izgovor: IPA: /tɹɑːnz'leɪt/ /ˈtɹæ:nzleɪt/ ˈtɹæ:nzleɪt tɹɑːnz'leɪt        

Prijevodi u hrvatski:

 • prevesti 
  (Verb  )
   
  To change text from one language to another
   
  To change a written or spoken text from one language to another.
 • povesti 
 • prenijeti 
 • pretvarati 
 • prevedu 
 • prevode 
 • prevodi 
 • prevodimo 
 • prevoditi 
 • protumačiti 

Ostala značenja:

 
(transitive, Christianity) To remove to heaven without a natural death.
 
(intransitive) To have a translation into another language.
 
To change from one medium to another
 
(analysis) (in Euclidean spaces) A set of points obtained by adding a given fixed vector to each point of a given set.
 
(transitive, archaic) To move or carry from one place or position to another; to transfer.
 
(intransitive) To change from one form to another.
 
(transitive, obsolete) To cause to lose senses or recollection; to entrance.
 
(transitive, physics) To subject (a body) to translation, i.e., to move a body on a linear path with no rotation.
 
(transitive) To change from one form or medium to another.
 
(transitive, Christianity) To remove, as a bishop, from one see to another.
 
in physics
 
(transitive) To change text (of a book, document, Web site, movie, anime, video game etc.) from one language to another.
 
To move an object in the 2D x-y coordinate system.

Slične fraze u rječniku engleski hrvatski. (38)

bulk number translationprevođenje veličine broja
computer-aided translationračunalno potpomognuto prevođenje
course of linear translation of accelerationsmjer linearne translacije akceleracije
data translatorprevodilac podataka
Education and Translationobrazovanje i prevođenje
frequency translatortranslator frekvencije
human aided machine translationljudski potpomognuto strojno prevođenje
I translateprevedem
I would like translate thatja bih ovo želio prevesti
Institute for TranslationZavod za prevođenje
intermedia translationintermedijalno prevođenje
language translatorjezični prevodilac; programski prevoditelj jezika
Lost in TranslationIzgubljeni u prijevodu
machine aided translationstrojno potpomognuto prevođenje
machine translationstrojno prevođenje; strojni prijevod
network address translationprevođenje mrežnih adresa
Slavics translations of the Bibleslavenski prijevodi Biblije
translatableprenosiv; prevediv; prevodiv
translatedpreveden; prevedena; protumačen; prevedeno
translatesprevodi
translatingpretvaranja; tumačenje; prevoditeljske; prevesti; translacioni; prevođenje
translationtranslacija; prevođenje; prijevoda; prijevod; pretvaranje; prevođenja; prijevodom; prevodilaštvo; premještanje; pomicanje; tumačenje; prevoditeljskih
Translation Centre for the Bodies of the EuropeanPrevoditeljski centar za tijela EU
Translation Centre for the Bodies of the European UnionPrevoditeljski centar za tijela EU
Translation Management LibraryBiblioteka za upravljanje prijevodima
translation memoryprijevodna memorija
translation of votes into seatstranslacija glasova u mjesta
translation serviceprevoditeljska služba
translation theoryteorija prevođenja
translationaltranslatorni
translational communicationprijevodna komunikacija
translational equivalentprijevodni ekvivalenti
translationsprijevodi; prevoditeljske
translatorprogram za prevođenje; pretvarač; prevodilac; prevoditelj; translator; tumač
translator interface modulesučelje prema baznoj postaji
translator's workbenchprevoditeljska radionica
translator’s workbenchprevoditeljska radionica
translatorsprevoditelj; prevoditelja; prevoditelje; prevoditeljima

