Prijevodi u hrvatski:

  • dopušteno odstupanje kašnjenja stanica 
  • tolerancija varijacije kašnjenja ćelija 

Primjer rečenice s "cell delay variation tolerance", prijevod memorije

add example
en Further , in these studies parameters of the 24-hour ( circadian ) variations in some physiological and psychological functions were estimated , which were expected to be closely related to shiftwork tolerance .
hr Pored toga u ovim su ispitivanjima utvrđivani parametri 24- satnih ( cirkadijurnih ) varijacija nekih fizioloških i psiholoških funkcija za koje se također moglo očekivati da su usko povezani s tolerancijom prema smjenskom radu .
en Thus, over tens of thousands of generations, tiny variations accumulate
hr Stoga, više desetaka tisuća generacija nagomilava sitna odstupanja
en We' re all just variations of the last model
hr Mi smo samo varijacije prethodnog modela
en The paper analyzes the sensibility of each basic variabledepending on the number of bolts in a friction grip joint , aswell as the influence of variation coefficient change on safetyindex .
hr U radu je dan iprikaz osjetljivosti pojedinih baznih varijabli u ovisnosti brojavijaka u spoju te utjecaj promjene koeficijenta varijacije naindeks sigurnosti .
en That blind chap down in the Arab camp, every night I hear him tell a variation on the same story
hr Onog slijepog čovjeka u arapskom logoru, svake noći čujem da govori drugačiju verziju iste priče
en For instance, the word " anawyn ", which shows up several times, is, I believe, a variation on annwyn, the Celtic underworld, where king Arthur journeyed in search of ‧ sacred objects, one of which was a cloak
hr Primjerice, riječ " anawyn "...... koja se pojavljuje par puta, je, vjerujem, varijacija na " annwyn "...... Keltsko podzemlje, gdje je kralj Arthur putovao u potrazi za ‧ svetih predmeta...... od kojih je jedan... bio plašt
en Similar in specifications and capabilities, but a variation in markings and hailing language
hr Sličan u specifiacijama i mogučnostima, ali se razlikuje u oznaci i pozivnom jeziku
en Probable cause of these variations?
hr Vjerojatan uzrok?
en The strongest link between Puccini’ s one-act operas might be formulated as variations on the subject of death .
hr Najsnažnija poveznica triju Puccinijevih jednočinki mogla bi glasiti : varijacije na temu smrti .
en Temperature variations in the fuel manifold
hr Temperatura varira u rezervoaru za gorivo
en The slightest variation from these instructions and we will leave him to die
hr Bilo kakva odstupanja od ovih uputstava i ostavit ćemo ga da umre
en Experimentalmeasurements have been carried out by variation of workpiece andtool material .
hr Pri tome su eksperimentalna mjerenjavrš ena uz variranje materijala alata i materijala izratka .
en He is most famous for his theory of ice ages, which relates variations of the Earth 's orbit and long-term climate change and is known today as the Milankovic cycles
hr Milinković je najpoznatiji po teoriji ledenog doba, kojom se u vezu dovede promjene u zemljinoj orbiti i dugotrajne klimatske promjene i koja je danas poznata kao Milankovićevi ciklusi
en Summary : On the basis of microbarographic measurements around the Dinaric Alps during the ALPEX SOP , the total pressure drag vectors are computed using Archimedes law . The 3-hourly temporal variations of these drag vectors are examined for different synoptic events .
hr Sažetak : U ovom radu predstavljeni su proračuni planinskog otpora Dinarskog gorja na temelju mikrobarografskih podataka koji su izmjereni za vrijeme ALPEX SOP eksperimenta . 3- satni klizni srednjaci desetminutnih vrijednosti planinskog otpora uspoređeni su sa sinoptičkim situacijama .
en They are now trying new variations in this region , which to date has acted as a suitable laboratory .
hr Iskušavaju se nove varijante u prostoru koji je i dosad služio kao pogodan laboratorij .
en It is characterized by multifactorial etiopathogenesis which cause considerable variations in clinical characteristics .
hr S obzirom na takav karakter renalne osteodistrofije teško je ustanoviti osnovni etiopatogenetski faktor , što može biti odlučujuće za izbor terapije .
