Prijevodi u engleski:

  • pork products   

Primjer rečenice s "suhomesnati proizvodi", prijevod memorije

add example
Stalni sustavi kontrole kvalitete jamče vrhunsko meso i mlijeko s beljskih farmi od kojih nastaju poznati proizvodi prehrambene industrije Belja ( brašno , si revi , suhomesnati proizvodi , vino ) čime postižemo sljedivost proizvodnje od polja do Vašeg stola .Constant quality control systems guarantee top quality meat and milk from the farms of Belje , used to make well-known products of Belje food industry ( flour , cheeses , cured meat products , wine ) , which is how we accomplish traceability of products from the field to your table .
Tu se degustiraju vina , rakije , sirevi ili suhomesnati proizvodi .Here wine , grappa , cheese and cured meats can be tasted .
Doduše, veterinarska služba BiH pokušava dobiti izvozne dozvole za mliječne proizvode, med i piletinu, kao i za neke dugotrajne suhomesnate proizvodeThe BiH veterinary office, though, is trying to obtain export permits for dairy products, honey and chicken, as well as for some non-perishable red-meat products
Oni su vrlo česta namirnica koja se konzumira sama ili kao prilog , obično uz suhomesnate proizvode uz dodatak vrhnja , crvene mljevene paprike , češnjaka te drugog povrća i namirnica .They are very often on the menu either as a separate meal or as a side-dish , usually with smoked and cured meats and with cream , red paprika , garlic or other vegetables or food .
Danas je brand Pivac sinonim za vrhunske suhomesnate delicije što ih predvode pršut , panceta i kraški vrat .Today Pivac is a brand and has become the byword for high-quality smoked and cured meats with prosciutto , pancetta and Karstic neck blazing the trail .
JGL proizvodi male serije esencijalnih lijekova uskih farmakoloških skupina , generičke lijekove , lijekove temeljene na vrijednim prirodnim sirovinama , dijetetske proizvode , dermatološko- kozmetološke proizvode namijenjene djeci i odraslima . U ukupnoj ponudi JGL- a , koju čini više od 200 različitih proizvoda , glavni je dio poslovanja tvrtke usmjeren na lijekove , a dopunski čine proizvodi koji se izdaju bez recepta te kozmetički proizvodi .It has been developed in collaboration of our team of specialists in pharmaceutical technology , medicines control and analysis with external experts in medical and pharmaceutical sciences . JGL manufactures essential drugs of narrow therapeutic groups , generics , medicines based on valuable natural resources , dietary products , dermatological and cosmetic products for children and adults . Over-the counter ( OTC ) products and cosmetics add value to prescriptions which remain company ' s core business offering now a portfolio of more than 200 products .
Mikroorganizmi uzročnici kvarenja žitarica , brašna , kruha i tjestenine , povrća i voća , mlijeka i mliječnih proizvoda , mesa i mesnih proizvoda , ribe i ribljih proizvoda , toplinom konzerviranih proizvoda od mesa , voća i povrća i dr . u hermetički zatvorenoj ambalaži .Spoilage microorganisms of cereals , flour , bread and pasta , vegetables and fruit , milk and dairy products , meat and meats products , fruit and vegetables etc. in hermetic seald packing .
Ciljevi istraživanja : Cilj predloženih istraživanja jest : a ) da se na temelju više čvrstih parametara odredi da li postoji korelacija između proizvodnje PGE i progresije malignih tumora , b ) da se na temelju istih parametara ustanovi da li tumori istog histološkog podrijetla proizvode različitu količinu i vrst prostaglanina , c) da li tumori koji proizvode povećanu količinu PGE proizvodepromjenjenu količinu drugih prostaglandina ( PGF2 ili PGI2 ) ili tromboksana , d ) da li su tumori koji proizvode povećanu količinu PGE jače osjetljivi na IMC in vivo nego tumori koji proizvode normalnu količinu PGE , f ) da li PGE odnosno IMC djeluju izravnona tumor ili putem modulacije imunološke reakcije i koji je celularni odnosno molekulski mehanizam tog djelovanja , i g ) da sena temelju prethodnih rezultata selekcioniraju bolesnici zaprimjenu inhibitora sinteze prostaglandina in vivo .Research goals : The purpose of our investigations is : a ) to find out if there isa correlation between production of PGE and progression ofmalignant tumors b ) to find out whether the tumors of the samehistological origin produce different types and amount ofprostaglandins . c ) whether the tumors which produce high amountof PGE produce different amount of other prostaglandins ( PGF2 , PGI2 or tromboxan ) , d ) whether the tumors which produce highamount of PGE are more sensitive to IMC in vivo than tumors which produce normal amount of PGE , f ) to find out whether PGEand IMC affect tumor growth directly by modulation ofimmunologic reaction and what is the cellular or molecularmechanisms of this action and , g ) , based on above findings , toselect patients for treatment with prostaglandin synthesisinhibitors in vivo .
