izgovor: IPA: /tɹɑːnz'leɪt/ /ˈtɹæ:nzleɪt/ ˈtɹæ:nzleɪt tɹɑːnz'leɪt        

Prijevodi u hrvatski:

 • prevesti 
  (Verb  )
   
  To change text from one language to another
   
  To change a written or spoken text from one language to another.
 • povesti 
 • prenijeti 
 • pretvarati 
 • prevedu 
 • prevode 
 • prevodi 
 • prevodimo 
 • prevoditi 
 • protumačiti 

Ostala značenja:

 
(transitive, Christianity) To remove to heaven without a natural death.
 
(intransitive) To have a translation into another language.
 
To change from one medium to another
 
(analysis) (in Euclidean spaces) A set of points obtained by adding a given fixed vector to each point of a given set.
 
(transitive, archaic) To move or carry from one place or position to another; to transfer.
 
(intransitive) To change from one form to another.
 
(transitive, obsolete) To cause to lose senses or recollection; to entrance.
 
(transitive, physics) To subject (a body) to translation, i.e., to move a body on a linear path with no rotation.
 
(transitive) To change from one form or medium to another.
 
(transitive, Christianity) To remove, as a bishop, from one see to another.
 
in physics
 
(transitive) To change text (of a book, document, Web site, movie, anime, video game etc.) from one language to another.
 
To move an object in the 2D x-y coordinate system.

Slične fraze u rječniku engleski hrvatski. (38)

bulk number translation
prevođenje veličine broja
computer-aided translation
računalno potpomognuto prevođenje
course of linear translation of acceleration
smjer linearne translacije akceleracije
data translator
prevodilac podataka
Education and Translation
obrazovanje i prevođenje
frequency translator
translator frekvencije
human aided machine translation
ljudski potpomognuto strojno prevođenje
I translate
prevedem
I would like translate that
ja bih ovo želio prevesti
Institute for Translation
Zavod za prevođenje
intermedia translation
intermedijalno prevođenje
language translator
jezični prevodilac; programski prevoditelj jezika
Lost in Translation
Izgubljeni u prijevodu
machine aided translation
strojno potpomognuto prevođenje
machine translation
strojno prevođenje; strojni prijevod
network address translation
prevođenje mrežnih adresa
Slavics translations of the Bible
slavenski prijevodi Biblije
translatable
prenosiv; prevediv; prevodiv
translated
preveden; prevedena; protumačen; prevedeno
translates
prevodi
translating
pretvaranja; tumačenje; prevoditeljske; prevesti; translacioni; prevođenje
translation
translacija; prevođenje; prijevoda; prijevod; pretvaranje; prevođenja; prijevodom; prevodilaštvo; premještanje; pomicanje; tumačenje; prevoditeljskih
Translation Centre for the Bodies of the European
Prevoditeljski centar za tijela EU
Translation Management Library
Biblioteka za upravljanje prijevodima
translation memory
prijevodna memorija
translation of votes into seats
translacija glasova u mjesta
translation service
prevoditeljska služba
translation theory
teorija prevođenja
translational
translatorni
translational communication
prijevodna komunikacija
translational equivalent
prijevodni ekvivalenti
translations
prijevodi; prevoditeljske
translator
program za prevođenje; pretvarač; prevodilac; prevoditelj; translator; tumač
translator interface module
sučelje prema baznoj postaji
translator's workbench
prevoditeljska radionica
translator’s workbench
prevoditeljska radionica
translators
prevoditelj; prevoditelja; prevoditelje; prevoditeljima

