Prijevodi u engleski:

  • bead       
    (verb, noun   )

Primjer rečenice s "izolacijska kuglica", prijevod memorije

add example
hr Proizvodi tvrtke IZOLIT d. o. o . poznati su kao izolacijsko sredstvo u rashladnoj tehnici , procesnim postrojenjima i termotehnici na mnogim objektima u zemlji i inozemstvu .
en Products from the IZOLIT d. o. o. company are known for their insulation devices using the cooling technique , processing facilities and thermotechnics in many articles in Croatia and abroad .
hr Uz sendvič izolacijske panele IZOLIT d. o. o . proizvodi poliuretanske ploče obložene terpapirom , namijenjene izolaciji poda , te sanira ravne krovove štrcanjem poliuretana i premazivanjem specijalnim bojama .
en Along with the sandwich insulation panels , IZOLIT d. o. o. also produces polyurethane panels covered with tar paper , dedicated to floor insulation , and repairs flat roofs by spattering the polyurethane and coating it with special colours .
hr Priprema uzorka za kromatografsku analizu ( izolacijske i tehnike koncentriranja , derivatizacija ) Elektroforeza ( principi i primjena ) .
en Sample preparation for chromatographic analysis ( Isolation and concentration techniques , derivatization techniques ) . Electrophoresis ( principles , application ) .
hr Uključite Izolacijsku
en Turn on Isolation ‧, please
hr Toplinsko- izolacijski sloj koji blokira UV- zrake
en A heat- isolating layer shuts out ultraviolet rays
hr U svom priopćenju povjerenstvo je ustvrdilo s vrlo velikom sigurnošću da je do nesreće došlo zbog toga što su spužve , kao izolacijski materijal , otežale pomicanje komandi cikličnog upravljanja .
en In its press release the commission established with a very high degree of certainty that the accident was caused by the fact that the foam , as an isolation material , hampered the movement of the cyclical steering controls .
hr Prag s tri termički odijeljene komore osiguravaju potpunu nepropusnost . 3- struka struktura brtvljenja sa visokom kvalitetom silikonskog brtvljenja . 80 mm širina profila , profil okvira s 3 komore ispunjene izolacijskom pjenom .
en Prague with three separate thermal chambers ensure complete tightness . 3-way sealing structure with high quality silicone sealant . 80 mm width of the profile , the profile frame with 3 chambers filled with insulating foam .
hr Proizvodi u obliku izolacijskih panela s različitim zaštitnim oblogama , poliuretanske ploče i izolacijske obloge cjevovoda i uređaja imaju najširu primjenu .
en The product is sold in the form of isolating panels with different protective coatings , polyurethane panels and the insulation coatings of pipelines and devices which have the largest application .
hr Izolacijska svojstva Toplinska izolacija profila : Uf = 2, 2 W/ m2K . Okov Originalni Schüco skriveni okov dozvoljava velike dimenzije krila i transparentnu arhitekturu .
en Insulating properties Thermal insulation of the profile : Uf = 2,2 W/ m2K . Fittings The original Schüco hidden fittings allow large casement dimensions and transparent architecture .
hr Razredba i osnovna svojstva materijala : metali , keramike , polimeri , te kompozitni , magnetski , izolacijski materijali , poluvodički , high- tech i biomaterijali .
en Classification and fundamental properties of materials : metals , ceramics , polymers , composite materials , magnetic materials , isolation materials , semiconductor materials , biomaterials and high-tech materials .
hr Mi smo se usredotočili na poraz te štetne i izolacijske politike ", izjavio je predsjednik SDSM- a Zoran Zaev nakon izbora Frčkovskog
en We are focused on defeating this harmful and isolationist policy, " said SDSM party head Zoran Zaev after the selection of Frckovski
hr Izolacijski sustavi i proizvodi KÖSTER primjenjuju se diljem cijelog svijeta .
en KÖSTER exports its waterproofing products to numerous countries world wide .
hr Izolacijska svojstva Toplinska izolacija profila : Uf = 1, 4 W/ m2K . Okov Originalni Schüco skriveni okov dozvoljava velike dimenzije krila i transparentnu arhitekturu .
en Insulating properties Thermal insulation of the profile : Uf = 1,6 W/ m2K . Fittings The original Schüco hidden fittings allow large casement dimensions and transparent architecture .
