Prijevodi u engleski:

  • gentle         
    (adjv   )

Slične fraze u rječniku hrvatski engleski. (5)

kesten-pitomichestnut
pitomgently; tame; gentle
pitometame
pitomi kestenchestnut
pitomi zeccony; coney

Primjer rečenice s "pitomim", prijevod memorije

add example
Nije vrijeme da budete pitomi ili neodlucniNow is not the time to be timid or indecisive
Ovaj pitomi reljef i krajolik pruža više mogućnosti za razgledanje , boravak , te rekreativne aktivnosti u raznim oblicima - na zapadnom povišenom dijelu vinogradi , klijeti vikendice , sakralni spomenici kulture , a od novijeg vremena i označene biciklističke staze , dok u središnjem nastanjenom području se nude razni ugostiteljski sadržaji , područje ribnjaka i ostalih voda nudi prilike za bavljenje ribolovom , a u nizini šume sa stoljetnom opstojnošću i pretežito s hrastom lužnjakom mogu pružiti druge razne sadržaje lov , gljivarstvo , razne uređene staze i slično .The tame relief and region offers a number of possibilities regarding view , stay and recreative activities in different forms - in the western , higher part we ' ve got the vineyards , wine-cellars , saint ' s monuments and , since a few years , there are marked bicycle ways where in the middle settled part various kinds of restaurnats are offered , there is the fish-hatchery and other waters where fishing can be practised , and in the low plain-wood , thousands of years old and mostly grown over with oak trees , you can practice hunting , search for mushrooms , and there are also set paths etc.
Cancini su malo naselje smješteno u pitomom okruženju vrtova i maslinika s jedne strane , dok s druge , blizina mora i turističkog naselja Červar – Porat , omogućava doživljaj mora i kupanja .Cancini is a very small settlement situated within the gentle surroundings of gardens and olive groves at one side and the Cervar tourist settlement and the nearness of the sea which creates an atmosphere of sea and swimming at its other side .
Božanstveni spoj mora i planina , osunčanih otoka i pitome Zagore , ispunit će srca svakog posjetitelja koji će se uvijek vraćati ovoj zemlji i njenim ljudima .The godlike bond of the sea with the mountains , the sun kissed islands and the gentle Zagora , will fill the hearts of every visitor who is sure to return to this land and its people .
Nakon 16, 2 km , neposredno prije šumarske kućice skrećemo lijevo na nešto lošiji put kojim se vozimo ponad pitomih uvala .After 16.2 km , just before a forester ' s cottage , we turn left onto a somewhat worse path that we follow along a group of coves .
U hrvatskim i izvanhrvatskim okvirima čuven po svojim autohtonim , gastronom skim delicijama , ovaj pitomi i srdačni kutak Sredozemlja oduvijek s jednakim entuzijazmom i uvažavanjem dočekuje svakog svojeg gosta .Famous for its authentic culinary specialties both in Croatia and abroad , this tame and friendly corner of the Mediterranean has always welcomed its guests with equal enthusiasm and respect .
Dok je u Gorskom kotaru brza i hladna ljepotica strmih obala , nizvodno od Ozlja razlijeva se u pitomu nizinsku rijeku .While it is a quick and cold beauty having steep shores in Gorski Kotar , downstream from Ozalj it is a gentle valley river .
Divljin a , ali pitoma !Do visit this gentle wilderness !
Ja NISAM pitoma životinjaI AM NOT a tamed anima
Brdovita ali pitoma unutrašnjost ispresjecana je brojnim stazama pogodnim za šetnje i biciklističke ture .The hilly yet gentle inland terrain is crisscrossed by numerous paths which are perfect for walks or biking trips .
Nitko ne ostaje ravnodušan kada ugleda beskrajne vinograde Zagorja smještene na pitomim zelenim obroncima .The endless vineyards of Zagorje rolling on the gentle , green slopes leave few people indifferent .
Mirna i pitoma rijeka Grab , kako je zovu mještani istoimenog mjesta kroz koje protječe , provlači se kroz dolinu i ulazi u mlinove koji već 600 godina okreću žrvanj .The quiet , gently swaying river Grab named after the village of the same name through which it flows , winds its way through the valley entering the mills where it had moved the millstones for over 600 years .
Imamo brda, prekrivena vrijeskom i pitome dolineWe' ve got limestone uplands, unforgiving moors and scarred dales
S kvarnerske se obale uz strme obronke Učke uspinje gusta mreža putića kroz povijesne ruralne krajobraze i mala naselja te kroz krške šumark e nadaleko čuvenih pitomih kestena , maruna .From the Kvarner coast , a network of paths and trails ascends the steep slopes of Uč ka through rural landscapes , small villages and karst forests of famous sweet chestnuts .
U pitomom zaljevu uz šljunkovite plaže i uredena sunčališta smješteni su hoteli i privatni apartmani .In the gentle bay hotels and private apartments are situated along the pebble beach and sunbathing areas .
Brdovita ali pitoma unutrašnjost ispresjecana je brojnim stazama pogodnim za šetnje i biciklističke ture ...Rocky but docile inside of the island has many paths suitable for long walks and cycling tours ...
Obično je ova žena pitoma kao golubicaUsually, this woman is... gentle as a dove
Iznad Lovrana na terasasto položenim vrtovima odlično uspijevaju trešnje , vinova loza i masline , a na dubokim , ispranim i zakiseljenim tlima obilno rastu šume pitomih kestena ( čuvenih lovranskih maruna ) .Above Lovran , in the terraced gardens , cherries , grape vines and olives are very successful . In the deep , leached and acidic soils , forests of sweet chestnuts grow marvellously , producing the marrons Lovran is famed for .
Pitoma naselja, daleko od ièije pomoæi, takodje su bila napadnutaPeaceful homesteads, far from help, were likewise menaced
Ako želite samo igru i kreativne radionice na pitomim obroncima Bilogore predlažemo posjet Velikoj Pisanici i Obiteljskom gospodarstvu Košutić , te igru i jahanje u sportsko - rekreacijskom centru Kukavica koji se također nalazi u Velikoj Pisanici .If your prefernce is just play and creative workshops on tamed slopes of Bilogora , we suggest the visit of Family farm Koš utić in Velika Pisanica . If you prefer playing and riding then Sports and recreational centre Kukavica wich is also located in Velika Pisanica is the right choice for you .
Tome se predano posvećujemo : naše hotele , apartmane i kampove maksimalno skladno uklapamo u pitomi mediteranski pejzaž te konstantno ulažemo sredstva i znanje u očuvanje i uređenje okoliša .It is because of this that we are devoted to making sure our hote ls , apartments , and campsites are totally in keeping with the gentle Mediterranean country side and we are constantly investing in the means and knowledge to preserve and maintain the environment .
Nakon šetnje po pitomim obroncima Bilogore organizirali bi plesnu večer uz živu glazbu .After hiking on tamed slopes of Bilogora , dance evening with live music would be organised .
Smještena je u pitomom kraju dalmatinske Zagore , mirno se vuče kroz brojne kanjone , mjesta i brežuljke koji se uzdižu nad njom .It is situated in the peaceful countryside of Dalmatinska Zagora region and it i slowly passes through numerous canyons , spots and hills rising above it .
Stranica 1. Pronađeno 45 rečenice podudaranje izraz pitomim.Pronađeno u 0,122 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.