en Fibre fineness variations have been shown to have a significant impact on the handle , strength and oleophobic finishing effects .
hr Pokazano je da promjena finoće vlakana znatno utječe na opip, čvrstoću i efekte uljeodbojne obrade .
en A simple model quantitatively explains the variation of the capture-ionization charge distribution width and average charge as a function of the number of captured electrons .
hr Jednostavan model objašnjava kvantitativno varijacije raspodjele naboja u uhvatnoj ionizaciji u funkciji broja uhvaćenih elektrona .
en Summary : The aim of the paper is to present the variations of mean menarcheal age in girls in Croatia over last three decades .
hr Sažetak : Cilj je rada prikazati varijacije prosječne menarhealne dobi djevojčica u Hrvatskoj u posljednja 3 desetljeća .
en Jelacic: Topics covered as part of the WCJP included " how to " research sessions using ICTY Court Records and Appeals Chamber Case Law Research Tool databases and also specific guidelines to assist in effectively submitting requests for legal assistance or for variation of protective measures under the tribunal 's Rules of Procedure and Evidence
hr Jelačić: Teme obuhvaćene u sklopu WCJP- a uključivale su istražne aktivnosti tipa " kako da ", uz korištenje baza podataka Sudskih zapisnika MKSJ- a i Alata za pretragu slučajeva Žalbenog vijeća, a također i konkretnih smjernica za pomoć u učinkovitom podnošenju zahtjeva za pravnu pomoć ili za različite zaštitne mjere u sklopu Pravilnika suda o proceduri i dokazima
en Although national fiscal policies present a wide range of variation within the EU, the reaction from some of the more established member states should not be underestimated
hr Premda na razini EU postoji velika raznolikost po pitanju nacionalnih fiskalnih politika, reakcije nekih od istaknutijih članica ne bi trebalo podcjenjivati
en The nort Adriatic Sea , a semi closed and shallow water region , is ideal area for monitoring changes caused by climatic and anthropogenous agents . Therefore , by the multidisciplinary approach the following short term studies were proposed : the qualitative and quantitative composition of various bottom communities in stressed coastal and offshore zones in the west Istrian area , the species and community behavior affected by stress con conditions , especially lack of oxygen ; the species and community recoveries after stress events , the recruitment rates of organisms settled on natural and artificial substrata , and in the sediment cores ; the chemical and mineral composition of selected seaweeds and bivalve shells with regard to the bottom type and manner of life , the sexual cycle related to chemical variations in soft body parts of two commercial shellfish species .
hr Sjeverni Jadran zbog plitkosti i zatvorenosti smatra se idealnim područjem za praćenje promjena uzrokovanih klimatskim i ljudskim činiocima Stoga su u sklopu multidisciplinarnih istraživanja bila predložena slijedeća kratkoročna istraživanja : kvalitativan i kvantitativan sastav raznovrsnih životnih zajednica morskog područja otvorenog mora i priobalja zapadne obale Istre : Ponašanje životnih zajednica i pojedinih vrsta na stresna stanja posebno vezana za nestašicu kisika ; oporavak vrsta i životni zajednica nakon stresnih stanja ; naseljavanje organizama na prirodne i umjetne podloge , i u dubini sedimenta ; kemijski i mineralni sastav bentoskih alga i ljuštura školjkaša u svezi s tipom dna i načinom života ; spolni cikl us i sezonske kemijske promjene mekih dijelova tijela u oba privredno važna školjkaša .
en Expected contribution is better understanding of the wind-induced dynamics on the Adriatic shelf and in the marginal areas ( manifested through oscillations of sea level and variations in current field ) .
hr Očekuje se doprinos boljem razumijevanju vjetrom uzrokovane dinamike jadranskog šelfa i rubnih akvatorija , koja se mani festira oscilacijama razine mora te varijacijama u strujnom polju .
en No variation
hr Nema odstupanja
Stranica 1. Pronađeno 3189 rečenice podudaranje izraz cell delay variation tolerance.Pronađeno u 9,358 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.