Prva grupa su proizvodi za hidroizolaciju - AKWA , druga grupa proizvodi za termoizolaciju - THERM , a treća grupa proizvodi za sanaciju - FIXER . Svaka grupa proizvoda ima više različitih linija koji sadrže pakiranja različitih vrsta : plastične kante , metalne kante , tube , kartuše , vreće , kartonske kutije i sl .The first group of products for water isolation - AKWA , another group of products for thermo isolation - THERM , a third group of products for renovation - FIXER . Each group has a more diverse product lines that contain different types of packaging : plastic buckets , metal cans , tubes , bags , cardboard boxes , etc.
Nagrade CROPAK dodjeljuju se u sedam kategorija - Tehnička izvedba ambalaže , Ambalaža hrvatskog proizvoda/ serije , Ambalaža inozemnog proizvoda/ serije na hrvatskom tržištu , Ambalaža s prepoznatljivim vizualnim identitetom Hrvatske , Dizajn ambalaže , displeja , etikete i privjesnice hrvatskog proizvoda/ seri je , Prototip i Eko CROPAK .CROPAK awards are awarded in seven categories : - Packaging Technical Design , Croatian Product/ Series Packaging , Foreign Product/ Series Packaging in the Croatian Market , Recognizable Visual Identity of Croatia Packaging , Packaging , Display , Label and Hang Tag Design for the Croatian Product/ Series , Prototype and Eko CROPAK .
Dukat je najpoznatija robna marka mliječnih proizvoda u Hrvatskoj čiji brand awareness doseže više od 95 % , s proizvodima koji drže ključne pozicije u svim segmentima tržišta mlijeka i mliječnih proizvoda .Dukat is the most popular dairy brand in Croatia with the brand awareness of the products which are firmly positioned in all milk and dairy market segments accounting for over 95 % .
Neki ispitanici primijetili su da hrvatski proizvodi imaju istu cijenu kao zapadni proizvodi, ali su lošijeg kvaliteta od sličnih zapadnih proizvodaSome of those surveyed perceived Croatian goods as expensive and poorer in quality than similar Western products
Nagrade CROPAK dodijeljene su u sedam kategorija - Tehnička izvedba ambalaže , Ambalaža hrvatskog proizvoda/ serije , Ambalaža inozemnog proizvoda/ serije na hrvatskom tržištu , Ambalaža s prepoznatljivim vizualnim identitetom Hrvatske , Dizajn ambalaže , displeja , etikete i privjesnice hrvatskog proizvoda/ serije , Prototip i Eko CROPAK . Osim u nacionalnoj kategoriji , prvi put ove godine , uručena je nagrada i za najbolju ambalažu na tržištu regije – REGPAK 2010 ( Bosna i Hercegovina , Crna Gora , Hrvatska , Makedonija , Slovenija i Srbija ) .CROPAK awards were awarded in seven categories – Packaging Technical Design , Croatian Product/ Series Packaging , Foreign Product/ Series Packaging in the Croatian Market , Recognizable Visual Identity of Croatia Packaging , Packaging , Display , Label and Hang Tag Design for the Croatian Product/ Series , Prototype and Eko CROPAK . Except in the national category , for the first time this year the award was awarded for the best packaging in the regional market – REGPAK 2010 ( Bosnia and Herzegovina , Montenegro , Croatia , Macedonia , Slovenia and Serbia ) .
Nagrade CROPAK 2006 dodjeljuju se u pet kategorija ( ambalaža hrvatskoga proizvoda/ serije , ambalaža inozemnoga proizvoda/ serije na hrvatskome tržištu , ambalaža s vizualnom prepoznatljivošću identiteta Hrvatske , dizajn ambalaže , displeja i etikete hrvatskoga proizvoda/ serije te Eko Cropak .The CroPak 2006 awards are awarded in five categories : packaging of a croatian product/ series , packaging of a foreign product/ series present on the croatian market , packaging with a visually recognizable identity of Croatia , packaging design , display and label of croatian product/ series and Eco CroPak .
Koristi se za zaštitu i dekoraciju metalnih proizvoda , proizvoda elektro industrije te proizvoda izrađenih od drva .It is used for protection and decoration of metal products , electrical industry products and wooden products .
Pružamo potpunu paletu proizvoda i usluga vezanih za upravljanje sadržajem ( ECM ) - od metodologija vođenja i izrade projekata , savjetovanja kiljenata i rješavanje njihovih poslovnih problema do alata , softvera , licenci , implementacije vlastitih proizvoda i proizvoda naših partnera te instalacije i održavanja poslovnih sustava .We offer a complete list of products and services involved in the ECM - from project management , implementation methodologies , client consulting and solving their business problems , to the tools , software , licenses , implementations of both our and our partner ' s products , as well as installations and system maintenance .
