Prijevodi u engleski:

 • agreement         
  (Noun  ) (noun   )
   
  An understanding to follow a course of conduct
 • consensus   
  (Noun  ) (noun   )
   
  general agreement
 • accord     
  (verb, noun   )
 • arrangement         
  (noun   )
 • compac   
 • concert     
  (verb, noun   )
 • convention         
  (noun   )
 • covenant   
  (verb, noun   )
 • fixture   
  (noun   )
 • go           
  (verb, noun   )
 • mise   
 • stipulation   
  (noun   )
 • treaty     
  (noun   )
 • understanding   
  (noun, adjv   )

Slične fraze u rječniku hrvatski engleski. (76)

arbitražni sporazum
arbitral agreement
carinski sporazum
tariff agreement
Daytonski sporazum
Dayton Agreement
dopunski sporazum
complementarity agreement
društveni sporazum
social contract; social pact
dvostrani sporazum
bilateral agreement
Džentlmenski sporazum
Gentleman’s Agreement
Europski sporazum
European Agreement
Europski sporazum o pridruživanju
European Association Agreement
financijski sporazum
financial agreement
ispravna primjena Sporazuma
proper functioning of the Agreement
klirinški sporazum
clearing agreement
materijalna povreda Sporazuma
material breach of the Agreement
međunarodni sporazum
international agreement
međustrukovni sporazum
interprofessional agreement; inter-professional agreement
monetarni sporazum
monetary agreement
Münchenski sporazum
Munich Agreement
na temelju dvostranih sporazuma
under bilateral agreements
Nicanski sporazum
Nice Agreement
obnavljanje sporazuma
renewal of an agreement
obveza iz ovoga Sporazuma
obligation under this Agreement
obvezujući sporazum
binding agreement
odredba ovoga Sporazuma
provision of this Agreement
okvirni sporazum
framework agreement
Opći sporazum o carinama i trgovini
General Agreement on Tariffs and Trade; GATT
Opći sporazum o poljoprivrednim proizvodima i uslu
General Agreement on Trade in Services
otkazati sporazum
to denounce an agreement
postići sporazum
to reach an agreement
potpisivanje sporazuma
signing of an agreement; signature of an agreement
povlačenje iz sporazuma
withdrawal from an agreement
povlašteni sporazum
preferential agreement
povreda sporazuma
repudiation of an agreement; repudiation of the agreement
praktična primjena sporazuma
practical application of an agreement
predviđen Sporazumom
provided for under the Agreement
preferencijalni sporazum
preferential agreement
pregovori o sporazumu EZ-a
negotiation of an EC agreement
primjena sporazuma
implementation of an agreement
pristup sporazumu
accession; accession to an agreement
privremeni sporazum
interim agreement
proizvodi obuhvaćeni ovim Sporazumom
products covered by this Agreement
protokol uz sporazum
protocol to an agreement
revizija sporazuma
revision of an agreement
robni sporazum
commodity agreement
Schengenski sporazum
Schengen Agreement; Schengen’s agreement
sektorski sporazum
sectoral agreement
sporazum ADN
ADN agreement
sporazum ADR
ADR agreement
sporazum ATP
ATP Agreement
Sporazum ATP
ATP Agreement
sporazum EZ-a o suradnji
EC cooperation agreement
sporazum EZ-a o trgovini
EC trade agreement
Sporazum iz Bretton Woodsa
Bretton Woods Agreement; Bretton Woods agreement
Sporazum iz Camp Davida
Camp David Accords
Sporazum iz Cotonoua
Cotonou Agreement
Sporazum iz Indian Springsa
Treaty of Indian Springs
sporazum među društvima
inter-company agreement
sporazum o arbitraži
arbitration agreement
sporazum o cijenama
price agreement
sporazum o diobi tržišta
market-sharing agreement
sporazum o dobrovoljnom ograničenju
voluntary restraint agreement
sporazum o isključivoj distribuciji
exclusive distribution agreement
sporazum o pridruživanju EZ-u
EC association agreement
Sporazum o socijalnoj politici
Social Policy Agreement
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju
Stabilization and Association Agreement; Stabilisation and Association Agreement; stabilisation and association agreement
Sporazum o zaštiti intelektualnih prava
Trade Related Intelectual Property Rights
sporazum START
START agreement
Sporazum Svjetske trgovinske organizacije o određi
WTO Agreement on customs valuation
Sporazum u Saint-Germain-en-Layeu
Treaty of Saint-Germain-en-Laye
Trianonski sporazum
Treaty of Trianon
Washingtonski sporazum
Washington Agreement