    Prikaži deklinacija

Primjer rečenice s "translate", prijevod memorije

add example
Microsoft collaborated with well-known linguists and IT experts from Macedonia to prepare the translationU pripremi prijevoda Microsoft je surađivao s poznatim lingvistima i IT stručnjacima iz Makedonije
Actually, um, this is interesting, and there' s a lot here to translateZapravo, ovo je zanimljivo...... i ima puno za prevesti
Having in mind the above mentioned need to speak at least one foreign language , in 2002 we founded Ad Hoc Education and Translation Centre .Razmišljajući o i vodeći se gore navedenom nužnošću poznavanja barem jednog stranog jezika 2002 . godine otvaramo Ad Hoc - Centar za poduke i prevoditeljstvo .
I never let it get out of hand, I just ... have a dealer and ... he sells me Latin transcripts, and you know, “ Okay ... ” so that late at night you just feel like translating Latin for a bit, upstairs, smoking in the coats ’ roomNikada mi se to nije otelo iz ruku, i ... imam dilera ... prodao mi je Latinske transkripte, i znate- " Okej ... " tako se kasno u noći osjećate kao da pomalo prevodite latinski, na gornjem katu, smoking u garderobnom ormaru
Together , they form a digital surface model ( DSM ) which is the only correct model and it can translate all objects from the central projection in orthogonal , in fact make true orthophoto .Zajedno , oni čine digitalni model površine ( DSM - digital surface model ) koji je i jedini ispravni model s kojim možemo prevesti sve objekte na snimku iz centralne u ortogonalnu projekciju , odnosno izraditi true ortofoto .
The translation appeared in Bucharest bookstores on December ‧ th in a limited edition and was sold out within hoursPrijevod se pojavio u rumunjskim knjižarama u ograničenoj nakladi i prodan je za nekoliko sati
As there are no financial or other possibilities for historians to travel abroad and get acquainted with developments in modern historical science at the source ( nor does translated literature allow this ) new information is indispensable for the further development of Croatian historiography .Kako ne postoje materijalni i drugi uvjeti da se povjesničari u inozemstvu izravno upoznaju s kretanjima u suvremenoj historijskoj znanosti ( a prijevodna literatura to ne omogućava ) nova kvalitetna informacija neophodna je za daljnji razvoj hrvatske historiografije .
Beton will soon be published in Albanian, and translations of two more books are in the process-- a book of poetry by Albanian poet Arben Idrizi and a book of Serbian poetry by ZivanovicBeton će se uskoro početi objavljivati i na albanskom jeziku, a radi se i na prijevodima još dviju knjiga- knjige poezije albanskog pjesnika Arbena Adridija i Živanovićeve knjige srpske poezije
He added that Serbia would prove itself a good partner of the United States and that this would translate into better trade relations between the two countries and help Serbian firms win reconstruction contracts in IraqDodao je kako se Srbija želi dokazati kao dobar partner Sjedinjenim Državama, što će se odraziti na bolje trgovinske odnose između dviju zemalja i pomoći srbijanskim poduzećima prilikom dobivanja ugovora za poslove u svezi s obnovom Iraka
I am very satisfied with the abundance of eminent local and foreign experts who teach at the program and the ability of professor Singer and her team to translate recent happenings and knowledge into lectures .Vrlo sam zadovoljan mnoštvom eminentnih domaćih i stranih stručnjaka koji nam predaju i sposobnošću profesorice Singer i njenog tima da recentna zbivanja i znanja pretoči u predavanja .
The following are the commercials that we have translated into Croatian and adapted .Ovo su reklame koje smo preveli i adaptirali na hrvatski jezik .
A translator from and into some of the less represented languages such as Arabian, Hebrew or Swedish, for example, is invited to take part in the festival every yearSvake se godine na sudjelovanje u festivalu poziva prevoditelj sa i na neki od slabije zastupljenih jezika poput, na primjer, arapskog, hebrejskog ili švedskog
EU officials say Saturday 's deal among the three major parties in Bosnia and Herzegovina (BiH) is a " step in the right direction " but must translate into resultsDužnosnici EU izjavili su kako je sporazum od subote između triju vodećih stranaka u Bosni i Hercegovini (BiH) " korak u pravom smjeru ", ali kako se mora pretvoriti u rezultate
" Allies have applauded the action plan, which has been presented to arrest [ former Bosnian Serb General ] Ratko Mladic, and that action plan should now be translated from paper into action, " a NATO statement quoted him as saying" Saveznici su pozdravili predstavljeni akcijski plan za uhićenje [ bivšeg generala bosanskih Srba ] Ratka Mladića i taj akcijski plan sada se treba pretvoriti s papira u djelо ", navodi se u priopćenju glavnog tajnika kојe јe obјavio NATO
Select the correct translationOdaberite ispravan prijevod
Sir, I intercepted and translated the message myselfGospodine, ja sam presrela i prevela poruku
The expected contribution is to create manuals , which willhelp the researches of other professions to be able to translate documents - and what lacks in our lexicography - whereas the semantic shifts grew already in such size that a great number of text became difficult to understand .Očekivani doprinos je stvaranje priručnika koji bi istraživačima drugih struka pomogao pri prevođenju dokumenata _ a što nedostaje u našoj leksikografiji - dok su semantički pomaci već toliki da su mnogi tekstovi postali teško prohodni .
The range of the Directorate 's activities is a very broad one: harmonisation of legislation, co-ordination of EU assistance, and translation of the EU acquis, as well as co-ordination and promotion of the European integration processOpseg djelovanja ravnateljstva vrlo je širok: harmonizacija zakonodavstva, koordinacija pomoći EU, prevođenje acquisa EU, kao i koordinacija i promicanje procesa europske integracije
In the ‧ years since its inauguration, the event has drawn approximately ‧ poets, translators, essayists and critics from ‧ countriesgodina od inauguracije, Struške večeri poezije privukle su oko ‧ pjesnika, prevoditelja, esejista i kritičara iz ‧ zemalja
The smallest chargeable unit for a written translation is 1 custom translated page which consists of 1500 characters ( with spaces ) or 1 hour of interpreting for interpretation .Najmanja obračunska jedinica za pisani prijevod je 1 prevoditeljska kartica koja sadrži 1500 znakova s razmacima , a za usmeni prijevod 1 sat prevođenja .
Adhering to the deadlines , the guarantee of absolute discretion regarding the content of the translated documents , competitive prices , and above all the quality of our translations , which depends on the rigorous selection of associates , are all reasons for our stable position on this segment of the market .Poštivanje dogovorenih rokova , jamstvo apsolutne diskrecije u pogledu sadržaja prevedenih dokumenata , konkurentne cijene , a ponajprije kvaliteta naših prijevoda , koja ovisi o vrlo strogom odabiru suradnika , razlog je našeg stabilnog položaja na ovom segmentu tržišta .
He probably loses it in the translationVerovatno se pogubio u prevodu
From the very beginning our focus is on quality and the speed of our translation services .Od samih početaka vodimo se kvalitetom i brzinom usluge prevođenja .
Wilson said the translation could be used in schoolsWilson ističe kako se prijevod može koristiti u školama
The universal translator is coming on line, sirUniverzalni prevoditelj se pali, gospodine
Stranica 1. Pronađeno 736 rečenice podudaranje izraz translate.Pronađeno u 3,454 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.