izgovor: IPA: /ˈprɒvɪdəns/ ˈprɒvɪdəns  

Prijevodi u hrvatski:

  • dalekovidnost 
  • promisao 
  • providnost 
  • proviđenje 
  • skrb 
  • smotrenost 
  • staranje 
  • sudbina 
  • štednja 

Ostala značenja:

 
Careful guardianship exercised by a deity
 
The prudent care and management of resources.
 
Prudent care and management of resources
 
The careful guardianship exercised by a deity.
 
Manifestation of divine care or direction
 
A manifestation of divine care or direction.

Slične fraze u rječniku engleski hrvatski. (46)

access provider
davatelj internetskih usluga
application service provider
davatelj aplikacijskih usluga; dobavljač namjenskih usluga
as provided for in this Protocol
na način kako je uređeno ovim Protokolom
collaboration service provider
dobavljač surađivačke usluge
conferencing service provider
davatelj konferencijskih usluga
content provider
davatelj sadržaja
Credential Provider
Credential Provider
data provider
davatelj podataka; opskrbljivač podacima
destination provider
davatelj odredišta
digital path not provided signal
signal o nemogućnosti osiguranja digitalne staze
electronic commerce service provider
davatelj usluge elektroničke trgovine
enhanced service provider
pribavljač poboljšane usluge
equipment provider
dobavljač opreme
failure to provide
uskraćivanje
financial service provider
pružatelj financijskih usluga
freedom to provide services
sloboda pružanja usluga
game provider
davatelj usluge igranja
hosting service provider
davatelj usluga hostinga
if a rule in the list provides
pravilo iz popisa propisuje
if a rule provides
ako pravilo predviđa
in the cases provided for therein
u slučajevima koji su u njemu utvrđeni
information service provider
davatelj informacijskih usluga
Internet access provider
davatelj pristupa internetu; davatelj pristupa Internetu
Internet content provider
davatelj internetskih sadržaja
Internet service provider
ponuđač usluge pristupa Internetu; davatelj usluga Interneta; davatelj internetskih usluga
Internet Service Provider
dobavljač internet usluga
Internet telephony service provider
davatelj IP telefonskih usluga
maintenance service provider
davatelj usluga održavanja; održavatelj
measures provided for in paragraph 1
mjere predviđene stavkom 1.
multiple provider router
usmjerivač višestrukih brojača
network provider
mrežni snadbjevač
obligation to provide assistance
obveza pružanja pomoći
online service provider
davatelj mrežnih usluga
provide
predvidjeti; dati; osigurati; pružati; ostvarivati; osiguravati; predviđati; dostaviti; snabdjeti; pobrinuti se; ponuditi; dobaviti; pružiti; poduzeti mjere; odrediti; navesti; pripremiti; pružamo; omogućavati; omogućuje; opskrbiti; omogućiti; dostavljati; nabaviti; propisivati; pružaju; pribaviti
provide for
predvidjeti
provide technical assistance
pružanje tehničke podrške
provided
pod uvjetom; priskrbljen; ako; pod uvjetom da; dani; pružen; snabdjeven; uz uvjet; u slučaju ako; predviđen; dao; osiguran; omogućen; opskrbljen; omogućeno; pružaju; pružene; imaju; samo ako
provided for in paragraph 1
predviđen u stavku 1.
provided that
pod uvjetom da
Security Support Provider Interface
sučelje dobavljača podrške za sigurnost
Service Provider Interface
Service Provider Interface
Services provided to undertakings
Usluge koje se pružaju poduzećima
Shared Resource Provider
Davatelj zajedničkih resursa
Shared Services Provider
davatelj usluga za zajedničko korištenje
Windows Fingerprint Credential Provider
Servis za prijavu otiskom prsta u sustavu Windows

