izgovor: IPA: /ˈprɒvɪdəns/ ˈprɒvɪdəns  

Prijevodi u hrvatski:

  • dalekovidnost 
  • promisao 
  • providnost 
  • proviđenje 
  • skrb 
  • smotrenost 
  • staranje 
  • sudbina 
  • štednja 

Ostala značenja:

 
Careful guardianship exercised by a deity
 
The prudent care and management of resources.
 
Prudent care and management of resources
 
The careful guardianship exercised by a deity.
 
Manifestation of divine care or direction
 
A manifestation of divine care or direction.

Slične fraze u rječniku engleski hrvatski. (46)

access provider
davatelj internetskih usluga
application service provider
davatelj aplikacijskih usluga; dobavljač namjenskih usluga
as provided for in this Protocol
na način kako je uređeno ovim Protokolom
collaboration service provider
dobavljač surađivačke usluge
conferencing service provider
davatelj konferencijskih usluga
content provider
davatelj sadržaja
Credential Provider
Credential Provider
data provider
davatelj podataka; opskrbljivač podacima
destination provider
davatelj odredišta
digital path not provided signal
signal o nemogućnosti osiguranja digitalne staze
electronic commerce service provider
davatelj usluge elektroničke trgovine
enhanced service provider
pribavljač poboljšane usluge
equipment provider
dobavljač opreme
failure to provide
uskraćivanje
financial service provider
pružatelj financijskih usluga
freedom to provide services
sloboda pružanja usluga
game provider
davatelj usluge igranja
hosting service provider
davatelj usluga hostinga
if a rule in the list provides
pravilo iz popisa propisuje
if a rule provides
ako pravilo predviđa
in the cases provided for therein
u slučajevima koji su u njemu utvrđeni
information service provider
davatelj informacijskih usluga
Internet access provider
davatelj pristupa internetu; davatelj pristupa Internetu
Internet content provider
davatelj internetskih sadržaja
Internet service provider
ponuđač usluge pristupa Internetu; davatelj usluga Interneta; davatelj internetskih usluga
Internet Service Provider
dobavljač internet usluga
Internet telephony service provider
davatelj IP telefonskih usluga
maintenance service provider
davatelj usluga održavanja; održavatelj
measures provided for in paragraph 1
mjere predviđene stavkom 1.
multiple provider router
usmjerivač višestrukih brojača
network provider
mrežni snadbjevač
obligation to provide assistance
obveza pružanja pomoći
online service provider
davatelj mrežnih usluga
provide
predvidjeti; dati; osigurati; pružati; ostvarivati; osiguravati; predviđati; dostaviti; snabdjeti; pobrinuti se; ponuditi; dobaviti; pružiti; poduzeti mjere; odrediti; navesti; pripremiti; pružamo; omogućavati; omogućuje; opskrbiti; omogućiti; dostavljati; nabaviti; propisivati; pružaju; pribaviti
provide for
predvidjeti
provide technical assistance
pružanje tehničke podrške
provided
pod uvjetom; priskrbljen; ako; pod uvjetom da; dani; pružen; snabdjeven; uz uvjet; u slučaju ako; predviđen; dao; osiguran; omogućen; opskrbljen; omogućeno; pružaju; pružene; imaju; samo ako
provided for in paragraph 1
predviđen u stavku 1.
provided that
pod uvjetom da
Security Support Provider Interface
sučelje dobavljača podrške za sigurnost
Service Provider Interface
Service Provider Interface
Services provided to undertakings
Usluge koje se pružaju poduzećima
Shared Resource Provider
Davatelj zajedničkih resursa
Shared Services Provider
davatelj usluga za zajedničko korištenje
Windows Fingerprint Credential Provider
Servis za prijavu otiskom prsta u sustavu Windows