Iznajmljujemo rashladni prostor hladnjače u sklopu firme ( u Prelogu ) , najpogodniji za smrznute proizvode , kapaciteta do 200 tona proizvoda , temperaturnih režima do - 20°C . Također vršimo i utovar i istovar Vaših proizvoda u prostore hladnjače !We rent the cooling space of the refrigerated warehouse within our company ( in Prelog ) , which is particularly appropriate for frozen products , with a capacity of up to 200 tons , with a temperature mode which may reach minus 20°C . We also carry out the loading and unloading of our clients’ products within the refrigerated warehouse !
Đuro Đaković Aparati d. d . osigurava servis i održavanje za vlastite proizvode neograničen broj godina za sve vlastite proizvode kao i proizvode drugih proizvođača .Đ uro Đ aković Aparati d. d. ensures service and maintenance for its own products for unlimited number of years for all own products as well as for products of other producers .
Danas poduzeće nudi bogati asortiman kvalitetnih proizvoda : papirne vrećice za trgovine i pekare s tiskom i dimenzijama po želji kupca , omotni papir , vrećice za brašno i šećer , vrećice s prozorom od polipropilena , vrećice za pakiranje masnih proizvoda , vrećice sa ručkom , velike vrećice za pakiranje brašna ili sličnih proizvoda .Today we offer wide range of products : paper bags with print and dimension by the wish of customer , wrapping paper , paper bags for flour and sugar , paper bags with transparent parts , paer bags for packing grease products , paper bags with handles , big paper bags .
Vegetarijanci ( od ovo- lakto vegetarijanaca do vegana ) s povjerenjem odabiru proizvode sa V- oznakom jer ona znači sigurnost sastojaka i kvalitetu takvog prehrambenog proizvoda , te lakše pronalaženje proizvoda kojeg trebaju .The vegetarians ( from ovo-lacto vegetarians to vegans ) trust and choose the V-label products because it guarantees the safety of the substances and the quality of such a food product as well as easier detection of the products they need .
Makedonski uvoz iz Indije-- proizvodi od bakra, proizvodi od cinka, poljoprivredni i šumarski traktori, uljana zrna i jagodičasto voće, kava, farmaceutski proizvodi, ferosilikonski mangan i neorganske kemikalije-- raste velikom brzinomMacedonia 's imports from India-- copper products, products of zinc, agricultural and forestry tractors, oil seeds and berries, coffee, pharmaceuticals, ferro-silico manganese and non-organic chemicals-- are growing at a high rate
Osim toga one bugarske i rumunjske kompanije koje je već imaju dozvolu za izvoz svojih proizvoda u ostale zemlje EU nakon ‧ siječnja " neće moći prerađivati uvezene neusklađene proizvode ", ističe se u priopćenju EC, ukazujući kako se svi takvi proizvodi moraju iskoristiti ili biti povučeni s tržišta do konca ‧ godineIn addition, those Bulgarian and Romanian companies already authorised to export their products to other EU countries after January ‧ st " may not process the non-compliant imported products in question, " the EC statement said, noting that all such products must be used up or removed from the market by the end of
Za industrijske pogone nudimo proizvode pakirane u rasponu od 50 do 1000 litara a omogućavamo i svu potrebnu pomoć za pravilnu uporabu naših proizvoda kako bi Vaš proizvod bio poseban .For industry we offer products in packaging from 50 to 1000 litres and we provide all necessary help for proper usage of our products in order to make your product special .
TDR- ova djelatnost je proizvodnja i distribucija gotovih duhanskih proizvoda , a Istragrafika proizvodi ambalažu za pakiranje duhanskih proizvoda . iNovine su specijalizirani prodajni lanac .Hrvatski duhani produces , processes and sells tobacco , TDR produces and distributes finished tobacco products , Istragrafika manufactures the packaging , and iNovine is a specialized retail chain .
Novi izazov za tim dizajnera Onduline Grupa je bio dvostruk : prvo dizajnirati i proizvesti proizvod koji bi mogao imati šarm i sličan je klasičnom krovnom crijepu ili opeki , drugo , opremiti novi proizvod kvalitetama i prednošću već prepoznatih i k onsolidiranih proizvoda Onduline .New challenge for the designers Onduline group was twofold : first to design and produce a product that could have a charm and is similar to the classic roof tile or brick , second , to equip new product qualities and the advantage of already identified and consolidated product Onduline .
Stranica 1. Pronađeno 3267 rečenice podudaranje izraz suhomesnati proizvodi.Pronađeno u 2,979 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.