    Prikaži deklinacija

Primjer rečenice s "providence", prijevod memorije

add example
en I was told that you provide a unique service
hr Rečeno mi je da vi pružate jedinstvene usluge
en Although the session ended without a signing ceremony, it provided an opportunity for the attending heads of state to reaffirm their commitment to building ties
hr Iako je sastanak završen bez svečanog potpisivanja, pružio je prigodu nazočnim šefovima država za ponovnu potvrdu svoje predanosti izgradnji odnosa
en According to Zaman, the constitution the AKP plans to propose will provide that international treaties and conventions Turkey has signed will have supremacy over national legislation
hr Prema pisanju Zamana, ustav koji AKP planira predložiti osigurat će da međunarodni sporazumi i konvencije koje je Turska potpisala imaju prvenstvo u odnosu na nacionalno zakonodavstvo
en A number of incidents that occurred in Vojvodina as the Radical Party celebrated its election victory provide cause for alarm, he suggested
hr Nekoliko izgreda zabilježenih u Vojvodini prigodom proslave izborne pobjede Srpske radikalne stranke predstavlja znak za uzbunu, istaknuo je Kasza
en Our mission is to provide our clients a full support in rendering and furnishing the objects , satisfying their wishes while honouring the profession , ensuring the warranty for each product as well as long-term maintenance and after sales support , because in the end , a work well done is a value added to our company .
hr Naša misija je osigurati klijentima kompletnu podršku u izvođenju objekata , zadovoljavanje njihovih želja uz maksimalno poštivanje struke , osiguravanje garancije za sve proizvode kao i servisiranje na duži rok te kompletne usluge u postprodaji , jer će u konačnici uspješno obavljen posao predstavljati novostvorenu vrijednost za naše poduzeće .
en Today , a wide range of cordless tools is available , providing comparable performance to mains-powered tools .
hr Danas je dostupan široki asortiman bežičnih alata koji osiguravaju performanse usporedive sa alatima koji se direktno priključuju na električnu mrežu .
en The feedback provided is acted upon to help us continuously improve and move forward as one company .
hr Dobivamo i dajemo povratne informacije i djelujemo u skladu s njima kako bismo unaprijedili našu tvrtku .
en Similar to the way an elevator or a ramp provide access to areas where stairs present a major obstacle , so in a similar manner , specialized hardware and software enables people of limited mobility to use computers .
hr Kao što dizalo ili rampa omogućuju pristup dijelovima kojima stepenice predstavljaju veliku prepreku , tako na sličan način , specijalizirani hardver i softver , omogućuje osobama ograničenog kretanja da koriste računala .
en He said the culture ministry and the Tirana municipality are also ready to provide necessary financing
hr Kazao je kako su ministarstvo kulture i općina Tirana također spremni osigurati potrebno financiranje
en MEDIA desk Croatia respects the web site visitor ' s privacy and collects only voluntarily given personal information such as the name , address , phone or e-mail of the visitor by means of the contact form provided on these pages or by some other means of communication .
hr MEDIA desk Hrvatske poštuje privatnost posjetitelja na ovim stranicama i prikupljat će osobne podatke kao što su ime , adresa , telefonski broj ili adresa elektroničke pošte samo kad nam se dobrovoljno dostave ponuđenim internetskim obrascima ili drugim načinom komunikacije .
en It is the activity of using computer technology , whereby shared resources , software , and information are provided to computers and other devices on demand .
hr Riječ je o uporabi naprednih računalnih tehnologija kako bi se dijeljeni resursi , programi i informacije pružile računalima i drugim uređajima na zahtjev .
en We provided sufficient quantity of protective face masks and increased the number of taps with potable water, " EXIT General Manager Bojan Boskovic told SETimes
hr Dali smo dovoljnu količinu zaštitnih maski za lice i povećali broj slavina s vodom za piće ", kazao je SETimes- u glavni ravnatelj EXIT- a Bojan Bošković
en Muslim charities in Southeastern Europe have provided important humanitarian services
hr Muslimanske humanitarne udruge u Jugoistočnoj Europi osigurale su brojne važne humanitarne operacije
en We' ve been following you guys all the way from Providence
hr Pratili smo vas čak od Providence
en Education is provided at postgraduate and graduate levels at the Faculty of Medicine , University of Rijeka .
hr Nastava se održava na stručnim , te sveučilišnim dodiplomskim i postdiplomskim studijima MF Rijeka kroz 7 kolegija i to u obliku klasične , cijelosemestralne nastave , kao i u turnusnom obliku , istovremeno obuhvaćajući predavanja , seminare i vježbe za ukupno oko 180 studenata na svim navedenim studijima .
en NATO member countries provide training for new members in foreign missions
hr Zemlje članice NATO- a pružaju obuku za nove članove misija u inozemstvu
en The Federation of Bosnia and Herzegovina 's (BiH) main telecom operator, BiH Telecom, signed a ‧ m-euro deal Sunday (July ‧ th) with Croatian telecom provider Ericsson Nikola Tesla
hr Glavni operater mobilne telefonije u Federaciji Bosne i Hercegovine (BiH) BiH Telecom potpisao je u subotu ( ‧ srpanj) ugovor u iznosu od ‧ milijuna eura s hrvatskim operaterom mobilne telefonije Ericsson Nikola Tesla
en In a boost to Croatian-Serbian relations, a ferry route is being re-introduced across the Danube between Vukovar in Croatia and Vajska in Serbia, providing an easier connection to the Vojvodina town of Bac
hr U sklopu unaprjeđenja hrvatsko- srpskih odnosa, ponovno se uvodi trajektna linija preko Dunava između Vukovara u Hrvatskoj i Vajske u Srbiji, čime se osigurava bolja veza s vojvođanskim gradom Bačom
en Leading manufacturer of optical communication measurement equipment and one of the leading data measurement equipment providers .
hr Vodeći proizvođač optičkih mjernih instrumenata i jedan od vodećih svjetskih proizvođača telekomunikacijske testne opreme .
en The economy is in disarray and the fledgling state does not enjoy the legitimacy that an agreement in the UN Security Council would have provided
hr Gospodarstvo je nesređeno, a nova država ne uživa legitimitet koji bi joj pružio sporazum u Vijeću sigurnosti UN- a
en Macedonian Internet provider On. net launched fixed-line telephony services on Wednesday (January ‧ th
hr Makedonski davatelj internetskih usluga On. net pokrenuo je u srijedu ( ‧ siječanj) usluge fiksne telefonije
en " She has been saying the same or similar things for years but so far she has not provided any information which could help arrest the indictees, and even less to support her claims. "
hr " Ona godinama priča iste ili slične stvari, ali do sada nije pružila nikakvu informaciju koja bi pomogla u uhićenju optuženih ili barem poduprla njezine tvrdnje ", istaknuo je Živković
en I don' t make this proposal lightly, Captain... but I' m obligated to provide you with all available options
hr Ne predlažem to olako.Ali moram vam reći sve opcije
en Our Cleaning Division has a wealth of experience in providing cleaning and disinfection services in specialist food-processing environments within the processing units of different branches of the food-processing industry .
hr Naš je pol Čistoća stekao ogromno iskustvo u području čiščenja i dezinfekcije u specifičnim sredinama prehrane u okviru transformacije raznih službi prehrambene industrije .
Stranica 1. Pronađeno 5211 rečenice podudaranje izraz providence.Pronađeno u 13,697 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.