Prijevodi u engleski:

  • bead       
    (verb, noun   )

Primjer rečenice s "izolacijska kuglica", prijevod memorije

add example
U suradnji s firmom TYCO Electronics Raychem iz njihovih originalnih komponenti proizvodimo kabelski izolacijski pribor za kabele napona 0 ' 6/ 1 ( 1, 2 ) kV . Osim standardnih kabelskih spojnica i završetaka izrađujemo pribor prema potrebama krajnjih korisnika ( HŽ , Hrvatske ceste , zračne luke , brodogradnja ) .In cooperation with TYCO Electronics Raychem and from their original components we manufacture cable insulation accessories for cables of 0’ 6/ 1 ( 1.2 ) kV . In addition to standard cable joints and endings , we manufacture accessories as required by end users ( Croatian Railways – HŽ , Croatian road administration “ Hrvatske ceste” , airports , shipbuilding ) .
PVC i AL prozori i vrata imaju odlične toplinske i zvučne izolacijske karakteristike .PVC and AL windows and doors are of great thermal and sound insulation properties .
Koriste se kao stropni i zidni paneli za komore i za hladnjače u kojima je potrebno držati konstantnu temperaturu , a izolacijska svojstva poliuretana u ovom slučaju dolaze do punog izražaja .These panels are used as ceiling and wall panels for refrigerating chambers where it is necessary to maintain a constant temperature . The insulation characteristics of polyurethane , in this case , are completely emphasized .
Poboljšana izolacijska svojstva i gotovo neograničene moguć nosti primjene Primjena Zbog svojih solidnih izolacijskih svojstava prigodan je za ugradnju u stambene objekte , a s obzirom na konstrukciju profila , pogodan je i za izradu elemenata većih statičkih zahtjeva .Improved insulating properties and almost unlimited usage possibilities . Usage Due to its relatively good insulating properties it is suitable for installation in residential buildings and due to the profile construction it is suitable for construction of elements with higher level of requested performances .
Priprema uzorka za kromatografsku analizu ( izolacijske i tehnike koncentriranja , derivatizacija ) Elektroforeza ( principi i primjena ) .Sample preparation for chromatographic analysis ( Isolation and concentration techniques , derivatization techniques ) . Electrophoresis ( principles , application ) .
Proizvodi u obliku izolacijskih panela s različitim zaštitnim oblogama , poliuretanske ploče i izolacijske obloge cjevovoda i uređaja imaju najširu primjenu .The product is sold in the form of isolating panels with different protective coatings , polyurethane panels and the insulation coatings of pipelines and devices which have the largest application .
Izolacijski sustavi i proizvodi KÖSTER primjenjuju se diljem cijelog svijeta .KÖSTER exports its waterproofing products to numerous countries world wide .
Izolacijska svojstva Toplinska izolacija profila : Uf = 2, 2 W/ m2K . Okov Originalni Schüco skriveni okov dozvoljava velike dimenzije krila i transparentnu arhitekturu .Insulating properties Thermal insulation of the profile : Uf = 2,2 W/ m2K . Fittings The original Schüco hidden fittings allow large casement dimensions and transparent architecture .
Izolacijska svojstva Toplinska izolacija profila : Uf = 1, 4 W/ m2K . Okov Originalni Schüco skriveni okov dozvoljava velike dimenzije krila i transparentnu arhitekturu .Insulating properties Thermal insulation of the profile : Uf = 1,6 W/ m2K . Fittings The original Schüco hidden fittings allow large casement dimensions and transparent architecture .
Prag s tri termički odijeljene komore osiguravaju potpunu nepropusnost . 3- struka struktura brtvljenja sa visokom kvalitetom silikonskog brtvljenja . 80 mm širina profila , profil okvira s 3 komore ispunjene izolacijskom pjenom .Prague with three separate thermal chambers ensure complete tightness . 3-way sealing structure with high quality silicone sealant . 80 mm width of the profile , the profile frame with 3 chambers filled with insulating foam .
Proizvodi tvrtke IZOLIT d. o. o . poznati su kao izolacijsko sredstvo u rashladnoj tehnici , procesnim postrojenjima i termotehnici na mnogim objektima u zemlji i inozemstvu .Products from the IZOLIT d. o. o. company are known for their insulation devices using the cooling technique , processing facilities and thermotechnics in many articles in Croatia and abroad .
