izgovor: IPA: /tɹɑːnz'leɪt/ /ˈtɹæ:nzleɪt/ ˈtɹæ:nzleɪt tɹɑːnz'leɪt        

Prijevodi u hrvatski:

 • prevesti 
  (Verb  )
   
  To change text from one language to another
   
  To change a written or spoken text from one language to another.
 • povesti 
 • prenijeti 
 • pretvarati 
 • prevedu 
 • prevode 
 • prevodi 
 • prevodimo 
 • prevoditi 
 • protumačiti 

Ostala značenja:

 
(transitive, Christianity) To remove to heaven without a natural death.
 
(intransitive) To have a translation into another language.
 
To change from one medium to another
 
(analysis) (in Euclidean spaces) A set of points obtained by adding a given fixed vector to each point of a given set.
 
(transitive, archaic) To move or carry from one place or position to another; to transfer.
 
(intransitive) To change from one form to another.
 
(transitive, obsolete) To cause to lose senses or recollection; to entrance.
 
(transitive, physics) To subject (a body) to translation, i.e., to move a body on a linear path with no rotation.
 
(transitive) To change from one form or medium to another.
 
(transitive, Christianity) To remove, as a bishop, from one see to another.
 
in physics
 
(transitive) To change text (of a book, document, Web site, movie, anime, video game etc.) from one language to another.
 
To move an object in the 2D x-y coordinate system.

Slične fraze u rječniku engleski hrvatski. (38)

bulk number translationprevođenje veličine broja
computer-aided translationračunalno potpomognuto prevođenje
course of linear translation of accelerationsmjer linearne translacije akceleracije
data translatorprevodilac podataka
Education and Translationobrazovanje i prevođenje
frequency translatortranslator frekvencije
human aided machine translationljudski potpomognuto strojno prevođenje
I translateprevedem
I would like translate thatja bih ovo želio prevesti
Institute for TranslationZavod za prevođenje
intermedia translationintermedijalno prevođenje
language translatorjezični prevodilac; programski prevoditelj jezika
Lost in TranslationIzgubljeni u prijevodu
machine aided translationstrojno potpomognuto prevođenje
machine translationstrojno prevođenje; strojni prijevod
network address translationprevođenje mrežnih adresa
Slavics translations of the Bibleslavenski prijevodi Biblije
translatableprenosiv; prevediv; prevodiv
translatedpreveden; prevedena; protumačen; prevedeno
translatesprevodi
translatingpretvaranja; tumačenje; prevoditeljske; prevesti; translacioni; prevođenje
translationtranslacija; prevođenje; prijevoda; prijevod; pretvaranje; prevođenja; prijevodom; prevodilaštvo; premještanje; pomicanje; tumačenje; prevoditeljskih
Translation Centre for the Bodies of the EuropeanPrevoditeljski centar za tijela EU
Translation Centre for the Bodies of the European UnionPrevoditeljski centar za tijela EU
Translation Management LibraryBiblioteka za upravljanje prijevodima
translation memoryprijevodna memorija
translation of votes into seatstranslacija glasova u mjesta
translation serviceprevoditeljska služba
translation theoryteorija prevođenja
translationaltranslatorni
translational communicationprijevodna komunikacija
translational equivalentprijevodni ekvivalenti
translationsprijevodi; prevoditeljske
translatorprogram za prevođenje; pretvarač; prevodilac; prevoditelj; translator; tumač
translator interface modulesučelje prema baznoj postaji
translator's workbenchprevoditeljska radionica
translator’s workbenchprevoditeljska radionica
translatorsprevoditelj; prevoditelja; prevoditelje; prevoditeljima

