izgovor: IPA: /tɹɑːnz'leɪt/ /ˈtɹæ:nzleɪt/ ˈtɹæ:nzleɪt tɹɑːnz'leɪt      

Prijevodi u hrvatski:

 • prevesti 
  (Verb  )
   
  To change text from one language to another
   
  To change a written or spoken text from one language to another.
 • povesti 
 • prenijeti 
 • pretvarati 
 • prevedu 
 • prevode 
 • prevodi 
 • prevodimo 
 • prevoditi 
 • protumačiti 

Ostala značenja:

 
(analysis) (in Euclidean spaces) A set of points obtained by adding a given fixed vector to each point of a given set.
 
(transitive, Christianity) To remove to heaven without a natural death.
 
To change from one medium to another
 
(transitive, obsolete) To cause to lose senses or recollection; to entrance.
 
in physics
 
(transitive, physics) To subject (a body) to translation, i.e., to move a body on a linear path with no rotation.
 
To move an object in the 2D x-y coordinate system.
 
(transitive) To change from one form or medium to another.
 
(transitive) To change text (of a book, document, Web site, movie, anime, video game etc.) from one language to another.
 
(intransitive) To change from one form to another.
 
(transitive, archaic) To move or carry from one place or position to another; to transfer.
 
(transitive, Christianity) To remove, as a bishop, from one see to another.
 
(intransitive) To have a translation into another language.

Slične fraze u rječniku engleski hrvatski. (38)

bulk number translationprevođenje veličine broja
computer-aided translationračunalno potpomognuto prevođenje
course of linear translation of accelerationsmjer linearne translacije akceleracije
data translatorprevodilac podataka
Education and Translationobrazovanje i prevođenje
frequency translatortranslator frekvencije
human aided machine translationljudski potpomognuto strojno prevođenje
I translateprevedem
I would like translate thatja bih ovo želio prevesti
Institute for TranslationZavod za prevođenje
intermedia translationintermedijalno prevođenje
language translatorjezični prevodilac; programski prevoditelj jezika
Lost in TranslationIzgubljeni u prijevodu
machine aided translationstrojno potpomognuto prevođenje
machine translationstrojno prevođenje; strojni prijevod
network address translationprevođenje mrežnih adresa
Slavics translations of the Bibleslavenski prijevodi Biblije
translatableprenosiv; prevediv; prevodiv
translatedpreveden; prevedena; protumačen; prevedeno
translatesprevodi
translatingpretvaranja; tumačenje; prevoditeljske; prevesti; translacioni; prevođenje
translationtranslacija; prevođenje; prijevoda; prijevod; pretvaranje; prevođenja; prijevodom; prevodilaštvo; premještanje; pomicanje; tumačenje; prevoditeljskih
Translation Centre for the Bodies of the EuropeanPrevoditeljski centar za tijela EU
Translation Centre for the Bodies of the European UnionPrevoditeljski centar za tijela EU
Translation Management LibraryBiblioteka za upravljanje prijevodima
translation memoryprijevodna memorija
translation of votes into seatstranslacija glasova u mjesta
translation serviceprevoditeljska služba
translation theoryteorija prevođenja
translationaltranslatorni
translational communicationprijevodna komunikacija
translational equivalentprijevodni ekvivalenti
translationsprijevodi; prevoditeljske
translatorprogram za prevođenje; pretvarač; prevodilac; prevoditelj; translator; tumač
translator interface modulesučelje prema baznoj postaji
translator's workbenchprevoditeljska radionica
translator’s workbenchprevoditeljska radionica
translatorsprevoditelj; prevoditelja; prevoditelje; prevoditeljima

