Prijevodi u hrvatski:

  • Upravom 

Slične fraze u rječniku engleski hrvatski. (1)

Primjer rečenice s "Board of Managers", prijevod memorije

add example
en " The purchase of the Bor copper mines is one of the biggest transactions in the Balkans, and with our Romanian capacities we will create an important participant in the European copper industry, " Cuprom managing board director Horia Simu said
hr " Kupovina rudnika bakra Bor jedna je od najvećih transakcija na Balkanu, i s našim rumunjskim kapacitetima stvorit ćemo važnog sudionika u europskoj industriji bakra ", izjavi je ravnatelj upravnog odbora Cuproma Horia Simu
en Istanbul will become an international financial centre with planned investments of $ ‧ billion in the next three years, the head of the Managing Board of the Turkish Banks Association, Ersin Ozince, said on Tuesday (December ‧ th
hr Istanbul će postati međunarodno financijsko središte s planiranim ulaganjima u visini ‧ milijarde dolara u iduće tri godine, izjavio je u utorak ( ‧ prosinca) šef izvršnog odbora Udruženja turskih banaka Ersin Ozince
en The Working Group for the development of the Foundation’ s strategic plan will be composed of Foundation members , Management Board members ( prominent Croatian business people ) and representatives of regional and local governments .
hr Radna grupa za izradu strateškog plana Zaklade bit će sastavljena od zakladnika , članova upravnog odbora ( koji su istaknuti hrvatski poduzetnici ) te predstavnika regionalne i lokalne samouprave .
en The appointment of Zoltan Aldott as the new CEO of Croatian oil company INA has been interpreted among Croatian oil experts as a portent of significant changes in the way in which MOL is running INA . This 40-e ar-old manager , namely , to date a member of the MOL board responsible for research and production , is considered one of the most competent MOL managers and well informed about INA operations and the business environment in Croatia .
hr Imenovanje novog predsjednika Uprave hrvatske naftne kompanije INA- e Zoltána Áldotta u hrvatskim je naftaškim krugovima protumačeno kao nagovještaj značajnih promjena u načinu na koji MOL upravlja INA- om . Naime , taj 40- godišnji menadžer , dosadašnji član Uprave MOL- a zadužen za istraživanje i proizvodnju , smatra se jednim od najkompetentnijih MOLovih menadžera i dobrim poznavateljem načina poslovanja INA- e , kao i poslovnog okružja u Hrvatskoj .
en Also appointed were new members of the centre 's managing board
hr Na skupštini su također izabrani novi članovi upravnog odbora centra
en At a ceremony in Munich on January 17 , 2008 , ADAC president Peter Meyer presented the award to Franz Fehrenbach , chairman of the B osch board of management . “ Together with my colleagues , I am very pleased that our CO2 sensor has been singled out for this award .
hr Na svečanosti u Münchenu koja se održala 17 . siječnja 2008 . , predsjednik ADAC- a Peter Meyer dodijelio je nagradu Franzu Fehrenbachu , predsjedniku Upravnog odbora Boscha . „ Moji kolege i ja vrlo smo sretni što je naš senzor za CO2 dobio ovu nagradu .
en " Influence of HRM practice improvement on the managers’ role " was the topic of the joint presentation of SELECTIO’ s Executive Director Vera Č ubranić and GISDATA’ s President of the Management Board Boran Lonč arić . They have emphasized the importance of human resource management department especially in the organization of knowledge transfer in fast growing companies .
hr " Utjecaj unapređenja HRM praksi na ulogu menadžera " bila je tema zajedničkog predstavljanja izvršne direktorice u tvrtki SELECTIO Vere Čubranić i direktora Gisdata Grupe Borana Lončarića koji su istaknuli važnost odjela ljudskih resursa posebice u organizaciji prijenosa znanja u brzorastućim kompanijama .
en As an instructor of quality ensembles and a choreographer , he became a member of the Board of Managers of the society of folklore instructors and choreographers of Croatia .
hr Kao voditelj dobrih društava i koreograf postao je član Upravnog odbora Društva folklornih voditelja i koreografa Hrvatske .
