izgovor: IPA: /ˈprɒvɪdəns/ ˈprɒvɪdəns  

Prijevodi u hrvatski:

 • dalekovidnost 
 • promisao 
 • proviđenje 
 • skrb 
 • smotrenost 
 • sudbina 
 • štednja 
 • ekonomičnost 
 • providnost 
 • staranje 
 • štedljivost 

Ostala značenja:

 
dalekovidost
 
providjenje
 
Careful guardianship exercised by a deity
 
The prudent care and management of resources.
 
Prudent care and management of resources
 
The careful guardianship exercised by a deity.
 
Manifestation of divine care or direction
 
A manifestation of divine care or direction.

Slične fraze u rječniku engleski hrvatski. (45)

access provider
davatelj internetskih usluga
application service provider
davatelj aplikacijskih usluga; dobavljač namjenskih usluga
as provided for in this Protocol
na način kako je uređeno ovim Protokolom
collaboration service provider
dobavljač surađivačke usluge
conferencing service provider
davatelj konferencijskih usluga
content provider
davatelj sadržaja
Credential Provider
Credential Provider
data provider
davatelj podataka; opskrbljivač podacima
destination provider
davatelj odredišta
digital path not provided signal
signal o nemogućnosti osiguranja digitalne staze
electronic commerce service provider
davatelj usluge elektroničke trgovine
enhanced service provider
pribavljač poboljšane usluge
equipment provider
dobavljač opreme
failure to provide
uskraćivanje
financial service provider
pružatelj financijskih usluga
freedom to provide services
sloboda pružanja usluga
game provider
davatelj usluge igranja
health care provider
medicinski radnik
hosting service provider
davatelj usluga hostinga
if a rule in the list provides
pravilo iz popisa propisuje
if a rule provides
ako pravilo predviđa
in the cases provided for therein
u slučajevima koji su u njemu utvrđeni
information service provider
davatelj informacijskih usluga
Internet access provider
davatelj pristupa internetu; davatelj internetskih usluga; davatelj pristupa Internetu
Internet content provider
davatelj internetskih sadržaja
Internet service provider
ponuđač usluge pristupa Internetu; davatelj usluga Interneta; davatelj internetskih usluga
Internet Service Provider
dobavljač internet usluga
Internet telephony service provider
davatelj IP telefonskih usluga
maintenance service provider
davatelj usluga održavanja; održavatelj
measures provided for in paragraph 1
mjere predviđene stavkom 1.
multiple provider router
usmjerivač višestrukih brojača
network provider
mrežni snadbjevač
obligation to provide assistance
obveza pružanja pomoći
online service provider
davatelj mrežnih usluga
primary care provider
medicinski radnik
provide
predvidjeti; dozvoliti; dati; izdržavati; opremati; osigurati; pružati; ostvarivati; osiguravati; predviđati; snabdijevati; dozvoljavati; ostaviti; pružanje; dostaviti; ostavljati; snabdjeti; pobrinuti se; ponuditi; dobaviti; pružiti; opskrbljivati; poduzeti mjere; odrediti; navesti; opremiti; ; pripremiti; pružamo; omogućavati; omogućuje; opskrbiti; omogućiti; dostavljati; nabaviti; propisivati; pružaju; pribaviti; dopuštati
provide for
predvidjeti;
provide technical assistance
pružanje tehničke podrške
provided
pod uvjetom; ako; pod uvjetom da; u slučaju ako; predviđen; omogućen; opskrbljen; omogućeno; pružene; imaju
Security Support Provider Interface
sučelje dobavljača podrške za sigurnost
Service Provider Interface
Service Provider Interface
Services provided to undertakings
Usluge koje se pružaju poduzećima
Shared Resource Provider
Davatelj zajedničkih resursa
Shared Services Provider
davatelj usluga za zajedničko korištenje
Windows Fingerprint Credential Provider
Servis za prijavu otiskom prsta u sustavu Windows