    Prikaži deklinacija

Primjer rečenice s "providence", prijevod memorije

add example
en With their fast galleons , the Omiš arrows whose main characteristic was their low draft which provided them with agility and an efficient form of retreat towards the Cetina rough waters in case of emergency . The Pirates were the terror and fear of the powerful Venetian commercial fleet and did n ' t stop at attacking the Pope’ s galleys .
hr Sa svojim brzim galijama , omiškim strijelama , čija je glavna karakteristika bila plitki gaz koji je omogućavao pokretljivost i učinkovito povlačenje u korito Cetine u slučaju opasnosti , gusari su bili strah i trepet za moćnu venecijansku trgovačku flotu , a nisu se ustručavali napadati ni papinske galije .
en Bulgarian banks will provide ‧ m euros
hr Bugarske banke osigurat će ‧ milijuna eura
en Outsourcing is the process where companies , for jobs that do not represent the core of their business , take external providers .
hr Outsourcing je proces gdje tvrtke , za poslove koji ne predstavljaju jezgru njihovog poslovanja , uzimaju vanjske pružatelje usluga .
en This steel provides exceptional wear and galling resistance as well as a high temperature corrosion resistance .
hr Izraženo svojstvo ovog materijala je otpornost na habanje i trganje površine kao i otpornost prema visokotemperaturnoj koroziji .
en Microsoft CEO Steve Ballmer recently visited Ankara to promote the project, which, he said, will provide opportunities to the young and talented to develop software games
hr Izvršni direktor Microsofta Steve Ballmer nedavno je posjetio Ankaru da bi promicao projekt, koji će, kako je kazao, pružiti prigodu mladim i talentiranim osobama da razvijaju softver za igre
en The aim of this MBA Graduate Program is to provide or extend the knowledge necessary at a job in all economic areas of different profiles and at different levels , both through obligatory and elective courses .
hr Namjera Diplomskog studija , smjer General MBA , je pripremiti ili usavršiti znanja za važan rad u svim područjima ekonomije različitih profila i različitih razina , kako kroz obvezne tako i izborne koleg ije .
en Funding is being provided through a credit from the European Investment Bank
hr Financijska sredstva osiguravaju se putem kredita Europske investicijske banke
en It is properly built – it’ s throat was shackled with iron and provided with pulley for water lifting .
hr Liepo je obzidana – grlo joj je gvožđem okovano te proviđeno koloturom za dizanje vode .
en It was foun ded by resolution of the UN Security Council to provide support to implementation of the ceasefire agreement and peacekeeping process , protection of UN personnel , institutions and civilians , support to humanitarian activities . Also to protection of human rights and assistance to reform to national security that includes training of the national police and forming of a restructured army . The command is situated in Monrovia and the mission consists of 1500 soldiers including 250 military observers , 160 staff officers and 1159 members of civilian police . The Republic of Croatia has been in mission since 2003 with three staff officers in the mission Command .
hr UNMIL / Misija Ujedinjenih naroda u Liberiji ( UNMIL - United nations mission in Liberia ) uspostavljena je 2003 . godine. Utemeljena je rezolucijom Vijeća sigurnosti za pruđanje podrške u provedbi sporazuma o prekidu vatre i kmirovnog procesa , zaštiti UN osoblja , ustanova i civila , podrške humanitarnim aktivnostima i aktivnostima zaštite ljudskih prava te pomoći u reformi nacionalne sigurnosti uključujući obuku nacionalne policije i formiranje restruturirane vojske. Zapovjedništvo je smješteno u Monroviji a misija je sastavljena od 15000 vojnika uključujući 250 vojnih promatrača , 160 stožernih časnika i 1159 pripadnika civilne policije. Republika Hrvatska u misiji sudjeluje od 2003 . godine s tri stožerna časnika u Zapovjedništvu misije .
en De Hoop Scheffer said on Thursday that NATO 's responsibilities in Kosovo would not end with the solution of the status issue, indicating that the Alliance would have a role in providing training to a future Kosovo security force
hr De Hoop Scheffer kazao je u četvrtak kako se odgovornost NATO- a na Kosovu neće okončati s rješavanjem pitanja statusa, navješćujući kako će Savez imati ulogu u pružanju obuke budućim sigurnosnim snagama Kosova
en In the last ‧ years, the United States has provided over $ ‧ m in security assistance programmes, including military education and training, foreign military financing and humanitarian assistance programmes
hr U posljednjih ‧ godina Sjedinjene Države osigurale su preko ‧ milijuna dolara u okviru programa potpore sigurnosti, uključujući programe vojnog obrazovanja i obuke, financijske pomoći stranim vojskama i humanitarne pomoći
