izgovor: IPA: /ˈprɒvɪdəns/ ˈprɒvɪdəns  

Prijevodi u hrvatski:

  • dalekovidnost 
  • promisao 
  • providnost 
  • proviđenje 
  • skrb 
  • smotrenost 
  • staranje 
  • sudbina 
  • štednja 

Ostala značenja:

 
Manifestation of divine care or direction
 
Prudent care and management of resources
 
A manifestation of divine care or direction.
 
Careful guardianship exercised by a deity
 
The careful guardianship exercised by a deity.
 
The prudent care and management of resources.

Slične fraze u rječniku engleski hrvatski. (46)

access providerdavatelj internetskih usluga
application service providerdobavljač namjenskih usluga; davatelj aplikacijskih usluga
as provided for in this Protocolna način kako je uređeno ovim Protokolom
collaboration service providerdobavljač surađivačke usluge
conferencing service providerdavatelj konferencijskih usluga
content providerdavatelj sadržaja
Credential ProviderCredential Provider
data providerdavatelj podataka; opskrbljivač podacima
destination providerdavatelj odredišta
digital path not provided signalsignal o nemogućnosti osiguranja digitalne staze
electronic commerce service providerdavatelj usluge elektroničke trgovine
enhanced service providerpribavljač poboljšane usluge
equipment providerdobavljač opreme
failure to provideuskraćivanje
financial service providerpružatelj financijskih usluga
freedom to provide servicessloboda pružanja usluga
game providerdavatelj usluge igranja
hosting service providerdavatelj usluga hostinga
if a rule in the list providespravilo iz popisa propisuje
if a rule providesako pravilo predviđa
in the cases provided for thereinu slučajevima koji su u njemu utvrđeni
information service providerdavatelj informacijskih usluga
Internet access providerdavatelj pristupa internetu; davatelj pristupa Internetu
Internet content providerdavatelj internetskih sadržaja
Internet service providerponuđač usluge pristupa Internetu; davatelj internetskih usluga; davatelj usluga Interneta
Internet Service Providerdobavljač internet usluga
Internet telephony service providerdavatelj IP telefonskih usluga
maintenance service providerdavatelj usluga održavanja; održavatelj
measures provided for in paragraph 1mjere predviđene stavkom 1.
multiple provider routerusmjerivač višestrukih brojača
network providermrežni snadbjevač
obligation to provide assistanceobveza pružanja pomoći
online service providerdavatelj mrežnih usluga
provideponuditi; pružiti; snabdjeti; osigurati; ostvarivati; omogućiti; dati; pribaviti; pružaju; omogućavati; navesti; poduzeti mjere; propisivati; pružati; pripremiti; nabaviti; dobaviti; dostavljati; opskrbiti; odrediti; predviđati; pružamo; osiguravati; omogućuje; predvidjeti; pobrinuti se; dostaviti
provide forpredvidjeti
provide technical assistancepružanje tehničke podrške
providedomogućen; snabdjeven; ako; pružene; uz uvjet; omogućeno; u slučaju ako; dao; pružen; imaju; osiguran; dani; pod uvjetom da; predviđen; samo ako; pružaju; pod uvjetom; opskrbljen; priskrbljen
provided for in paragraph 1predviđen u stavku 1.
provided for under the Agreementpredviđen Sporazumom
provided thatpod uvjetom da
Security Support Provider Interfacesučelje dobavljača podrške za sigurnost
Service Provider InterfaceService Provider Interface
Services provided to undertakingsUsluge koje se pružaju poduzećima
Shared Resource ProviderDavatelj zajedničkih resursa
Shared Services Providerdavatelj usluga za zajedničko korištenje
Windows Fingerprint Credential ProviderServis za prijavu otiskom prsta u sustavu Windows

