izgovor: IPA: pəˈsɛpʃən /pəˈsɛpʃ(ə)n/ /pɚˈsɛpʃ(ə)n/    

Prijevodi u hrvatski:

 • percepcija 
  (Noun  f)
   
  conscious understanding of something
   
  vision
   
  that which is detected by the five senses
 • vid 
  (Noun  m)
   
  vision
 • Chronologie 
 • opažanje 
 • perceptivni mehanizmi 
 • sagledavanja 
 • shvaćanje 

Ostala značenja:

 
Vision (ability)
 
(cognition) That which is detected by the five senses; not necessarily understood (imagine looking through fog, trying to understand if you see a small dog or a cat); also that which is detected within consciousness as a thought, intuition, deduction, etc.
 
Conscious understanding of something.
 
The conscious understanding of something.
 
Acuity

Slične fraze u rječniku engleski hrvatski. (18)

children’s perceptiondječja percepcija
corruption perception incomeindeks percepcije korupcije
integroup perceptionintergrupna percepcija
lateralization of perceptionlateralizacija percepcije
perceptstvar opažanja; predmet opažanja
perceptibilityopipljivost
perceptiblezamjetnim; zamjetni; osjetljiv; pojmljiv; opipljiv; znatan; vidljiv; primjetan
perception abilitiespercepcijske sposobnosti
perception of first and second languagepercepcija materinskog i stranog govora
perception of futurepercepcija budućnosti
perception of physiological reactionspercepcija fizioloških reakcija
perception of religionpercepcija religije
perception of the existance of norms in companypercepcija o postojanju normi u poduzeću
perception of the treatmentpercepcija tretmana
perceptivekoji shvaća; koji opaža
perceptive-motor abilitiesperceptivno-motoričke sposobnosti
speech perceptionpercepcija govora
visual perceptionvizualna percepcija