Uz sendvič izolacijske panele IZOLIT d. o. o . proizvodi poliuretanske ploče obložene terpapirom , namijenjene izolaciji poda , te sanira ravne krovove štrcanjem poliuretana i premazivanjem specijalnim bojama .Along with the sandwich insulation panels , IZOLIT d. o. o. also produces polyurethane panels covered with tar paper , dedicated to floor insulation , and repairs flat roofs by spattering the polyurethane and coating it with special colours .
To je prijatelj s ekologijom, regulira toplinu dobro kao izolacijski stiroporIt' s eco- friendly, it regulates heat just as well as Styrofoam insulation
U svom priopćenju povjerenstvo je ustvrdilo s vrlo velikom sigurnošću da je do nesreće došlo zbog toga što su spužve , kao izolacijski materijal , otežale pomicanje komandi cikličnog upravljanja .In its press release the commission established with a very high degree of certainty that the accident was caused by the fact that the foam , as an isolation material , hampered the movement of the cyclical steering controls .
Upot rebljavale su se i u graditeljstvu , kao građevinski i izolacijski materijal te za nasipanje močvarnih površina .They were also used for building as construction and insulating material , as well as for filling in swampy areas .
Isključite Izolacijsku BI need you to go black on Isolation B
Sažetak : Navode se opći zahtjevi na izolacijski sustav , zahtjevi s naslovakvalitete i pouzdanosti , te ekološki zahtjevi . Daje se zasnovanorješenje izolacijskog sustava novog niza asinkronih motora niskognapona s istraženom kompatibilnošću materijala .Summary : General requirements for insulation system , requirements forquality and reliability , ecological requirements are listed . Solution of insulation system of the new series of three-phaselow-voltage induction motors , with investigate compatibility ofmaterials is given .
Klasičan ravan profila sa mogućnošću odabira između ravnih i zaobljenih staklodržača . Izolacijska svojstva Toplinska izolacija profila : Uf = 3, 5 W/ m2K . Okov Giesse okov sa mogućnošću ugradnje uređaja za otklopno zaokretno otvaranje .Insulating properties Thermal insulation of the profile : Uf = 3,5 W/ m2K . Fittings Giesse fittings with a device for tilt and turn opening available for installation Colours All aluminium carpentry is available in all RAL colours , spray colours and various wood imitations .
Uključite IzolacijskuTurn on Isolation ‧, please
Jednostavni aluminijski sistem " hladnih " profila Primjena S obzirom na loša izolacijska svojstva i veliku mogućnost kondenzacije vodene pare na profilima , preporučljivo ga je ugrađivati samo na pozicije kod kojih nema velikih temperaturnih razlika između unutarnjeg i vanjskog prostora ( predulazi , unutarnje pregradne stijene , industrijski objekti , podrumi i sl . ) . Dimenzije i dizajn Dimenzije : ugradbena dubina okvira 40mm , krilo 45mm .Simple aluminium system of “ cold” profiles Usage Due to bad insulating properties and large possibility of humidity concentration on profiles it is recommendable to install it only in places where there are no big temperature differences between the exterior and interior ( entrance corridors , inner separation panels , industrial buildings , basements etc. ) Dimensions and design Dimensions : 40 mm construction depth ( frame ) , 45 mm ( casement ) Classic flat profile design with the possibility of choice between flat or rounded glass-keeping rebates .
Ovo je izolacijski masni sloj ljudskih crijevaThis is intestinal fat that insulates our intestines
Ne smiješ probiti izolacijsku barijeruYou can' t break the isolation barrier
" Nećemo poduprijeti rezoluciju jer predstavlja tipičan primjer povratka na protuzapadnu izolacijsku politiku [ bivšeg srbijanskog predsjednika ] Slobodana Miloševića ", kazao je" We will not support the resolution because it epitomizes the return to the anti-Western isolationist policies of [ former Serbian President ] Slobodan Milosevic, " he said
Toplinsko- izolacijski sloj koji blokira UV- zrakeA heat- isolating layer shuts out ultraviolet rays
Stranica 1. Pronađeno 62 rečenice podudaranje izraz izolacijska kuglica.Pronađeno u 0,33 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.