    Prikaži deklinacija

Primjer rečenice s "translate", prijevod memorije

add example
What' s wrong with the translator circuit?Što nije u redu s kolom za prevođenje?
" That translates into roughly one candidate per tender, so the winner is practically known in advance. "" To je grubo prevedeno jedan kandidat po natječaju, tako da je pobjednik praktično poznat unaprijed "
Subtitle translation by bledesonnenblume, april ‧... in memory of Skiop R. I. P. old friend!Subtitles by
Actually, um, this is interesting, and there' s a lot here to translateZapravo, ovo je zanimljivo...... i ima puno za prevesti
WordReference. com Translation: Italian to EnglishWordReference. com Prijevod: talijanski na engleskiQuery
The expected contribution is to create manuals , which willhelp the researches of other professions to be able to translate documents - and what lacks in our lexicography - whereas the semantic shifts grew already in such size that a great number of text became difficult to understand .Očekivani doprinos je stvaranje priručnika koji bi istraživačima drugih struka pomogao pri prevođenju dokumenata _ a što nedostaje u našoj leksikografiji - dok su semantički pomaci već toliki da su mnogi tekstovi postali teško prohodni .
Minimum three year stay in the German speaking country is considered the very base for adequate and top quality improvement in this language , and that is a requirement all our translators for German language have to satisfy .Upravo minimalno trogodišnji boravak u zemlji s njemačkim kao govornim jezikom smatramo osnovom za vrhunsko usavršavanje ovoga jezika i to je uvjet koji svi naši prevoditelji za njemački jezik moraju zadovoljiti .
According to that formula, ‧ minutes would translate to two days, ‧ ‧ hours and ‧ secondsZnači da njihovih ‧ minuta kod nas traje ‧ dana, ‧ h i ‧ s
Which in Greek translates into IrinaŠto na grčkome znači Irina
You have the only known translation of Rambaldi' s vademecum-- instructions for how the pieces fit togetherVi imate jedini prijevod Rambaldijeva Vade mecuma
Where did the erudite Greek translator... meet the anonymous author of his death?Gdje je učeni grčki prevoditelj... sreo svog nepoznatog ubojicu?
" Together with our colleagues in Brussels, we have come to about ‧ to ‧ pages that have to be translated" Zajedno s kolegama u Brusselsu, došli smo do približno ‧ do ‧ stranica koje moraju biti prevedene
Well, I could really use your help translatingKoristit će mi pomoć u prevođenju
Um...Well, my translation' s a little bit vaguePa, moji prijevodi su malo nejasni
But the literal translation of the word does not depict the real meaning of this festival in the tradition of Czech people .Ali prijevod riječi posvicenji ne odražava pravo značenje koje ta svečanost ima u tradiciji češkog naroda .
Kadare 's works have been translated in more than ‧ countriesKadareova djela prevedena su na više od ‧ jezika
It is necessary to emphasize that draft texts for consultations with relevant departments of the European Commission are written in english and in case of any discrepancy between english original and croatian translation , english text is authoritative .Potrebno je napomenuti kako se nacrti tekstova za potrebe konzultacija s mjerodavnim službama Europske komisije izrađuju na engleskom jeziku , te je u slučaju bilo kakvih nepodudarnosti između engleskog originala i hrvatskog prijevoda mjerodavan engleski tekst .
Would you translate for me, madame?Biste li mi prevodili?
This would translate into the Union not achieving its established goals of economic performanceRezultat svega bio bi da Unija ne bi uspjela postići svoje utvrđene ciljeve u gospodarstvu
Our expert translators with several years of experience in oral and written translations are specialised in particular linguistic fields .Naši stručni prevodioci sa dugogodišnjim iskustvom na poslovima usmenih i pisanih prevoda specijalizovani su za pojedina jezička područja .
There' s a team of scholars doing this, and they' ve translated the theme song to Sesame Street, the theme song to Gilligan' s lslandDa, trebalo je da nosim karirane pantalone i kravatu.- Još nešto zanimljivo
Course description : The processes of incremental hierarchical translation of end-user languages , high-level languages , and languages of virtual machines are studied .Opis predmeta : Izučavaju se procesi postupnog hijerarhijskog prevođenja korisničkih jezika , viših programskih jezika i jezika hijerarhije virtualnih strojeva .
" It translates into low land prices for investors and a policy of no capital gains tax and no personal income tax, " Nenovski told SETimes" To znači niske cijene zemljišta za ulagače i politiku bez poreza na kapitalnu dobit i bez poreza na dohodak ", rekao je Nenovski za SETimes
Thus elements of the original Cyrillo-Methodian Bible translation from Greek will be determined , as well as parts translated later from Occidental Latin sources .Njima će se utvrditi što je u hrvatskoglagoljskoj Bibliji sačuvano od prvotnoga ćirilometodskog prijevoda staroslavenske Biblije s grčkih izvora , a što je prevedeno kasnije sa zapadnih , latinskih izvora .
We have a translation interlock on their audio signalUhvatili smo prijevod njihovog audio signala
Stranica 1. Pronađeno 736 rečenice podudaranje izraz translate.Pronađeno u 1,638 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.