izgovor: IPA: pəˈsɛpʃən /pəˈsɛpʃ(ə)n/ /pɚˈsɛpʃ(ə)n/    

Prijevodi u hrvatski:

 • percepcija 
  (Noun  f)
   
  conscious understanding of something
   
  vision
   
  that which is detected by the five senses
 • vid 
  (Noun  m)
   
  vision
 • Chronologie 
 • opažanje 
 • perceptivni mehanizmi 
 • sagledavanja 
 • shvaćanje 

Ostala značenja:

 
Vision (ability)
 
Conscious understanding of something.
 
(cognition) That which is detected by the five senses; not necessarily understood (imagine looking through fog, trying to understand if you see a small dog or a cat); also that which is detected within consciousness as a thought, intuition, deduction, etc.
 
The conscious understanding of something.
 
Acuity

Slične fraze u rječniku engleski hrvatski. (18)

children’s perception
dječja percepcija
corruption perception income
indeks percepcije korupcije
integroup perception
intergrupna percepcija
lateralization of perception
lateralizacija percepcije
percept
stvar opažanja; predmet opažanja
perceptibility
opipljivost
perceptible
zamjetnim; zamjetni; osjetljiv; pojmljiv; opipljiv; znatan; vidljiv; primjetan
perception abilities
percepcijske sposobnosti
perception of first and second language
percepcija materinskog i stranog govora
perception of future
percepcija budućnosti
perception of physiological reactions
percepcija fizioloških reakcija
perception of religion
percepcija religije
perception of the existance of norms in company
percepcija o postojanju normi u poduzeću
perception of the treatment
percepcija tretmana
perceptive
koji shvaća; koji opaža
perceptive-motor abilities
perceptivno-motoričke sposobnosti
speech perception
percepcija govora
visual perception
vizualna percepcija