    Prikaži deklinacija

Primjer rečenice s "providence", prijevod memorije

add example
en Size of a prize is proportional to a machine size , so combination of different size machines on the same location is a real money-maker , still providing a lots of fun for the players ! ! !
hr Veličina aparata za zabavu uvjetuje i veličinu nagrada- igrački , a kombinacija različitih aparata za zabavu na istoj lokaciji , garantira uspjeh i dobru zabavu .
en The key factor in reducing the number of accidents and fatalities is rigorous police enforcement, Safran says. He emphasises that hotelkeepers and restaurant owners support strong penalties against those who break the law-- provided the laws themselves are reasonable
hr Ključni je faktor u reduciranju broja nesreća i stradalih osoba rigorozno provođenje zakona od strane policije, rekao je Šafran. naglasio je kako hotelijeri i vlasnici restorana podržavaju velike kazne za one koji krše zakon- ukoliko su sami zakoni razumni
en COMBIS offers Oracle Hyperion Performance Management solution ( PM or EPM/ Enterprise Performance Management ) which provides companies with a range of modern tools for directing , optimization and development of work and business processes , then measuring success and , ultimately , business process management .
hr COMBIS nudi rješenje Oracle Hyperion Performance Management ( PM ili češće EPM ) koje tvrtkama pruža niz suvremenih alata za usmjeravanje , optimizaciju te razvoj rada i poslovnih procesa , zatim mjerenje uspjeha te , u konačnici , upravljanje poslovnim procesima .
en Transaction Services provide a web service XML gateway into 9700 HMS capable of processing transactions from many different types of customer-facing applications , such as web , kiosk , vending and in-room ordering systems .
hr Transaction Services povezuje 9700 HMS sustav putem XML pristupnika koji može obraditi transakcije iz različitih vrsta aplikacija za korisnike , kao što su sustavi na webu , kiosci , automati i sobni sustavi za naručivanje .
en Many in the KPC, however, came from the now-disbanded Kosovo Liberation Army (KLA), and their military experience could provide the backbone for what will someday be the army of Kosovo
hr Ipak, mnogi su u KPC došli iz sada raspuštene Oslobodilačke vojske Kosova (KLA), te bi njihovo vojno iskustvo moglo poslužiti kao okosnica buduće vojske Kosova
en IPKO teamed up with the digital TV company DigitAlb to provide this service
hr Radi pružanja tih usluga, IPKO se udružio s tvrtkom DigitAlb, koja pruža usluge digitalne televizije
en Free service and software training will be provided to Macedonia 's state institutions
hr Za makedonske državne institucije bit će osigurana besplatna podrška i obuka za rad sa softverom
en The Hotel - pansion Eko Garten will provide you with an experience of harmony and positive energy and surprise you with ecological attributes , a romantic atmosphere and pleasant ambience .
hr Hotel- pansion Eko Garten , u harmoniji doživljaja i pozitivnih energija , očarati će Vas ekološkim atributima , romantičnom atmosferom te ugodnim ambijentom .
en Thanks to its broad experience and a rich offer , the tourist agency Universum provides the best and highest quality vacation .
hr Turistička agencija Universum sa svojim iskustvom i bogatom ponudom pruža najbolji najkvalitetniji odmor svojim gostima .
en Gallup polls that will be published this week should provide both parties with more evidence as to how well they are doing
hr Gallupovo ispitivanje javnog mnijenja koje će biti objavljeno idućeg tjedna trebalo bi objema strankama pružiti dovoljno podataka o tome kako stoje
en Zvijezda has published its second newsletter in which it provides the consumers with the information about the new products and marketing activities : the new website , new Margo IQ margarine spread , Zvijezda gnocchi and Zvijezda tuna .
hr Zvijezda je izdala svoj drugi newsletter u kojem informira potrošače o novim proizvodima i marketinškim aktivnostima : nova web stranica , novi margarinski namaz Margo IQ , Zvijezda njoki i Zvijezda tuna .
en The country is now set to join the bloc as its ‧ th member on July ‧ st ‧ provided Croats approve that move in a referendum on the issue scheduled for January ‧ nd, and EU nations then ratify the treaty
