Prijevodi u hrvatski:

  • Upravom 

Did you mean: board of managers

Slične fraze u rječniku engleski hrvatski. (1)

Primjer rečenice s "Board of Managers", prijevod memorije

add example
en Every member of the Management Board is an executive in charge of a corporate function .
hr Svaki član Uprave izvršno upravlja pojedinim korporativnim funkcijama .
en This is in fact why Croatia was visited last week by a member of the company ' s management board , Stefan Vogg , who met in Zagreb with Croatian Economy Minister Duro Popijac .
hr Upravo zato prošlog je tjedna Hrvatsku posjetio član uprave te kompanije Stefan Vogg , koji se u Zagrebu sastano s hrvatskim ministrom gospodarstva Đurom Popijačem .
en A Plenary Session may be convoked by the Management Board , by the Chairperson him/ herself of the Guild , the Supervisory Board , the Court of Honour or by 1/ 5 ( one fifth ) of the membership .
hr Plenum mogu sazvati Upravi odbor , sam predsjednik Društva , Nadzorni odbor , Časni sud ili 1/ 5 redovitog članstva .
en " It 's about two channels within the RTK-- one in Albanian, one in Serbian and [ the languages of ] other communities-- with the same extended board of management and the respective directors, " he told SETimes
hr " Radi se o dva programa unutar RTK- a-- jednom na albanskom i jednom na srpskom [ i jezicima ] ostalih manjina-- s istim proširenim upravnim odborom i njihovim ravnateljima ", izjavio je za SETimes
en The board of the Kosovar Trust Agency (KTA), in charge of managing and privatising the public companies, met urgently to discuss the matter
hr Upravni odbor Kosovske povjereničke agencije (KTA) zadužene za upravljanje i privatizaciju javnih kompanija, održao je izvanredni sastanak na kojemu je razmotrio taj slučaj
en Croatian Telecom ( HT ) has as of the middle of last week been in a state of crisis : all of the members of the board of directors and the managers are concerned if they were over the past years under surveillance by their German bosses in Deutsche Telekom ( DT ) , what information from their private lives could at any moment surface in the public and what the possible damage to the companies could be .
hr Od sredine prošlog tjedna u Hrvatskom telekomu vlada krizno stanje : svi članovi uprave i menadžeri brinu jesu li i oni proteklih godina bili pod nadzorom svojih njemačkih šefova iz Deutsche Telekoma , koje bi informacije iz njihova privatnog života mogli svakog trenutka osvanuti u javnosti te koli ka je potencijalna poslovna šteta za obje kompanije .
en On the 5th October 2007 we received a notice from Mr. Ivica Mudrinić , President of Management Board of HT – Hrvatske telekomunikacije d. d. on acquisition of 1000 regular shares of the Issuer with stock exchange code : HT-R-A at the average price of HRK 376,71 per share .
hr Tijekom dana 05 . listopada 2007 . godine primili smo obavijest od g . Ivice Mudrinića , Predsjednika Uprave HT – Hrvatskih telekomunikacija d. d . o stjecanju 1. 000 redovnih dionica Izdavatelja burzovne oznake HT- R- A po prosječnoj cijeni od 376, 71 kunu po dionici .
en Furthermore , after Friday’ s session of the executive board of the Croatian Health Insurance Board , Hebrang in fact admitted that his management methods and politically motivated staffing selections have failed in health care .
hr Štoviše , Hebrang je u prošli petak nakon sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ( HZZO ) javnosti zapravo službeno priznao da su njegove upravljačke metode i politički uvjetovana kadrovska politika u zdravstvu posve promašeni .
en Mijatovic was particularly concerned by the step taken by the MRT council 's on July ‧ st, when it announced its decision to terminate the mandate of all seven members of the public broadcaster 's managing board without having even launched a process for the appointment of their replacements
hr Mijatović je posebice zabrinuta potezom koji je poduzelo Vijeće MRT- a ‧ srpnja, kada je priopćilo odluku o ukidanju mandata svih sedam članova upravnog odbora javnog radiodifuznog servisa čak i bez pokretanja procesa za imenovanje njihovih nasljednika
en " It is crucial that the Council when deciding on changes to the MRT management board interprets the law in the best interests of maintaining a politically and editorially independent public service broadcaster, " the OSCE official said
hr " Ključno je da Vijeće, kada donosi odluku o promjenama u upravnom odboru MRT- a, tumači zakon u najboljem interesu održanja politički i urednički neovisnog javnog radiodifuznog servisa ", rekla je ta dužnosnica OESS- a
en That is a key detail in the division of management rights because it is on the basis of th is , along with a majority on the supervisory board , that MOL has gained control of the other key management body in the company .
hr To je ključna pojedinost u podjeli upravljačkih prava , jer je na temelju nje , uz većinu u nadzornom odboru , MOL stekao i kontrolu nad drugim ključnim upravljačkim tijelom u tvrtki .
en " We do not accept such an explanation, because nothing of what has been said about RTL is true, " counters Nenad Savic, a member of RTL 's management board
hr " Ne prihvaćamo takvo pojašnjenje jer ništa što je rečeno o RTL- u nije točno ", uzvraća Nenad Savić, član Upravnog odbora RTL
en The company Agroduhan d. o. o. is managed by the Board consisting of one member – the director authorized for representation and coordination of corporation’ s business , individually and independently .
hr Tvrtkom Agroduhan d. o. o . upravlja Uprava koja ima jednog člana - direktora ovlaštenog za zastupanje i vođenje poslova Društva , pojedinačno i samostalno .
en Between two Annual Assembly Meetings , the Guild shall be managed by a Management Board elected by the Assembly , and consisting of the Chairperson of the Management Board who shall at the same time be the Chairperson of the Guild , the Deputy Chairperson and three members .