Primjer rečenice s "sporazum", prijevod memorije

add example
hr U međuvremenu, raste nezadovoljstvo nakon početnih poteškoća u provedbi sporazuma
en Meanwhile, dissatisfaction grew after initial difficulties in implementing the agreements
hr Postignut sporazum za okončanje prosvjeda u Mitrovici
en Deal reached to end Mitrovica protests
hr Bosna i Hercegovina (BiH) i Svjetska banka zaključili su sporazum o kreditu u visini ‧ milijuna dolara za potporu razvitku urbane infrastrukture. Kredit na naplatu stiže za ‧ godina, uz ‧ godina odgode početka plaćanja
en Bosnia and Herzegovina (BiH) and the World Bank sealed an agreement on a $ ‧ m loan for support of urban infrastructure development. The loan has a ‧ year maturity and a ‧ year grace period
hr Turska poziva palestinske frakcije na postizanje sporazuma o formiranju vlade nacionalnog jedinstva
en Turkey is urging Palestinian factions to agree on the formation of a unity government
hr Novi sporazum koji su potpisali hrvatski i srbijanski tužitelji najnoviji je signal normalizacije odnosa
en A new agreement signed between Croatian and Serbian prosecutors is the latest sign of normalised ties
hr " Siguran sam da bismo za NIS dobili pet do osam puta više da je prodan putem međunarodnog natječaja ", rekao je nekadašnji i sadašnji ministar gospodarstva Mlađan Dinkić prije potpisivanja sporazuma
en " I 'm sure that we would get five to eight times more for NIS if it was sold through international bidding, " former and incumbent Economy Minister Mladjan Dinkic said ahead of the signing of the agreement
hr Detalji sporazuma, koji pokriva oko ‧ ljudi koji žive duž granice s Rumunjskom, nisu objavljeni
en The details of the agreement, which covers about ‧ people living in communities along the Romanian border, have not been disclosed
hr Sjedinjene Američke Dražave imaju sporazum SOFA s mnogim državama diljem svijeta
en The United States maintains SOFA agreements with many nations worldwide
hr Prije približno deset dana čelnici osam vodećih vladajućih i oporbenih stranaka u BiH sastali su se u Brusselsu kako bi razmotrili izmjene ustava, koji je dio Daytonskog mirovnog sporazuma
en About ten days ago, the leaders of the eight main ruling and opposition parties in BiH met in Brussels to discuss changes in the constitution, which is part of the DPA
hr Pregovori Albanije o Sporazumu o stabilizaciji i priključenju (SAA) s Brusselsom počeli su prije više od godinu dana, ali je napredak bio spor
en Albania 's negotiations on a Stabilisation and Association Agreement (SAA) with Brussels began more than a year ago, but progress has been slow
hr " Sa stalnom osudom bosanske države, blokiranjem središnjih državnih institucija, negiranjem genocida i unatoč presudama izrečenim na međunarodnom sudu u Haagu, Dodik napada temelje Daytonskog sporazuma, na koji se konstantno poziva ", kazao je Dizdarević neovisnom BiH listu Dani
en " With the constant denunciation of the Bosnian state, the blocking of central state institutions, the denial of the genocide in the face of verdicts carried out at the international court in The Hague, Dodik is attacking the foundation of the Dayton Agreement, which he constantly calls on, " Dizdarevic told BiH independent magazine Dani
hr Arbitražni sporazum potpisan početkom studenog vratio je Hrvatsku na kolosijek u procesu pridruživanja
en An arbitration agreement signed in early November put Croatia back on track in the accession process
hr Puna suradnja s ICTY- em nije samo obveza Srbije kao članice UN; to je također ključan uvjet za potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i priključenju (SAA) s EU, dok teži članstvu u Uniji
en Full co-operation with the ICTY is not only a UN member obligation for Serbia; it is also a key condition for the signing of its Stabilisation and Association Agreement (SAA) with the EU as it pursues Union membership
hr Kao prosvjed... odobrenju ovog Sporazuma... koji može samo potkopati...Republiku
