Brlić Mažuranić , najprevođeniju hrvatsku spisateljicu za djecu , rođenu u Ogulinu .
Language translator generators are studied .Proučavaju se generatori jezičnih procesora .
NordRegion/state name (optional, rarely needs a translationFloridaRegion/state name (optional, rarely needs a translation
Every intercept you translate saves hundreds of livesSvaka presretnuta poruka koju ti prevedeš vrijedi stotine života
A highly-experienced translator with wide knowledge will conscientiously and quickly translate the ordered text .Prevoditelj s mnogo iskustva i znanja koji će savjesno i brzo izraditi naručeni prijevod .
" It translates into low land prices for investors and a policy of no capital gains tax and no personal income tax, " Nenovski told SETimes" To znači niske cijene zemljišta za ulagače i politiku bez poreza na kapitalnu dobit i bez poreza na dohodak ", rekao je Nenovski za SETimes
Analyst Viktor Trifunovski said French and other banks ’ lowered credit ratings translate into increased need for Greece to save, more budget funds to pay the debt and less for the state administration. [ Aleksandar Pavlevski/SETimes ]Analitičar Viktor Trifunovski rekao je kako sniženi kreditni rejtinzi francuskih i drugih banaka rezultiraju povećanom potrebom da Grčka štedi te više proračunskih sredstava troši za plaćanje duga, a manje za državnu upravu. [ Aleksandar Pavlevski/SETimes ]
Perhaps I can get your wife to translateIzvini, idem po tvoju ženu da prevodi
It may not translate into championshipsMožda se to ne može prevesti u šampionate
I am very satisfied with the abundance of eminent local and foreign experts who teach at the program and the ability of professor Singer and her team to translate recent happenings and knowledge into lectures .Vrlo sam zadovoljan mnoštvom eminentnih domaćih i stranih stručnjaka koji nam predaju i sposobnošću profesorice Singer i njenog tima da recentna zbivanja i znanja pretoči u predavanja .
In some cases those are the translators who completed their primary and/ or secondary school education in the German speaking area , whereas they completed their studies ( and/ or master ' s studies ) on one of the Croatian universities .U nekim slučajevima riječ je o prevoditeljima koji su osnovnu i/ ili srednju školu završili na njemačkome govornom području , dok su diplomski i/ ili poslijediplomski studij njemačkoga jezika završili na nekom od hrvatskih sveučilišta .
Among the other new languages introduced by Google Translate are Turkish, Estonian, Galician, Hungarian, Maltese and ThaiMeđu ostalim novim jezicima koje je uveo Google Translate nalaze se turski, estonski, galicijski, mađarski, malteški i thai
Albert was translating another section when his health turnedAlbert je prevodio drugi dio kad mu se zdravlje pogoršalo
I' m not an authority, but I think that probably " oblivion " is a better translationNisam nadležan, a mislim da je vjerojatno " zaborav " bolji prijevod
Journalist and analyst Almir Seckanovic told SETimes that this translates into limited influence, given scarce funding these daysNovinar i analitičar Almir Seckanović izjavio je za SETimes kako to rezultira ograničenim utjecajem uslijed oskudnih sredstava
It wasn' t easy to translateNije ju bilo lako prevesti
TranslatorsPrevodioci
Stranica 1. Pronađeno 737 rečenice podudaranje izraz translate.Pronađeno u 3,686 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.