    Prikaži deklinacija

Primjer rečenice s "providence", prijevod memorije

add example
I was told that you provide a unique serviceRečeno mi je da vi pružate jedinstvene usluge
Although the session ended without a signing ceremony, it provided an opportunity for the attending heads of state to reaffirm their commitment to building tiesIako je sastanak završen bez svečanog potpisivanja, pružio je prigodu nazočnim šefovima država za ponovnu potvrdu svoje predanosti izgradnji odnosa
According to Zaman, the constitution the AKP plans to propose will provide that international treaties and conventions Turkey has signed will have supremacy over national legislationPrema pisanju Zamana, ustav koji AKP planira predložiti osigurat će da međunarodni sporazumi i konvencije koje je Turska potpisala imaju prvenstvo u odnosu na nacionalno zakonodavstvo
A number of incidents that occurred in Vojvodina as the Radical Party celebrated its election victory provide cause for alarm, he suggestedNekoliko izgreda zabilježenih u Vojvodini prigodom proslave izborne pobjede Srpske radikalne stranke predstavlja znak za uzbunu, istaknuo je Kasza
Our mission is to provide our clients a full support in rendering and furnishing the objects , satisfying their wishes while honouring the profession , ensuring the warranty for each product as well as long-term maintenance and after sales support , because in the end , a work well done is a value added to our company .Naša misija je osigurati klijentima kompletnu podršku u izvođenju objekata , zadovoljavanje njihovih želja uz maksimalno poštivanje struke , osiguravanje garancije za sve proizvode kao i servisiranje na duži rok te kompletne usluge u postprodaji , jer će u konačnici uspješno obavljen posao predstavljati novostvorenu vrijednost za naše poduzeće .
Today , a wide range of cordless tools is available , providing comparable performance to mains-powered tools .Danas je dostupan široki asortiman bežičnih alata koji osiguravaju performanse usporedive sa alatima koji se direktno priključuju na električnu mrežu .
The feedback provided is acted upon to help us continuously improve and move forward as one company .Dobivamo i dajemo povratne informacije i djelujemo u skladu s njima kako bismo unaprijedili našu tvrtku .
Similar to the way an elevator or a ramp provide access to areas where stairs present a major obstacle , so in a similar manner , specialized hardware and software enables people of limited mobility to use computers .Kao što dizalo ili rampa omogućuju pristup dijelovima kojima stepenice predstavljaju veliku prepreku , tako na sličan način , specijalizirani hardver i softver , omogućuje osobama ograničenog kretanja da koriste računala .
He said the culture ministry and the Tirana municipality are also ready to provide necessary financingKazao je kako su ministarstvo kulture i općina Tirana također spremni osigurati potrebno financiranje
MEDIA desk Croatia respects the web site visitor ' s privacy and collects only voluntarily given personal information such as the name , address , phone or e-mail of the visitor by means of the contact form provided on these pages or by some other means of communication .MEDIA desk Hrvatske poštuje privatnost posjetitelja na ovim stranicama i prikupljat će osobne podatke kao što su ime , adresa , telefonski broj ili adresa elektroničke pošte samo kad nam se dobrovoljno dostave ponuđenim internetskim obrascima ili drugim načinom komunikacije .
It is the activity of using computer technology , whereby shared resources , software , and information are provided to computers and other devices on demand .Riječ je o uporabi naprednih računalnih tehnologija kako bi se dijeljeni resursi , programi i informacije pružile računalima i drugim uređajima na zahtjev .
We provided sufficient quantity of protective face masks and increased the number of taps with potable water, " EXIT General Manager Bojan Boskovic told SETimesDali smo dovoljnu količinu zaštitnih maski za lice i povećali broj slavina s vodom za piće ", kazao je SETimes- u glavni ravnatelj EXIT- a Bojan Bošković
Muslim charities in Southeastern Europe have provided important humanitarian servicesMuslimanske humanitarne udruge u Jugoistočnoj Europi osigurale su brojne važne humanitarne operacije
We' ve been following you guys all the way from ProvidencePratili smo vas čak od Providence
Education is provided at postgraduate and graduate levels at the Faculty of Medicine , University of Rijeka .Nastava se održava na stručnim , te sveučilišnim dodiplomskim i postdiplomskim studijima MF Rijeka kroz 7 kolegija i to u obliku klasične , cijelosemestralne nastave , kao i u turnusnom obliku , istovremeno obuhvaćajući predavanja , seminare i vježbe za ukupno oko 180 studenata na svim navedenim studijima .
NATO member countries provide training for new members in foreign missionsZemlje članice NATO- a pružaju obuku za nove članove misija u inozemstvu
The Federation of Bosnia and Herzegovina 's (BiH) main telecom operator, BiH Telecom, signed a ‧ m-euro deal Sunday (July ‧ th) with Croatian telecom provider Ericsson Nikola TeslaGlavni operater mobilne telefonije u Federaciji Bosne i Hercegovine (BiH) BiH Telecom potpisao je u subotu ( ‧ srpanj) ugovor u iznosu od ‧ milijuna eura s hrvatskim operaterom mobilne telefonije Ericsson Nikola Tesla
In a boost to Croatian-Serbian relations, a ferry route is being re-introduced across the Danube between Vukovar in Croatia and Vajska in Serbia, providing an easier connection to the Vojvodina town of BacU sklopu unaprjeđenja hrvatsko- srpskih odnosa, ponovno se uvodi trajektna linija preko Dunava između Vukovara u Hrvatskoj i Vajske u Srbiji, čime se osigurava bolja veza s vojvođanskim gradom Bačom
Leading manufacturer of optical communication measurement equipment and one of the leading data measurement equipment providers .Vodeći proizvođač optičkih mjernih instrumenata i jedan od vodećih svjetskih proizvođača telekomunikacijske testne opreme .
The economy is in disarray and the fledgling state does not enjoy the legitimacy that an agreement in the UN Security Council would have providedGospodarstvo je nesređeno, a nova država ne uživa legitimitet koji bi joj pružio sporazum u Vijeću sigurnosti UN- a
Macedonian Internet provider On. net launched fixed-line telephony services on Wednesday (January ‧ thMakedonski davatelj internetskih usluga On. net pokrenuo je u srijedu ( ‧ siječanj) usluge fiksne telefonije
" She has been saying the same or similar things for years but so far she has not provided any information which could help arrest the indictees, and even less to support her claims. "" Ona godinama priča iste ili slične stvari, ali do sada nije pružila nikakvu informaciju koja bi pomogla u uhićenju optuženih ili barem poduprla njezine tvrdnje ", istaknuo je Živković
I don' t make this proposal lightly, Captain... but I' m obligated to provide you with all available optionsNe predlažem to olako.Ali moram vam reći sve opcije
Our Cleaning Division has a wealth of experience in providing cleaning and disinfection services in specialist food-processing environments within the processing units of different branches of the food-processing industry .Naš je pol Čistoća stekao ogromno iskustvo u području čiščenja i dezinfekcije u specifičnim sredinama prehrane u okviru transformacije raznih službi prehrambene industrije .
Stranica 1. Pronađeno 5211 rečenice podudaranje izraz providence.Pronađeno u 14,199 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.