    Prikaži deklinacija

Primjer rečenice s "translate", prijevod memorije

add example
& MoreNAME OF TRANSLATORSNAME OF TRANSLATORS
Some English translations I had made of French poetry...... had enjoyed some success and I had been appointed...... to a lectureship at Beardsley College, Ohio, in the fallNeki Engleski prevodi Francuske poezije koje sam napravio... bili su prilično uspešni i imenovan sam... predavačem na Beardsley Collegeu, u Ohiu, najesen
The translation was badPrevod je bio los
LINGUA-SOFT is a translation agency founded in 1994.LINGUA- SOFT d. o. o . je prevoditeljska agencija utemeljena 1994 . godine .
I' il set up a separate channel and translate their conversationOtvorit cu zasebni program i prevesti njihov razgovor
You can search words, and get translations. But it's not exactly a typical dictionary.Mogu se tražiti riječi i dobiti prijevode, ali to nije tipični rječnik.
PisaCity name (optional, probably does not need a translationPizaCity name (optional, probably does not need a translation
For urgent translations , an ' ' urgent fee ' ' is calculated which increases the price of the translation by 50 % or by agreement .Za hitnost prijevoda obračunava se ' ' hitna tarifa ' ' koja uvećava cijenu prijevoda za 50 % ili prema dogovoru .
Even before meeting Sanader , Č izmić Marović was impressed with his translations and knowledge of Rilke and German literature as well as his charm , seriousness , and business approach .Već pri upoznavanju Sanader je impresionirao Čizmića Marovića svojim prijevodom i poznavanjem Rilkea i njemačke književnosti . Ali i osobnim šarmom , ozbiljnošću i poslovnim pristupom .
Croatian version is published by CESI ( 2002 ) , translated by Ana Naglić and edited and adapted by Marijana Mijat and Sanja Galeković .Hrvatsku verziju u izdanju CESI ( 2002 . ) prevela je Ana Naglić , a uredile i prilagodile su ga Marijana Mijat i Sanja Galeković .
SETimes: When you arrived to the base in ‧ to work as a translator you were youngSETimes: Bili ste mladi kad ste ‧ godine došli raditi kao prevoditeljica u bazi
Yeah, well, the exact translation was " Fragrant Tuber, " butDa, pa, pravi prijevod je " Fragrant Tuber, " ali
FijiCountry name (optional, but should be translatedFidžiCountry name (optional, but should be translated
Welcome to the web page of Radogost Translators !Dobro došli na internetske stranice prevoditeljskog ureda Radogost prevoditelji !
Petra serves at Ckrva Cjelovitog Evanđ elja as the director of the translation ministry and is responsible for editing the monthly sermons .Služi u Crkvi cjelovitog evanđelja kao voditeljica službe prevođenja , a zadužena je također za uređivanje mjesečnih propovijedi .
" What we have to do is sit together quietly and to prevent stupid acts from both sides and see how we can translate the real common strategic interest into the region and into our co-operative policy, " Hirschfeld said" Ono što moramo učiniti jest sjesti zajedno mirno i spriječiti glupe čine s obiju strana i vidjeti kako možemo pretočiti stvarni zajednički strateški interes u regionalni i u našu kooperativnu politiku ", kazao je Hirschfeld
If you are speaking at the rostrum and want to answer the participants ' questions , take the wireless receiver and the headphones so that you may follow the translation of the questions .Ako govorite za govornicom a želite odgovarati na pitanja slušatelja , ponesite bežični prijamnik i slušalice kako biste , ako je potrebno , mogli pratiti njihov prijevod .
The price is calculated by dividing the number of characters of the translated text by 1450 ( if agreed , we can also calculate using the original ) .Cijena se računa tako da se broj slovnih znakova prevedenog teksta ( po dogovoru je moguće obračunavati i na temelju izvornika ) , podijeli s 1450 .
A new English translation of " Dundo Maroje ", a play by the Croatian Renaissance writer Marin Drzic, was performed at Catholic University 's Hartke Theatre in WashingtonNovi engleski prijevod komada " Dundo Maroje " hrvatskog renesansnog pisca Marina Držića izveden je u kazalištu katoličkog sveučilišta Hartke u Washingtonu
Greeks often feel their country 's prominence in the region does not translate into diplomatic cloutGrci često smatraju kako njihov diplomatski utjecaj ne odgovara njihovoj prominentnosti unutar regije
Moreover, hope must be sustained after accession as well, when citizens may become increasingly disgruntled if growth rates, as translated into personal incomes, are lowDapače, nadu treba pothranjivati i u postakcesijskom razdoblju, kada može doći do značajnog nezadovoljstva građana ukoliko stope rasta, odnosno njihovo odražavanje na osobne prihode, budu niske
The book presents Gunther 's lab work on telecommunications technology and is translated in AlbanianKnjiga predstavlja Guntherov laboratorijski rad na telekomunikacijskim tehnologijama i prevedena je na albanski jezik
Our highly-qualified and experienced translators work professionally and conscientiously .Naši visokokvalificirani i iskusni prevoditelji rade profesionalno i odgovorno .
Can you translate it for me?Možete li da mi je prevedete?
Stranica 1. Pronađeno 737 rečenice podudaranje izraz translate.Pronađeno u 4,412 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.