izgovor: IPA: pəˈsɛpʃən /pəˈsɛpʃ(ə)n/ /pɚˈsɛpʃ(ə)n/    

Prijevodi u hrvatski:

 • percepcija 
  (Noun  f)
   
  conscious understanding of something
   
  vision
   
  that which is detected by the five senses
 • opažanje 
  (Noun  )
 • Chronologie 
 • perceptivni mehanizmi 
 • sagledavanja 
 • shvaćanje 
 • vid 
  (Noun  m)
   
  vision
 • opažaj 
  (Noun  )
 • percept 
  (Noun  )
 • pojam 
 • shvatanje 
 • zamjećivanje 
  (Noun  )
 • zapažanje 
  (Noun  )

Ostala značenja:

 
Vision (ability)
 
Conscious understanding of something.
 
(cognition) That which is detected by the five senses; not necessarily understood (imagine looking through fog, trying to understand if you see a small dog or a cat); also that which is detected within consciousness as a thought, intuition, deduction, etc.
 
The conscious understanding of something.
 
Acuity

Slične fraze u rječniku engleski hrvatski. (24)

children’s perception
dječja percepcija
corruption perception income
indeks percepcije korupcije
integroup perception
intergrupna percepcija
lateralization of perception
lateralizacija percepcije
percept
stvar opažanja; predmet opažanja; opažaj; percepcija; percept
perceptibility
opipljivost
perceptible
zamjetnim; zamjetni; osjetljiv; pojmljiv; opipljiv; znatan; vidljiv; primjetan;
perception abilities
percepcijske sposobnosti
perception of first and second language
percepcija materinskog i stranog govora
perception of future
percepcija budućnosti
perception of physiological reactions
percepcija fizioloških reakcija
perception of religion
percepcija religije
perception of the existance of norms in company
percepcija o postojanju normi u poduzeću
perception of the treatment
percepcija tretmana
perceptive
koji shvaća; koji opaža;
perceptive-motor abilities
perceptivno-motoričke sposobnosti
perceptiveness
ukus; moć opažanja; shvaćanje; uvid
perceptivity
moć opažanja; shvaćanje; uvid
speech perception
percepcija govora
visual perception
vizualna percepcija; vid