en In the section about contracts and rewards , Kreš imir Rož man , Labour Law Expert , has talked about managers’ contracts , term which doesn’ t exist in the Commercial Law while Gordana Picek , dm-drogerie market’ s Member of the Board responsible for human resources has explained the difference and importance of material and non material rewards in dm .
hr U dijelu koji se tiče ugovora i nagrađivanja , Krešimir Rožman , stručnjak za radno pravo , govorio je o menadžerskim ugovorima , čiji naziv ne postoji u Zakonu o trgovačkom pravu , dok je Gordana Picek , članica Uprave zadužena za ljudske resurse u tvrtki dm- drogerie market objasnila razliku i važnost materijalnog i nematerijalnog nagrađivanja unutar tvrtke dm .
en The Company’ s organization consists of Financial Support and Steering Function , Technical Functions , Human Resources Support and Steering Function , Support and Steering Functions of the President of the Management Board and two Business Units : Customer Facing Unit Residential and Customer Facing Unit Business .
hr Organizacija Društva sastoji se od funkcija podrške i upravljanja za financije , tehničkih funkcija funkcija podrške i upravljanja za ljudske resurse , funkcija podrške i upravljanja predsjednika Uprave te dviju Poslovnih jedinica : Poslovne jedinice za privatne korisnike i Poslovne jedinice za poslovne korisnike .
en “ Our Beautiful Sava” is a comprehensive project that has encompassed institutions on all levels from the Ministry of regional Development , Forestry and Water Management , Ministry of Sea , Transport and Infrastructure , and International Sava River Basin Commission on national level to city municipalities of Sisak , Slavonski Brod and Zupanja , tourist boards and city museums of Zagreb , Sisak , Slavonski Brod and Zupanja on local level and all with the joint goal – to protect and promote river Sava .
hr „ Lijepa naša Sava “ sveobuhvatan je projekt koji uključuje institucije na svim razinama , od Ministarstva regionalnog razvoja , šumarstva i vodnoga gospodarstva , Ministarstva mora , prometa i infrastrukture i Međunarodne komisije za sliv rijeke Save na nacionalnoj razini do gradskih poglavarstava Siska , Slavonskog Broda i Županje , turističkih zajednica i muzeja u Zagrebu , Sisku , Slavonskom Brodu i Županji na lokanoj razini s ciljem ostvarenja zajedničkog cilja – zaštite i promocije rijeke Save .
en BOARD OF MANAGERS : represents the interests of CARNet founders , that is , the interests of the Croatian Government .
hr UPRAVNO VIJEĆE : zastupa interese osnivača CARNeta, odnosno interese Vlade Republike Hrvatske .
en Employees are not allowed to be members of Management or Supervision Boards of other companies without employer’ s approval , neither to make business which are in same activity as employer ( legal prohibition of match ) .
hr Zaposlenicima nije dopušteno bez odobrenja poslodavca članstvo u upravi ili nadzornim odborima drugih društava koja sklapaju poslove iz djelatnosti koju obavlja poslodavac ( zakonska zabrana utakmice ) .
en Due to the negative results of this year’ s index , Josip Kregar , member of the Management board of Transparency International Croatia , recently called for a revision of the National Program for Combating Corruption , and he called upon all the candidates running in the presidential elections to state which anti-corruption measures they will support .
hr Zbog poražavajućih rezultata ovogodišnjeg indeksa , Josip Kregar , član Upravnog odbora Transparency Internationala Hrvatska , ovih se dana javno založio i za reviziju Nacionalnog programa za suzbijanje korupcije , a uputio je i poziv svim predsjedničkim kandidatima da u kampanji uoči izbora navedu i za koje će se antikorupcijske mjere zalagati .
en Minutes of Management Board meetings shall be compiled within a term of 7 days from the day on which the meeting was held .
hr Zapisnici Upravnoga odbora moraju biti sastavljeni u roku od 7 dana od održavanja sjednice .
en Heinz Senger-Weiss , the Board of Management member in charge of Air & Sea , was satisfied with the developments in its field in view of the considerable changes to market conditions in the international air and sea fre ight sector : " The consolidated turnover of Gebrüder Weiss Air & Sea , including joint ventures with its partner Röhlig , was about EUR 212 million in 2009.