    Prikaži deklinacija

Primjer rečenice s "translate", prijevod memorije

add example
en What' s wrong with the translator circuit?
hr Što nije u redu s kolom za prevođenje?
en " That translates into roughly one candidate per tender, so the winner is practically known in advance. "
hr " To je grubo prevedeno jedan kandidat po natječaju, tako da je pobjednik praktično poznat unaprijed "
en Subtitle translation by bledesonnenblume, april ‧... in memory of Skiop R. I. P. old friend!
hr Subtitles by
en Actually, um, this is interesting, and there' s a lot here to translate
hr Zapravo, ovo je zanimljivo...... i ima puno za prevesti
en WordReference. com Translation: Italian to English
hr WordReference. com Prijevod: talijanski na engleskiQuery
en The expected contribution is to create manuals , which willhelp the researches of other professions to be able to translate documents - and what lacks in our lexicography - whereas the semantic shifts grew already in such size that a great number of text became difficult to understand .
hr Očekivani doprinos je stvaranje priručnika koji bi istraživačima drugih struka pomogao pri prevođenju dokumenata _ a što nedostaje u našoj leksikografiji - dok su semantički pomaci već toliki da su mnogi tekstovi postali teško prohodni .
en Minimum three year stay in the German speaking country is considered the very base for adequate and top quality improvement in this language , and that is a requirement all our translators for German language have to satisfy .
hr Upravo minimalno trogodišnji boravak u zemlji s njemačkim kao govornim jezikom smatramo osnovom za vrhunsko usavršavanje ovoga jezika i to je uvjet koji svi naši prevoditelji za njemački jezik moraju zadovoljiti .
en According to that formula, ‧ minutes would translate to two days, ‧ ‧ hours and ‧ seconds
hr Znači da njihovih ‧ minuta kod nas traje ‧ dana, ‧ h i ‧ s
en Which in Greek translates into Irina
hr Što na grčkome znači Irina
en You have the only known translation of Rambaldi' s vademecum-- instructions for how the pieces fit together
hr Vi imate jedini prijevod Rambaldijeva Vade mecuma
en Where did the erudite Greek translator... meet the anonymous author of his death?
hr Gdje je učeni grčki prevoditelj... sreo svog nepoznatog ubojicu?
en " Together with our colleagues in Brussels, we have come to about ‧ to ‧ pages that have to be translated
hr " Zajedno s kolegama u Brusselsu, došli smo do približno ‧ do ‧ stranica koje moraju biti prevedene
en Well, I could really use your help translating
hr Koristit će mi pomoć u prevođenju
en Um...Well, my translation' s a little bit vague
hr Pa, moji prijevodi su malo nejasni
en But the literal translation of the word does not depict the real meaning of this festival in the tradition of Czech people .
hr Ali prijevod riječi posvicenji ne odražava pravo značenje koje ta svečanost ima u tradiciji češkog naroda .
en Kadare 's works have been translated in more than ‧ countries
hr Kadareova djela prevedena su na više od ‧ jezika
en It is necessary to emphasize that draft texts for consultations with relevant departments of the European Commission are written in english and in case of any discrepancy between english original and croatian translation , english text is authoritative .
hr Potrebno je napomenuti kako se nacrti tekstova za potrebe konzultacija s mjerodavnim službama Europske komisije izrađuju na engleskom jeziku , te je u slučaju bilo kakvih nepodudarnosti između engleskog originala i hrvatskog prijevoda mjerodavan engleski tekst .
en Would you translate for me, madame?
hr Biste li mi prevodili?
en This would translate into the Union not achieving its established goals of economic performance
hr Rezultat svega bio bi da Unija ne bi uspjela postići svoje utvrđene ciljeve u gospodarstvu
en Our expert translators with several years of experience in oral and written translations are specialised in particular linguistic fields .
hr Naši stručni prevodioci sa dugogodišnjim iskustvom na poslovima usmenih i pisanih prevoda specijalizovani su za pojedina jezička područja .
en There' s a team of scholars doing this, and they' ve translated the theme song to Sesame Street, the theme song to Gilligan' s lsland
hr Da, trebalo je da nosim karirane pantalone i kravatu.- Još nešto zanimljivo
en Course description : The processes of incremental hierarchical translation of end-user languages , high-level languages , and languages of virtual machines are studied .
hr Opis predmeta : Izučavaju se procesi postupnog hijerarhijskog prevođenja korisničkih jezika , viših programskih jezika i jezika hijerarhije virtualnih strojeva .
en " It translates into low land prices for investors and a policy of no capital gains tax and no personal income tax, " Nenovski told SETimes
hr " To znači niske cijene zemljišta za ulagače i politiku bez poreza na kapitalnu dobit i bez poreza na dohodak ", rekao je Nenovski za SETimes
en Thus elements of the original Cyrillo-Methodian Bible translation from Greek will be determined , as well as parts translated later from Occidental Latin sources .
hr Njima će se utvrditi što je u hrvatskoglagoljskoj Bibliji sačuvano od prvotnoga ćirilometodskog prijevoda staroslavenske Biblije s grčkih izvora , a što je prevedeno kasnije sa zapadnih , latinskih izvora .
en We have a translation interlock on their audio signal
hr Uhvatili smo prijevod njihovog audio signala
Stranica 1. Pronađeno 736 rečenice podudaranje izraz translate.Pronađeno u 1,546 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.