Prijevodi u hrvatski:

  • mikrotrakasta prijenosna linija 

Primjer rečenice s "microstrip transmission line", prijevod memorije

add example
Albania and Kosovo agreed to provide mutual assistance with energy supplies in case of crisis, and to build a new transmission lineAlbanija i Kosovo postigli su dogovor o uzajamnoj pomoći u opskrbi strujom u slučaju kriza, kao i izgradnji nove transmisijske linije
Switching-in of un unloaded and short-circuited transmission line .Uklapanje neopterećenog i kratko spojenog voda .
The maintenance of the transmission network includes maintenance of overhead lines and underground cables , primary and secondary equipment , auxiliary plants , telecommnications equipment and building structures in substations and switchyards .Održavanje prijenosne mreže uključuje održavanje nadzemnih vodova i kabela , primarne i sekundarne opreme , pomoćnih pogona , informacijske i telekomunikacijske opreme te građevinskih objekata u transformatorskim stanicama i rasklopnim postrojenjima .
By construction of a new 110 ( 2x110 ) kV Transmission Line for S/ S 110/ 20 kV Tupljak , undisturbed supply of electric power shall be provided and transmission power between Plomin and Pazin shall be increased . Whereas , by rehabilitation of Plomin-Raš a 110 kV Transmission Line , Dobrova – Raš a and Plomin-Dobrova Section , the existing worn out transmission lines , built in the first half of the 20th century , shall be rehabilitated .Izgradnjom novog dalekovoda DV 110 ( 2x110 ) kV za TS 11/ 20 kV Tupljak omogućit će se nesmetana opskrba električnom energijom i povećati prijenosna moć između Plomina i Pazina, a rekonstrukcijom DV 110 kv Plomin- Raša 1 , dionice Dobrova- Raša i Plomin- Dobrova obnovit će se postojeći dotrajali dalekovodi izgrađeni u prvoj polovici 20. st .
Albania 's energy sector is divided among three state companies – KESH, which handles generation; OST, which runs the transmission lines; and the newly privatised OSSHAlbanski energetski sektor podijeljen je na tri državne tvrtke-- KESH, koji se bavi proizvodnjom, OST, koji upravlja prijenosnim linijama i tek privatizirani OSSH
The Area transmission network is connected with Hungary , Slovenia , and Bosnia and Herzegovina through eight high voltage lines .Prijenosna mreža PrP- a Zagreb povezana je s Mađarskom , Slovenijom te Bosnom i Hercegovinom preko osam visokonaponskih dalekovoda .
Using analysis of electric traction vehicle as a source and electric power lines and plants as transmission paths of interferences , attempt will be made to define sensitivity and resistance of signal-safety and communication systems on interferences and finally to give some marginal values and procedure of achieving electromagnetic susceptibility .Analizirajući elektrovučna vozila kao izvore , a postrojenja kao prijenosni put smetnji , pokušat će se definirati osjetljivost i otpornost signalno sigurnosnih i komunikacijskih sustava na smetnje , te pokušati dati neke granične vrijednosti kao i postupke radi postizanja elektromagnetskog sklada .
The construction of a new ‧ kV electricity transmission line from the Macedonian substation Stip to the Chervena mogila substation in Bulgaria has started, according to an announcement from Bulgaria 's National Electricity Company (NECPočela je izgradnja nove transmisijske linije snage ‧ kilovata od makedonske podpostaje Štip do podpostaje Chervena Mogila u Bugarskoj, priopćila je Bugarska državna elektroenergetska kompanija (NEC
During construction of the above transmission line approximately 8,730 cubic meters of reinforced concrete foundations , 11,810 tons of metal structures , 3,600 km of conductors , 4,266 insulator strings , 32,300 elastic yokes , 85 optical joints and 390 km of earth wire and OPGW have been delivered and installed .Tijekom izgradnje je isporučeno i ugrađeno oko 8. 730 metara kubnih armiranobetonskih temelja , 11. 810 tona metalne konstrukcije , 3. 600 km vodiča , 4. 266 izolatorskih lanaca , 32. 300 elastičnih rastojnika , 85 optičkih spojnica , 390 km zaštitnog užeta i OPGW- a .
It is building thermoelectric and hydroelectric plants, as well as a submerged power transmission line linked to Italy via the AdriaticGradi termoelektrane i hidoelektrane, kao i podvodni kabel za prijenos energije povezan s Italijom preko Jadrana
A complete supervising and control system of the water filter plant with eight technological lines and an automatic chemicals dosing , with monitoring of all relevant water quality parameters and a permanent data transmission to the control center .Potpuni nadzor i upravljanje filterskim postrojenjem s osam tehnoloških linija i automatskim doziranjem kemikalija , uz praćenje svih relevantnih parametara kvalitete vode i kontinuirani prijenos podataka u kontrolni centar .