hr Između dviju izbornih Skupština Društvom upravlja po Skupštini izabran Upravni odbor , a sastoji se od predsjednika Upravnog odbora , koji je ujedno i predsjednik Društva , zamjenika predsjednika i tri člana .
en The current challenge is to fully implement the approved reforms and maintain tight control over expenditures to assure that the budget parameters are observed, " First Deputy Managing Director John Lipsky said after a meeting of the IMF Executive Board. (Mediafax, Agerpres, Bloomberg, Dow Jones
hr Trenutačni izazov jest puna provedba odobenih reformi i održanje jakog nadzora troškova kako bi se osiguralo pridržavanje proračunskih parametara ", izjavio je prvi zamjenik izvršnog ravnatelja John Lipsky nakon sastanka Izvršnog odbora MMF- a. (Mediafax, Agerpres, Bloomberg, Dow Jones
en Branko Radosevic , the former CEO of gas company Plinacro and a candidate to be the new Government representative on the board of oil company INA , is the first in a series of managers in major Croatian state-owned firms that could face a concrete indictment in the case of the illegal favouring of the Fimi-media marketing company .
hr Branko Radošević , bivši predsjednik uprave Plinacra i kandidat za novog predstavnika hrvatske vlade u upravi Ine , prvi je u nizu menadžera velikih hrvatskih javnih poduzeća koji bi mogao biti suočen s konkretnom optužnicom u slučaju nelegalnog pogodovanja marketinškoj tvrtki Fimi- media .
en Member of international and national societies for emergency and intensive care medicine ; member of managing boards in several Croatian hospitals .
hr Član više međunarodnih i domaćih društava hitne i intenzivne medicine , Član više Upravnih odbora hrvatskih bolnica .
en The OSCE official cited in her letter several disturbing cases, including the termination of the mandate of the entire managing board of the public service broadcaster, MRT, in late July, as well as actions against critically-oriented media outlets and individual journalists
hr Dužnosnica OESS- a navela je u svojem pismu nekoliko uznemirujućih slučajeva, uključujući ukidanje mandata cjelokupnog upravnog odbora javnog radiodifuznog servisa, MRT, koncem srpnja, kao i poteze protiv kritički orijentiranih medija i pojedinih novinara
en The mandate of four members of the management board expired more than a year ago, but the managing bodies of Elektroprenos have made no attempts thus far to initiate the appointment procedures for any of those positions, Inzko noted
hr Mandati četvero članova upravnog odbora istekli su prije više od godinu dana, ali rukovodeća tijela Elektroprijenosa nisu dosad pokušavali pokrenuti postupke imenovanja za ove dužnosti, napomenuo je Inzko
en Over the past few weeks , Josipo vic has been approached in this regard by a dozen respected Croatian managers and entrepreneurs who wish to actively participate in the work of his economic advisory board .
hr Proteklih nekoliko tjedana , Josipović je dobio takve zahtjeve od desetak uglednih hrvatskih menadžera i poduzetnika koji žele aktivno sudjelovati u radu njegova ekonomskog savjeta .
en He also insisted that there was no factual or legal basis for the commission 's accusations against him, and that being a member of the insurance company 's managing board did not in itself imply a violation of the law
hr Također je istaknuo kako ne postoji činjenični ili zakonski temelj za optužbe povjerenstva protiv njega te to što je bio član upravnog odbora osiguravateljske tvrtke samo po sebi ne podrazumijeva kršenje zakona
en His rise to the top of the Croatian energy sector was completed in October of last year when he was appointed to the supervisory board of electric power authority HEP . This happened after the sacking of the company ' s management under Ivan Mravak , who was recently accused for millions in losses in illicit deals , and Bosnjakovic may wind up being exempt from testifying in the frame of the criminal investigation .
hr To se dogodilo nakon što je smijenjena Uprava tvrtke na čelu s Ivanom Mravkom , nedavno optuženim za milijunske gubitke u nelegalnom poslovanju , pa bi tu Bošnjaković na kraju mogao biti izuzet od svjedočenja u sklopu kriminalističke istrage .
en The candidates for Chairperson shall be separately displayed on the list of candidates , while the Deputy Chairperson shall be elected by the Management Board from among its members at the time of its constitution .
hr Na listi kandidata posebno se ističu kandidati za predsjednika , a zamjenika predsjednik a bira Upravni odbor između svojih članova prilikom konstituiranja .
en The chairman of its Macedonian managing board, George Waldner, says the company is a good corporate citizen in Macedonia, one of the few international corporations willing to invest during a global economic crisis
hr Predsjednik makedonskog upravnog odbora tvrtke George Waldner kaže da je tvrtka dobar korporativni građanin Makedonije, jedna od nekolicine međunarodnih korporacija koje su voljne ulagati tijekom globalne gospodarske krize
en At a ceremony in Munich on January 17 , 2008 , ADAC president Peter Meyer presented the award to Franz Fehrenbach , chairman of the B osch board of management . “ Together with my colleagues , I am very pleased that our CO2 sensor has been singled out for this award .
hr Na svečanosti u Münchenu koja se održala 17 . siječnja 2008 . , predsjednik ADAC- a Peter Meyer dodijelio je nagradu Franzu Fehrenbachu , predsjedniku Upravnog odbora Boscha . „ Moji kolege i ja vrlo smo sretni što je naš senzor za CO2 dobio ovu nagradu .
Stranica 1. Pronađeno 268240 rečenice podudaranje izraz Board of Managers.Pronađeno u 140,296 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.