en The Croatian President provided guidelines for UNS and the Croatian intelligence community operations . The UNS director and state ministers assigned tasks to the services under their authority .
hr Predsjednik RH davao je smjernice za rad UNS- u i obavještajnoj zajednici RH . Predstojnik UNS- a i državni ministri određivali su zadaće službama za koje su bili odgovorni .
en The customer is obliged to take care that he/ she personally meets the conditions anticipated by the regulations of the Republic of Croatia and the country through which or to which he/ she travels , and to observe the house rules in hotels and other facilities , as well as to cooperate with the representative of the organizer and with service providers .
hr Putnik je dužan brinuti se da osobno ispuni uvjete predviđene propisima Republike Hrvatske i zemlje kroz koju ili u koju putuje , te da se pridržava kućnog reda u hotelskim i drugim objektima i da surađuje s predstavnikom organizatora i davateljima usluga .
en We provide shipment tracking in real time , proof of delivery , and e-mail or text message notifications .
hr Omogućujemo Vam praćenje Vaše pošiljke u stvarnom vremenu , dokaz o isporuci vaše pošiljke ( Proof of Delivery ) , te dostavu obavijesti putem e- maila ili SMS- a .
en Our aim is to offer a large variety of products to our customers and to provide them with the best possible information given by our professional staff .
hr Naša težnja je dati što bolju informaciju korisniku što omogućava stručni kadar i osigurati raznovrsnu ponudu .
en If the user provides this type of identification data they are used solely for the purpose for which they provided and the information will be stored in accordance with the law .
hr Ukoliko korisnik pruži ovakvu vrstu identifikacijskih podataka , koristiće ih se isključivo u svrhu za koju su pruženi i podaci će se čuvati u skladu s Zakonom .
en With our advanced tools for report creation , we provide you a detailed insight into your business , whether in standard corporate reporting format or in a format designed specifically to suit your needs .
hr Temeljem naprednih alata za kreiranje izvještaja , pružamo vam detaljan uvid u poslovanje , bilo u vašem standardnom formatu za izvješćivanje , ili u formatu koji smo , našim iskustvom , osmislili sukladno vašim potrebama .
en The deal reached between Ankara and Tripoli stipulates that the respective governments will provide compensation for any losses suffered by investors due to war, uprisings, or domestic turmoil
hr Sporazum postignut između Ankare i Tripolija predviđa da će dvije vlade nadoknaditi svaki gubitak kojeg ulagači budu pretrpjeli zbog rata, pobune ili unutarnjih nemira
en Mention protocol provides shared access to files and miscellaneous communications between nodes on a network .
hr Spomenuti protokol omogućava dijeljeni pristup datotekama i raznovrsnu komunikaciju između uređaja na mreži .
en " The question of licenses for the providers from Serbia was initiated several times, " said Serbia 's State Secretary for Kosovo and Metohija, Oliver Ivanovic, adding that the mobile services still had the right to operate under licenses obtained prior to
hr " Pitanje dozvola za davatelja usluga iz Srbije pokrenuto je u više navrata ", izjavio je srbijanski državni tajnik za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović, dodajući kako su operateri mobilne telefonije i dalje imali pravo rada mobilne telefonije u skladu s dozvolama dobivenim prije ‧ godine
en Pendarovski: In the past months we were engaged in a debate about Macedonian strategic choices, providing a unique opportunity to face the arguments of those who are opposing our commitment within the international anti-terrorist coalition
hr Pendarovski: Proteklih smo mjeseci sudjelovali u debati o strateškim odabirima Makedonije, čime je bila pružena jedinstvena prilika onima koji se protive preuzimanju uloge u sklopu međunarodne antiterorističke koalicije da iznesu svoje argumente
en Allocation of assistance is provided to all EU candidates and potential candidates under the IPA from ‧ to ‧ totaling ‧ billion euros
hr Pomoć se izdvaja za sve zemlje kandidate za prijam u EU i potencijalne kandidate u sklopu IPA programa od ‧ do ‧ godine, a ukupno iznosi ‧ milijardi eura
en Those guys you tuned up...... they' re connected down Providence
hr Ti momci, koje si prebio... imaju veza u Providenci
en Numerical simulations of small electron-phonon systems have provided a better understanding of the Raman and infra-red spectra , ESR measurements as well as EXAFS data for low dimensional systems .
hr Numeričke simulacije malog elektron- fonon sistema provedene su u cilju boljeg razumijevanja Raman i infrared spektroskopskih mjerenja , mjerenja elektronske paramagnetske rezonancije ( ESR ) kao i mjerenja EXAFSau sistemima niske dimenzionalnosti ( quasi- 1D i quasi- 2D ) .
Stranica 1. Pronađeno 5211 rečenice podudaranje izraz providence.Pronađeno u 7,641 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.