    Prikaži deklinacija

Primjer rečenice s "perception", prijevod memorije

add example
Turkey 's third English-language newspaper Today 's Zaman was launched this week in what its editors described as a response to increasing foreign interest in the country and an attempt to stop " unfair " perceptions of Turkey in the world. [ Getty Images ]Treći turske novine na engleskom jeziku Today' s Zaman pokrenute su ovog tjedna kao, kako pojašnjavaju urednici, reakcija na povećan inozemni interes za zemlju i kao pokušaj zaustavljanja " nepravedne " percepcije o Turskoj u svijetu. [ Getty Images ]
The advantage of green lasers , is that they are most perceptible to the human eye of all colors , more than red or blue lasers .Prednost tih zelenih , inače najuobičajenijih , lasera je što su mnogo vidljiviji ljudskom oku od , primjerice , crvenog ili plavog .
It had affected perceptions of the whole area, rather than specific countriesTo se odrazilo na percepciju cijelog područja, a ne konkretnih zemalja
According to editor-in-chief Bulent Kenes, the paper will attempt to give a fairer perception of Turkey to the rest of the worldPrema riječima glavnog i odgovornog urednika Bulenta Kenesa, novina će pokušati ostatku svijeta pruži pravedniju percepciju o Turskoj
As the Serbian government 's Lear jet carrying Ratko Mladic to The Hague left Belgrade on Tuesday (May ‧ st), perceptions of him as a Serbian legend seemed to changeDok je zrakoplov Vlade Srbije tipa Lear Jet kojim je Ratko Mladić prebačen u Haag napuštao Beograd u utorak ( ‧ svibnja), čini se da se percepcija o njemu kao srpskoj legendi počela mijenjati
PerceptionPercepcije
" Many women can feel that [ they are being judged as bad mothers for not quitting their jobs ], due to the age old perception of women as a mother, not only in Turkey, but everywhere in the world, " explained Gunasuy" Mnoge žene osjećaju [ da ih se ocjenjuje kao loše majke zato što nisu napustile posao ], zbog vrlo zastarjele percepcije žena kao majki, ne samo u Turskoj, već posvuda u svijetu ", tumači Gunasuy
The above mentioned emotional dimensions were related to some aspects of self-evaluation ( self-esteem , perception of incompetence , fear of negative evaluation andexternal locus of control ) .Naime , studenti putuju različitim područjima mozga specificiranjem puta pomiću standardnih anatomskih termina ( dorzalno , ventralno , lateralno , medijalno , rostralno i kaudalno ) i na taj način , putem opisa svakog područja mozga u kojeg dolaze , usvajaju činjenice iz neuroanatomije .
The main focus of the study, funded by the European Commission (EC), was on the actual experience of administrative corruption, rather than people 's perceptionsStudija, koju je financirala Europska komisija (EK), bila je usredotočena na stvarna iskustva administrativne korupcije, a ne na percepcije ljudi
According to its Corruption Perceptions Index (CPI) ‧ released Tuesday ( ‧ ctober), Iceland, Finland and New Zealand are the least corrupt countries among those surveyedPrema njezinu Indexu percepcije korupcije (CPI) za ‧ godinu, objavljenom u utorak ( ‧ listopad), Island, Finska i Novi Zeland najmanje su korumpirane zemlje među državama obuhvaćenim istraživanjem
EU membership did not provide an automatic remedy for corruption in Bulgaria, the Berlin-based watchdog group said in its annual Corruption Perceptions Index (CPI), citing a significant decline in the country 's marksČlanstvo u EU nije donijelo trenutačni lijek protiv korupcije u Bugarskoj, priopćila je nevladina organizacija sa sjedištem u Berlinu u svojem godišnjem Indeksu percepcije korupcije (IPK), istaknuvši značajno smanjenje ocjena te zemlje
Kosovo and Montenegro are the only Southeast European countries that showed improvement in this year 's ‧ orruption Perceptions IndexKosovo i Crna Gora jedine su zemlje jugoistočne Europe koje su pokazale napredak u ovogodišnjem Indeksu percepcije korupcije
She is interested how space and light , their forms and proportions influence perception of own body , understanding and emotional relationship towards space .Zanima je kako prostor i svjetlost , njihovi oblici i proporcije utječu na percepciju vlastitog tijela , razumijevanje i emotivni odnos prema prostoru .
Cortical stimulation for evocation of visual perceptionKortikalna stimulacija za izazivanje vizualne percepcije
As I' ve said, the drug worked on perceptionKao što rekoh, poboljšavao je sposobnost opažanja
As a variant of keeping records of the contents of the Official Gazette , in public space posters become an object of perception , a means of direct informal contact an individual has with formal structures .Plakati , kao varijanta evidentiranja sadržaja Narodnih novina , postavljeni u javni prostor postaju objektom percepcije , sredstvo izravnog neformalnog kontakta individue s formalnim strukturama .
AII that exists in the world of marketing are perceptions... in the mind of the customer, or prospectSve što postoji u svetu markentinga jeste ono što vidimo... kako za mušteriju, tako i za prospekt
" The perception in the ‧ s was very different, " he said, arguing that during that time people suffered because the forces that were supposed to protect them also conducted attacks" Percepcija u devedesetim godinama bila je vrlo različita ", rekao je, tvrdeći kako su tijekom tog razdoblja ljudi patili zato što su snage koje su ih trebale štititi također provodile napade na njih
" The corruption level is very high and has a negative impact on investors ' perceptions, " Kosovo Centre for Governance and Public Policy head Arjeta Demiri told SETimes" Razina korupcije je vrlo visoka i ima negativan utjecaj na percepcije ulagača ", izjavila je za SETimes Arjeta Demiri, šefica kosovskog Centra za upravljanje i javnu politiku
There are program packages consisting of more than one program , the combination of which offer possibility to prepare paper tests , laptop tests , computers logged onto the local network and finally tests delivered through the Internet ( such as CQuest or QuestionMark Perception packages ) .Postoje programski paketi sastavljeni od više programa čije kombinacije daju mo gućnost priprave papirnatih testova , testova za samostalno računalo , testova za računalo u lokalnoj mreži i konačno testova preko Interneta ( primjerice paket CQuest ili QuestionMark Perception ) .
Getting out the real story of Kosovo-- and not allowing the unfair perception of a war-torn dysfunctional country to proliferate-- is essentialKljučno je na pravi način prezentirati Kosovo, i ne dozvoliti širenje nepravedne percepcije o Kosovu kao o ratom razorenoj nefunkcionalnoj zemlji
In view of the history of bank crises in the region, foreign banks and Greek ones in particular enjoyed a perception of stability and safetyObzirom na povijest bankovnih kriza u ovoj regiji, strane su banke, kao i grčke, uživale ugled stabilnih i sigurnih banaka
Albania, which ratified the Convention in May ‧ ranked ‧ st out of ‧ countries on the most recent Transparency International Corruption Perceptions IndexAlbanija, koja je ratificirala Konvenciju u svibnju ‧ godine, rangirana je na ‧ mjesto od ukupno ‧ zemlje, koje su obuhvaćene najnovijim Indeksom percepcije korupcije organizacije Transparency International
Bodin was probably the first to attempt to establish a system...... if the term ' system ' may be applied to the Middle Ages...... for classifying the contemporary perceptions of evilBodin je vjerojatno bio među prvima koji je pokušao postaviti sustav...Ako je izraz moguće pripisati srednjem vijeku za klasifikaciju moderne percepcije o zlu
" In principle, the Gulf countries had no problems with Turkey 's pro-Western policy, but they worried about its co-operation with Hamas and Hezbollah ", he said, adding that it is time for Ankara to change this perception" Načelno, zaljevske zemlje nisu imale ništa protiv prozapadne politike Turske, ali su bile zabrinute zbog njezine suradnje s Hamasom i Hezbollahom ", kazao je on, dodajući kako je vrijeme da Ankara promijeni takvu percepciju
Stranica 1. Pronađeno 282 rečenice podudaranje izraz perception.Pronađeno u 2,219 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.