    Prikaži deklinacija

Primjer rečenice s "perception", prijevod memorije

add example
en As she acknowledges in an interview with SETimes corerespondent Igor Jovanovic, there 's another challenge: changing the public perception that the state is systemically corrupt
hr Kao što sama navodi u intervjuu danom dopisniku SETimesa Igoru Jovanoviću, postoji još jedan izazov: promjena stava javnosti kako je država sustavno korumpirana
en His literary work had had an enormous influence on the perception of the world of the time and had served as the basis for the explorations of Vasco da Gama and Christopher Colombo .
hr To djelo je imalo ogromni utjecaj na percepciju svijeta i poslužilo je kao osnova za istraživanja Vasca de Game i Kristofora Kolumba .
en The problem is that Cacic can hardly overcome the negative perception of himself that exists among many voters .
hr Problem je u tome što Čačić teško može prevladati negativnu percepciju o sebi koja postoji u velikom dijelu biračkog tijela .
en Corruption is still rampant across the globe, Transparency International said Wednesday ( ‧ ctober) as it released its latest survey on corruption perceptions
hr Korupcija je još uvijek široko rasprostranjena u cijelom svijetu, priopćila je u srijedu ( ‧ listopad) organizacija Transparency International objavljujući svoje najnovije istraživanje o percepciji korupcije
en This is also reflected in our perception of life, " said Hoxha
hr To se također odražava u našoj percepciji života ", kazao je Hoxha
en NATO’ s role has been to promote conditions in which such feelings and perceptions can emerge and be expressed in society
hr Uloga NATO- a bila je promicanje uvjeta pod kojima se takvi osjećaji i poimanja mogu razviti i biti izraženi u društvenoj zajednici
en Backers have also worked to counter perceptions of a rivalry with Moscow-backed pipelines
hr Njegove pristaše također su radile na suprotstavljanju percepcijama vezanim za nadmetanje s plinovodima koje podupire Moskva
en This will quiet your interpretive mind so we can cut through the interference with your memories and perceptions
hr Utišat će vaš interpretacijski um kako bismo uklonili smetnju vaših misli i zapažanja
en A most perceptive choice if I dare say so, madame
hr Vrlo istančan izbor, gospođo
en The aim of research of perception is to investigate some basic visual perception principles taking into account existance of specific perceptive ( feature ) detectors .
hr U okviru istraživanja percepcije cilj je proučiti neke osnovne zakonitosti procesa vidne percepcije pod vidom postojanja specifičnih perceptivnih detektora .
en On the Transparency International list, out of ‧ countries Serbia ranks ‧ th, with a ‧ % Corruption Perception Index (CPI
hr Na popisu udruge Transparency International, Srbija je na ‧ mjestu između ‧ zemlje, s Indeksom percepcije korupcije (CPI) od ‧ posto
en Despite the fact that modern operating systems feature vivid user interfaces , sitting in front of the screen all day long is somewhat destructive to our natural esthetic perception .
hr Unatoč činjenici da moderni operacijski sustavi vividna korisnička sučelja , sjediti ispred ekrana cijeli dan je nekako desktruktivno za nas .
en For many, the issue reinforces the perception of inequality between politicians and the rest of the citizenry
hr Za mnoge ovo pitanje potvrđuje dojam o nejednakosti između političara i ostalih građana
en " The negative feelings can be attributed to perceptions that America 's style and substance of foreign policy is contrary to Turkey 's, " he said
hr " Negativni dojmovi mogu se pripisati percepcijama da su američki stil i bit vanjske politike suprotni turskim ", kaže on
en Resolving it, he says, could strongly improve Turks ' perceptions of the Union
hr Rješavanje tog pitanja, kaže on, moglo bi snažno unaprjediti viđenje koje Turci imaju o Uniji
en As the Serbian government 's Lear jet carrying Ratko Mladic to The Hague left Belgrade on Tuesday (May ‧ st), perceptions of him as a Serbian legend seemed to change
hr Dok je zrakoplov Vlade Srbije tipa Lear Jet kojim je Ratko Mladić prebačen u Haag napuštao Beograd u utorak ( ‧ svibnja), čini se da se percepcija o njemu kao srpskoj legendi počela mijenjati
en In Croatia, it smashes down the perception of non-experienced investors about a stock exchange as a panacea for fast and easy earning
hr U Hrvatskoj to razbija doživljaj burze vrijednosnica kod neiskusnih ulagača, koji su je smatrali univerzalnim rješenjem za brzu i laku zaradu
en According to Transparency International 's (TI) ‧ orruption Perceptions Index, all of the Southeast European countries have made progress over the past year
hr Prema Indeksu percepcije korupcije za ‧ kojeg je proveo Transparency International (TI), sve zemlje jugoistočne Europe načinile su napredak u protekloj godini
en The cases of child abuse on the other side of the Green Line dividing the island were reportedly linked to domestic violence, alcohol abuse, psychological illness and cultural perceptions
hr Navodi se kako su slučajevi zlostavljanja djece s druge strane zelene linije koja dijeli otok bili povezani s obiteljskim nasiljem, zloporabom alkohola, psihičkim oboljenjima i kulturalno uvjetovanom percepcijom
en That' s very perceptive
hr Dobro zapa aš
en Where' s that keen sense of perception as far as I' m concerned, huh?
hr Gdje je tvoj istancan osjećaj sto se mene tiče, huh?
en SE Times: There is a general perception that Greek-Turkish relations have improved
hr SE Times: Opće je stajalište kako je došlo do poboljšanja odnosa Grčke i Turske
en The popular perception of Gornji grad has largely been determined by the novels written at the end of the 19th and the beginning of the 20th century .
hr Percepciju Gornjeg grada danas uvelike su odredili i romani pisani , krajem 19 . i početkom 20 . stoljeća .
en It' s your perception of them that' s failing to make sense
hr Tvoja percepcija ne uspijeva naći smisao
en " There is a shared threat perception, " de Hoop Scheffer stressed
hr " Postoji zajednička percepcija opasnosti ", istaknuo je de Hoop Scheffer
Stranica 1. Pronađeno 282 rečenice podudaranje izraz perception.Pronađeno u 1,159 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.