hr Heinz Senger- Weiss , direktor odjela Air & Sea , zadovoljan je razvojem na svom području u izrazito promijenjenim tržišnim uvjetima u međunarodnom zračnom i brodskom prijevozu tereta : " Konsolidirani promet odjela Air & Sea poduzeća Gebrüder Weiss , uključujući Joint Ventures s partnerom Röhligom , iznosio je 2009 . okruglo 212 milijuna eura .
en From 2006 to 2008 he held the position of the Member of the Management Board and Chief Marketing Officer of T-Mobile Croatia .
hr Od 2006 . do 2008 . godine obnašao je funkciju člana Uprave i glavnog direktora za marketing u T- Mobileu Hrvatska .
en The mandate of four members of the management board expired more than a year ago, but the managing bodies of Elektroprenos have made no attempts thus far to initiate the appointment procedures for any of those positions, Inzko noted
hr Mandati četvero članova upravnog odbora istekli su prije više od godinu dana, ali rukovodeća tijela Elektroprijenosa nisu dosad pokušavali pokrenuti postupke imenovanja za ove dužnosti, napomenuo je Inzko
en In 2000 , he was appointed Executive Vice President of Financial Controlling in T-Mobile International , and in December 2004 he assumed the position of Member of the management board and Chief Financial Officer of T-Mobile .
hr Godine 2000 . imenovan je izvršnim dopredsjednikom za kontroling u tvrtki T- Mobile International , a od prosinca 2004 . postaje član uprave i glavni direktor za financije T- Mobile- a Hrvatska .
en On the 5th October 2007 we received a notice from Mr. Ivica Mudrinić , President of Management Board of HT – Hrvatske telekomunikacije d. d. on acquisition of 1000 regular shares of the Issuer with stock exchange code : HT-R-A at the average price of HRK 376,71 per share .
hr Tijekom dana 05 . listopada 2007 . godine primili smo obavijest od g . Ivice Mudrinića , Predsjednika Uprave HT – Hrvatskih telekomunikacija d. d . o stjecanju 1. 000 redovnih dionica Izdavatelja burzovne oznake HT- R- A po prosječnoj cijeni od 376, 71 kunu po dionici .
en The Board’ s responsibility is to regularly monitor the e ffectiveness of management policies and decisions including the execution of its strategies .
hr Odgovornost je Odbora redovno nadziranje učinkovitosti politike i odluka uprave , uključujući i provedbu strategija .
en Every member of the Management Board is an executive in charge of a corporate function .
hr Svaki član Uprave izvršno upravlja pojedinim korporativnim funkcijama .
en " We do not accept such an explanation, because nothing of what has been said about RTL is true, " counters Nenad Savic, a member of RTL 's management board
hr " Ne prihvaćamo takvo pojašnjenje jer ništa što je rečeno o RTL- u nije točno ", uzvraća Nenad Savić, član Upravnog odbora RTL
en Société Générale Osiguranje d. d. consists of highly motivated and efficient team-oriented emloyees who , together with the Managing Board , applying all professional and ethic standards of Société Générale group offer high quality service to the clients , since the moment of signing the contract , all through the insurance period , for many years .
hr Société Générale Osiguranje d. d . sačinjava visoko motivirani i efikasni tim zaposlenika koji zajedničkim radom uz članove Uprave a uz primjenu svih profesionalnih i etičkih standarda Societe Generale grupe pružaju našim klijentima visoku kvalitetu usluge , od prvog trenutka sklapanja ugovora kroz ciklus ugovorenog trajanja osiguranja , dugog niza godina .
en " It’ s been a pleasure to sign one more contract with the EPCG , which proves again that Dalekovod is a reliable partner that provides high quality services " - said Luka Milič ić , President of Management Board .
hr Drago nam je da smo potpisali još jedan ugovor sa Elektroprivredom Crne Gore što je potvrda da je Dalekovod pouzdan i kvalitetan partner . " - izjavio je Predsjednik Uprave Dalekovoda Luka Miličić .
Stranica 1. Pronađeno 268239 rečenice podudaranje izraz Board of Managers.Pronađeno u 187,49 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.