en As a protest...... against the ratification of this treaty...... which can only subvert...... the Republic
hr Jesi li pročitao sporazum?
en Have you read this treaty?
hr Urednik Vjerske informativne agencije Živica Tucić izjavio je za SETimes kako je problem vjerojatno u tome što Beograd nije u dovoljnoj mjeri sudjelovao u stvaranju sporazuma
en Religious Information Agency editor Zivica Tucic told SETimes that the problem was probably that Belgrade was not sufficiently involved in the forming of the agreement
hr Srbijanski premijer Zoran Živković izjavio je da se nastavljaju kontakti s američkom administracijom, unatoč privremenoj odluci Srbije i Crne Gore o nepotpisivanju bilateralnog sporazuma sa Sjedinjenim Državama u svezi Međunarodnog kaznenog suda (ICC
en Serbian Prime Minister Zoran Zivkovic said contacts with the US administration are continuing, following Serbia-Montenegro 's provisional decision not to sign a bilateral agreement with the United States concerning the International Criminal Court (ICC
hr " Kada sporazum stupi na snagu, građani susjednih zemalja mogu boraviti u susjednoj zemlji do ‧ dana tijekom šest mjeseci ", priopćeno je na službenoj internetskoj stranici turskog ministarstva vanjskih poslova
en " When the agreement comes into power, the citizens of the neighbouring countries can spend up to ‧ days during every ‧ days, " says the Turkish foreign ministry 's official web site
hr Lajčak se složio s političarima bosanskih Srba koji su povezali Tihićevu promjenu stajališta o sporazumu o reformi policije sa sadašnjim sukobom između SDA i Stranke za BiH (SBiH), druge vodeće bošnjačke stranke u vladajućoj koaliciji Federacije BiH
en Lajcak agreed with Bosnian Serb politicians who linked Tihic 's backtracking on the police reform agreement to an ongoing row between the SDA and the Party for BiH (SBiH), the other main Bosniak party within the Federation of BiH 's ruling coalition
hr Kako bi dobila zeleno svjetlo EU za razgovore, Turska je u srpnju ‧ godine potpisala protokol kojim se njezin carinski sporazum s Unijom proširuje na deset zemalja koje su se priključile bloku u svibnju ‧ godine, među kojima se nalazi i Cipar
en To get the EU 's green light for its talks, Turkey signed a protocol in July ‧ extending its customs agreement with the Union to the ten countries that joined the bloc in May ‧ including Cyprus
hr Umjesto toga, trebali bi naglašavati demokratski pristup rješavanju problema, što smo već i dokazali potpisivanjem Okvirnog sporazuma i njegovom ugradnjom u ustav i zakone
en Instead, they emphasise the democratic approach to solving problems, which we have already proved by signing the Framework Agreement and having it implemented in the constitution and laws
hr Zato kandidatura prije svega ovisi o postizanju sporazuma o regionalnom predstavljanju Prištine
en That is why the candidacy foremost depends on reaching agreement on the regional representation of Pristina
hr Sporazum o sigurnosti i suradnji obuhvaća dva područja-- međunarodno vojno obrazovanje i vanjsko financiranje vojske
en The Security and Co-operation Agreement covers two areas-- international military education and foreign military financing
hr Kako bi olakšalo stvari institucijama, ministarstvo prosvjete potpisalo je prošlog tjedna sporazume s nekoliko općina na Kosovu o pružanju financijske autonomije školama
en To make things easier for the institutions, the education ministry signed agreements last week with several municipalities in Kosovo to offer schools financial autonomy
hr Irska je ‧ lipnja na referendumu izglasala " ne " sporazumu s ‧ % prema ‧ %-- što je bitno veća margina od očekivane. EU je time ušla u novo krizno razdoblje
en On June ‧ th, EU member Ireland voted " no " on the treaty ‧ % to ‧ %-- a much wider margin than had been expected-- plunging the EU into a new crisis
Stranica 1. Pronađeno 6186 rečenice podudaranje izraz sporazum.Pronađeno u 0,89 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.