hr Ovo je izolacijski masni sloj ljudskih crijeva
en This is intestinal fat that insulates our intestines
hr Izolacijska svojstva Toplinska izolacija profila : Uf = 2, 8 W/ m2K . Okov Ovaj sistem dolazi sa provjerenim MACO okovom .
en Insulating properties Thermal insulation of the profile : Uf = 2,8 W/ m2K . Fittings This system comes with the verified MACO fitting .
hr Poboljšana izolacijska svojstva i gotovo neograničene moguć nosti primjene Primjena Zbog svojih solidnih izolacijskih svojstava prigodan je za ugradnju u stambene objekte , a s obzirom na konstrukciju profila , pogodan je i za izradu elemenata većih statičkih zahtjeva .
en Improved insulating properties and almost unlimited usage possibilities . Usage Due to its relatively good insulating properties it is suitable for installation in residential buildings and due to the profile construction it is suitable for construction of elements with higher level of requested performances .
hr To je prijatelj s ekologijom, regulira toplinu dobro kao izolacijski stiropor
en It' s eco- friendly, it regulates heat just as well as Styrofoam insulation
hr " Nećemo poduprijeti rezoluciju jer predstavlja tipičan primjer povratka na protuzapadnu izolacijsku politiku [ bivšeg srbijanskog predsjednika ] Slobodana Miloševića ", kazao je
en " We will not support the resolution because it epitomizes the return to the anti-Western isolationist policies of [ former Serbian President ] Slobodan Milosevic, " he said
hr U okviru projekta teoretski je još razrađen izolacijski sustavza supravodljive strojeve na bazi tzv . superizolacije , kao i optimiranje keramičkih materijala , kakvi se koriste i za uvode u velike električne strojeve .
en Theoretical investigation was making for thermal and electric insulating system for superconducting machines on bases of superinsulation .
hr EDITION se odlikuje jedinstvenim principom : iznutra udobno drvo , izvana zaštitni aluminij i između visoko toplinska izolacijska termička pjena za senzacionalnu toplinsku izolaciju Uw = do 0, 71 W/ m2K i zvučnoj izolaciji do 43 dB , s potpuno skrivenim naležećim okovima .
en EDITION is characterized by a single principle : the inside comfortable wood , outside the protective aluminum and the high thermal insulation thermal foam insulation sensational Uw = up to 0.71 W / m2 K , sound insulation to 43 dB , with a completely hidden in laying chains .
hr Isključite Izolacijsku B
en I need you to go black on Isolation B
hr U suradnji s firmom TYCO Electronics Raychem iz njihovih originalnih komponenti proizvodimo kabelski izolacijski pribor za kabele napona 0 ' 6/ 1 ( 1, 2 ) kV . Osim standardnih kabelskih spojnica i završetaka izrađujemo pribor prema potrebama krajnjih korisnika ( HŽ , Hrvatske ceste , zračne luke , brodogradnja ) .
en In cooperation with TYCO Electronics Raychem and from their original components we manufacture cable insulation accessories for cables of 0’ 6/ 1 ( 1.2 ) kV . In addition to standard cable joints and endings , we manufacture accessories as required by end users ( Croatian Railways – HŽ , Croatian road administration “ Hrvatske ceste” , airports , shipbuilding ) .
hr Azbest je vrlo otporan izolacijski materijal koje je bio u širokoj uporabi u građevinarstvu, za cjevovode i grijanje, proizvodnju kamenih ploča, unutrašnjost pećnica, pa čak i za kočnice automobila
en Asbestos is a very durable insulating material that has been widely used in construction, piping and heating, the production of flagstones, the insides of ovens and even in car brakes
hr Sažetak : Navode se opći zahtjevi na izolacijski sustav , zahtjevi s naslovakvalitete i pouzdanosti , te ekološki zahtjevi . Daje se zasnovanorješenje izolacijskog sustava novog niza asinkronih motora niskognapona s istraženom kompatibilnošću materijala .
en Summary : General requirements for insulation system , requirements forquality and reliability , ecological requirements are listed . Solution of insulation system of the new series of three-phaselow-voltage induction motors , with investigate compatibility ofmaterials is given .
Stranica 1. Pronađeno 62 rečenice podudaranje izraz izolacijska kuglica.Pronađeno u 0,471 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.