    Prikaži deklinacija

Primjer rečenice s "perception", prijevod memorije

add example
en Turkey 's third English-language newspaper Today 's Zaman was launched this week in what its editors described as a response to increasing foreign interest in the country and an attempt to stop " unfair " perceptions of Turkey in the world. [ Getty Images ]
hr Treći turske novine na engleskom jeziku Today' s Zaman pokrenute su ovog tjedna kao, kako pojašnjavaju urednici, reakcija na povećan inozemni interes za zemlju i kao pokušaj zaustavljanja " nepravedne " percepcije o Turskoj u svijetu. [ Getty Images ]
en The advantage of green lasers , is that they are most perceptible to the human eye of all colors , more than red or blue lasers .
hr Prednost tih zelenih , inače najuobičajenijih , lasera je što su mnogo vidljiviji ljudskom oku od , primjerice , crvenog ili plavog .
en It had affected perceptions of the whole area, rather than specific countries
hr To se odrazilo na percepciju cijelog područja, a ne konkretnih zemalja
en According to editor-in-chief Bulent Kenes, the paper will attempt to give a fairer perception of Turkey to the rest of the world
hr Prema riječima glavnog i odgovornog urednika Bulenta Kenesa, novina će pokušati ostatku svijeta pruži pravedniju percepciju o Turskoj
en As the Serbian government 's Lear jet carrying Ratko Mladic to The Hague left Belgrade on Tuesday (May ‧ st), perceptions of him as a Serbian legend seemed to change
hr Dok je zrakoplov Vlade Srbije tipa Lear Jet kojim je Ratko Mladić prebačen u Haag napuštao Beograd u utorak ( ‧ svibnja), čini se da se percepcija o njemu kao srpskoj legendi počela mijenjati
en Perception
hr Percepcije
en " Many women can feel that [ they are being judged as bad mothers for not quitting their jobs ], due to the age old perception of women as a mother, not only in Turkey, but everywhere in the world, " explained Gunasuy
hr " Mnoge žene osjećaju [ da ih se ocjenjuje kao loše majke zato što nisu napustile posao ], zbog vrlo zastarjele percepcije žena kao majki, ne samo u Turskoj, već posvuda u svijetu ", tumači Gunasuy
en The above mentioned emotional dimensions were related to some aspects of self-evaluation ( self-esteem , perception of incompetence , fear of negative evaluation andexternal locus of control ) .
hr Naime , studenti putuju različitim područjima mozga specificiranjem puta pomiću standardnih anatomskih termina ( dorzalno , ventralno , lateralno , medijalno , rostralno i kaudalno ) i na taj način , putem opisa svakog područja mozga u kojeg dolaze , usvajaju činjenice iz neuroanatomije .
en The main focus of the study, funded by the European Commission (EC), was on the actual experience of administrative corruption, rather than people 's perceptions
hr Studija, koju je financirala Europska komisija (EK), bila je usredotočena na stvarna iskustva administrativne korupcije, a ne na percepcije ljudi
en According to its Corruption Perceptions Index (CPI) ‧ released Tuesday ( ‧ ctober), Iceland, Finland and New Zealand are the least corrupt countries among those surveyed
hr Prema njezinu Indexu percepcije korupcije (CPI) za ‧ godinu, objavljenom u utorak ( ‧ listopad), Island, Finska i Novi Zeland najmanje su korumpirane zemlje među državama obuhvaćenim istraživanjem
en EU membership did not provide an automatic remedy for corruption in Bulgaria, the Berlin-based watchdog group said in its annual Corruption Perceptions Index (CPI), citing a significant decline in the country 's marks
hr Članstvo u EU nije donijelo trenutačni lijek protiv korupcije u Bugarskoj, priopćila je nevladina organizacija sa sjedištem u Berlinu u svojem godišnjem Indeksu percepcije korupcije (IPK), istaknuvši značajno smanjenje ocjena te zemlje
en Kosovo and Montenegro are the only Southeast European countries that showed improvement in this year 's ‧ orruption Perceptions Index
hr Kosovo i Crna Gora jedine su zemlje jugoistočne Europe koje su pokazale napredak u ovogodišnjem Indeksu percepcije korupcije
en She is interested how space and light , their forms and proportions influence perception of own body , understanding and emotional relationship towards space .
hr Zanima je kako prostor i svjetlost , njihovi oblici i proporcije utječu na percepciju vlastitog tijela , razumijevanje i emotivni odnos prema prostoru .
en Cortical stimulation for evocation of visual perception
hr Kortikalna stimulacija za izazivanje vizualne percepcije
en As I' ve said, the drug worked on perception
hr Kao što rekoh, poboljšavao je sposobnost opažanja
en As a variant of keeping records of the contents of the Official Gazette , in public space posters become an object of perception , a means of direct informal contact an individual has with formal structures .
hr Plakati , kao varijanta evidentiranja sadržaja Narodnih novina , postavljeni u javni prostor postaju objektom percepcije , sredstvo izravnog neformalnog kontakta individue s formalnim strukturama .
en AII that exists in the world of marketing are perceptions... in the mind of the customer, or prospect
hr Sve što postoji u svetu markentinga jeste ono što vidimo... kako za mušteriju, tako i za prospekt
en " The perception in the ‧ s was very different, " he said, arguing that during that time people suffered because the forces that were supposed to protect them also conducted attacks
hr " Percepcija u devedesetim godinama bila je vrlo različita ", rekao je, tvrdeći kako su tijekom tog razdoblja ljudi patili zato što su snage koje su ih trebale štititi također provodile napade na njih
en " The corruption level is very high and has a negative impact on investors ' perceptions, " Kosovo Centre for Governance and Public Policy head Arjeta Demiri told SETimes
hr " Razina korupcije je vrlo visoka i ima negativan utjecaj na percepcije ulagača ", izjavila je za SETimes Arjeta Demiri, šefica kosovskog Centra za upravljanje i javnu politiku
en There are program packages consisting of more than one program , the combination of which offer possibility to prepare paper tests , laptop tests , computers logged onto the local network and finally tests delivered through the Internet ( such as CQuest or QuestionMark Perception packages ) .
hr Postoje programski paketi sastavljeni od više programa čije kombinacije daju mo gućnost priprave papirnatih testova , testova za samostalno računalo , testova za računalo u lokalnoj mreži i konačno testova preko Interneta ( primjerice paket CQuest ili QuestionMark Perception ) .
en Getting out the real story of Kosovo-- and not allowing the unfair perception of a war-torn dysfunctional country to proliferate-- is essential
hr Ključno je na pravi način prezentirati Kosovo, i ne dozvoliti širenje nepravedne percepcije o Kosovu kao o ratom razorenoj nefunkcionalnoj zemlji
en In view of the history of bank crises in the region, foreign banks and Greek ones in particular enjoyed a perception of stability and safety
hr Obzirom na povijest bankovnih kriza u ovoj regiji, strane su banke, kao i grčke, uživale ugled stabilnih i sigurnih banaka
en Albania, which ratified the Convention in May ‧ ranked ‧ st out of ‧ countries on the most recent Transparency International Corruption Perceptions Index
hr Albanija, koja je ratificirala Konvenciju u svibnju ‧ godine, rangirana je na ‧ mjesto od ukupno ‧ zemlje, koje su obuhvaćene najnovijim Indeksom percepcije korupcije organizacije Transparency International
en Bodin was probably the first to attempt to establish a system...... if the term ' system ' may be applied to the Middle Ages...... for classifying the contemporary perceptions of evil
hr Bodin je vjerojatno bio među prvima koji je pokušao postaviti sustav...Ako je izraz moguće pripisati srednjem vijeku za klasifikaciju moderne percepcije o zlu
en " In principle, the Gulf countries had no problems with Turkey 's pro-Western policy, but they worried about its co-operation with Hamas and Hezbollah ", he said, adding that it is time for Ankara to change this perception
hr " Načelno, zaljevske zemlje nisu imale ništa protiv prozapadne politike Turske, ali su bile zabrinute zbog njezine suradnje s Hamasom i Hezbollahom ", kazao je on, dodajući kako je vrijeme da Ankara promijeni takvu percepciju
Stranica 1. Pronađeno 282 rečenice podudaranje izraz perception.Pronađeno u 2,618 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.