hr Ta se zemlja treba pridružiti Uniji kao ‧ članica ‧ srpnja ‧ godine, ako Hrvati odobre taj korak na referendumu zakazanom za ‧ siječnja, a zemlje EU potom ratificiraju sporazum
en Powder coating provides easy cleaning elements .
hr Praškasti premaz omogućuje lagano čišćenje elemenata .
en Being surrounded by EU countries without having Union membership will negatively impact BiH, particularly in economic terms, and the international community is hoping that this situation will provide Bosnia 's quarrelling authorities with the impetus to move forward
hr Okruženje zemljama članicama EU bez članstva u EU negativno će utjecati na BiH, posebice u gospodarskom pogledu, pa se međunarodna zajednica nada da će ta situacija zavađenim bosanskim vlastima pružiti poticaj da krenu naprijed
en After receiving the basic data about art and quantity of waste , in collaboration with user , we will elaborate the most efficacious and the best system for collecting , sorting , transport and providing for waste , offering complete solutions according to system „ key in hand“ .
hr Nakon dobivanja osnovnih podataka o vrsti i količini otpada u suradnji s korisnikom razraditi ćemo najučinkovitiji i najoptimalniji sustav skupljanja , sortiranja , transporta , obrade i zbrinjavanj a otpada nudeći i cjelovita rješenja po sistemu ključ u ruke .
en The minister also thanked the Croatian Armed Forces for the concrete support that Croatian contingent in Afghanistan continuously provided to Croatian diplomats serving in that country .
hr Oružanim snagama zahvalio je i na konkretnoj podršci koju hrvatski kontingent u Afganistanu kontinuirano pruža hrvatskim diplomatima na službi u toj zemlji .
en Funding was provided by a number of supporters
hr Sredstva su osigurale brojne pristaše projekta
en Opponents of the Vojvodina office in Brussels point to a statement by former German Ambassador to Belgrade Andreas Zobel on Kosovo, which provided a reason for being cautious
hr Protivnici vojvođanskog ureda u Bruxellesu ukazuju na izjavu bivšeg njemačkog veleposlanika u Beogradu Andreasa Zobela o Kosovu, koja je ponudila razlog za oprez
en A special case in this context was Ivan Jakovcic , who did not participate directly in any development or tourism projects but was , as the most influential politician in Istria County , in a position to provide significant assistance in seeing through some of the projects the bank was copiously financing in Istria County .
hr Posebna je priča u tom kontekstu Ivan Jakovčić , koji nije izravno sudjelovao ni u kakvim razvojnim ili turističkim projektima , ali je kao najutjecajniji istarski političar mogao znatno pomoći u realizaciji nekih projekata koje je banka u Istri izdašno financirala .
en Professors , journalists and others who are engaged in intellectual work shall achieve remarkable results that will provide new business offers .
hr Profesori , novinari i svi ostali koji se bave intelektualnim radom ostvarivat će zapažene rezultate koji će im osigurati nove poslovne ponude .
en It will provide unique capabilities for emergency response, explosive ordnance disposal and civil protection
hr One će pružati jedinstvene mogućnosti za reagiranje u hitnim slučajevima, uklanjanje eksplozivnih naprava i civilnu zaštitu
en Prices at Lukoil 's petrol stations will remain frozen for the period, but no information was provided as to prices at the stations of other fuel distributors
hr Cijene na Lukoilovim benzinskim crpkama ostat će zamrznute u tom razdoblju, ali nije objavljena informacija o cijenama na benzinskim crpkama ostalih distributera
en How do you provide for you and your sons?
hr Kako zarađujete za vas i vaše sinove?
en Trials before the UN war crimes tribunal in The Hague still provide the only avenue for bringing to justice high-ranking war criminals, says internationally renowned jurist Vojin Dimitrijevic in this exclusive interview with Southeast European Times
hr Suđenja pred UN- ovim sudom za ratne zločine u Haagu i dalje predstavljaju jedini put za izvođenje visoko rangiranih ratnih zločinaca pred lice pravde, navodi međunarodno priznati pravnik Vojin Dimitrijević u ovom ekskluzivnom intervjuu za Southeast European Times
Stranica 1. Pronađeno 5211 rečenice podudaranje izraz providence.Pronađeno u 11,922 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.