The transmission network is a part of the Croatian power system and comprises transformer substations , switchyards , overhead lines and underground cables .Prijenosna mreža dio je hrvatskog elektroenergetskog sustava koju čine transformatorske stanice , rasklopna prijenosna postrojenja te zračni vodovi i kabeli .
The construction of the above 45 km long transmission line shall encompass complete delivery of material and works . Besides , it shall form an integral part of the Ilulissat Project , headed by the Greenland Government .Izgradnja navedenog dalekovoda u duljini od kojih 45 km obuhvaća kompletnu isporuku materijala i radova te je integralni dio projekta Ilulissat čiji je nostelj grenlandska vlada .
Slow front overvoltages due to switching of transmission lines , fault initiation and fault clearing .Prenaponi polaganog por asta čela pri sklapanju vodova , pri nastanku i eliminiranju kvarova .
A new transmission line-- between Elbasan and Podgorica-- will make imported power more accessible as long as it can be paid forNovi dalekovod od Elbasana do Podgorice učinit će uvoznu energiju pristupačnijom pod pretpostavkom da je se može platiti
The agreement also includes the cessation of illegal intervention in Kosovo Serb operations and termination of transmission lines operating in Kosovo without compensationSporazum uključuje i prekid nezakonite intervencije u poslove kosovskih Srba, te prekid rada dalekovoda koji bez naknade funkcioniraju na Kosovu
He mentioned, in particular, construction of a power transmission line along the route of European CorridorPosebice je spomenuo izgradnju električnih dalekovoda duž Europskog koridora
Since 1982 , the factory has been engaged in production of vertical transport devices ( cableways and ski lifts ) that along with the transmission line towers and masts and lighting poles represent the most significant items in the production program .Od 1982 . godine Tvornica proizvodi objekte za vertikalni transport ( žičare i ski liftovi ) što uz dalekovodne i rasvjetne stupove čini značajnu stavku proizvodnog programa .
Due to the great length of the transmission line somewhere in the middle of the route a station for regeneration of optical signs has been constructed .U transformatorskim stanicama Agadyr i YuKGRES ugrađena je telekomunikacijska oprema , a zbog velike dužine dalekovoda na približno polovini trase izgrađena je i stanica za regeneraciju optičkog signala .
The transmission line is for the most part far away from the settled towns and road infrastructure , which is why the delivery of material and organization of the site has been a real logistic venture .Dalekovod je svojim najvećim dijelom udaljen od naseljenih mjest a i cestovne infrastrukture zbog čega je isporuka materijala i organizacija gradilišta predstavljala pravi logistički pothvat .
The Stockbridge vibration muffler is installed on the OPGW on aboveground transmission lines in order to control wind induced aeolic vibrations .Stockbridge vibracijski prigušivač instaliran je na OPGW pri nadzemnim dalekovodima kako bi kontrolirao vjetrom inducirane eolske vibracije .
We would like to point out that the transmission line is planned to cross the area of Norway with extremely severe continental climate which is influenced by unstable climatic conditions from the Atlantic .Ističemo da je trasa dalekovoda položena na području Norveške gdje do izražaja dolazi izrazito oštra kontinentalna klima s utjecajem promjenjivih klimatskih uvjeta s Atlantika .
Starfleet transmission on lineSvemirska flota je na vezi
The purpose of this transmission line is to increase the overall power capacity in order to respond to increasing consumption of electric energy and to increase reliability of power delivery to consumers .Svrha izgradnje ovog dalekovoda je povećanje energetskog kapaciteta s obzirom na rastuću potrošnju električne energije te povećanje pouzdanosti u isporuci električne energije potrošačima .
One calls for mutual assistance with electricity supplies if either Albania or Kosovo faces and energy crisis, while the other provides for building a new transmission line between Albania and KosovoJednim sporazumom poziva se na uzajamnu pomoć u opskrbi strujom u slučaju da se Albanija ili Kosovo sučele s energetskom krizom, dok drugi sporazum predviđa izgradnju nove transmisijske linije između Albanije i Kosova
Stranica 1. Pronađeno 5379 rečenice podudaranje izraz microstrip transmission line.Pronađeno u 5,026 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.