Prijevodi u engleski:

  • pork products   

Primjer rečenice s "suhomesnati proizvodi", prijevod memorije

add example
hr Stalni sustavi kontrole kvalitete jamče vrhunsko meso i mlijeko s beljskih farmi od kojih nastaju poznati proizvodi prehrambene industrije Belja ( brašno , si revi , suhomesnati proizvodi , vino ) čime postižemo sljedivost proizvodnje od polja do Vašeg stola .
en Constant quality control systems guarantee top quality meat and milk from the farms of Belje , used to make well-known products of Belje food industry ( flour , cheeses , cured meat products , wine ) , which is how we accomplish traceability of products from the field to your table .
hr Tu se degustiraju vina , rakije , sirevi ili suhomesnati proizvodi .
en Here wine , grappa , cheese and cured meats can be tasted .
hr Doduše, veterinarska služba BiH pokušava dobiti izvozne dozvole za mliječne proizvode, med i piletinu, kao i za neke dugotrajne suhomesnate proizvode
en The BiH veterinary office, though, is trying to obtain export permits for dairy products, honey and chicken, as well as for some non-perishable red-meat products
hr Oni su vrlo česta namirnica koja se konzumira sama ili kao prilog , obično uz suhomesnate proizvode uz dodatak vrhnja , crvene mljevene paprike , češnjaka te drugog povrća i namirnica .
en They are very often on the menu either as a separate meal or as a side-dish , usually with smoked and cured meats and with cream , red paprika , garlic or other vegetables or food .
hr Danas je brand Pivac sinonim za vrhunske suhomesnate delicije što ih predvode pršut , panceta i kraški vrat .
en Today Pivac is a brand and has become the byword for high-quality smoked and cured meats with prosciutto , pancetta and Karstic neck blazing the trail .
hr Grčka bi se mogla sučeliti s oštrim financijskim kaznama od strane EU zbog neuspjeha u obuzdavanju svojeg proračunskog manjka, koji je premašio ‧ posto bruto društvenog proizvoda (BDP) što je limit za zemlje eurozone
en Greece could face stiff financial penalties from the EU for its failure to rein in its budget deficit, which exceeds the ‧ per cent of GDP limit for the countries in the eurozone
hr Uz zdravstvenu ispravnost i vrhunsku kvalitetu proizvoda , temelj politike upravljanja kvalitetom i sigurnošću hrane je zadovoljstvo potrošača , a ispunjavanje zahtjeva i očekivanja potrošača naš je imperativ .
en In addition to safe food and top quality products , our quality management system is based on consumer satisfaction , while satisfying consumer wishes and expectations is our priority .
hr Upoznat ćemo mehanizme koji se rabe ne bi li učinili proizvod koji reklamiraju poželj nijim , upozoriti na odnose moći , demografske obrasce , osvrnuti se na model društva permisivnog obilja , upozoriti na pozadinski sustav vrijednosti , posljedice koje iz toga proizlaze i apsurde koje možemo susresti .
en Mechanisms used to make public perceive certain product as more desirable will be displayed , power relations , demographic patterns will be showed and we will warn of permissive society model and implicit values it holds , implications that follows and absurdities we can encounter .
hr Ljevaonica ima višedesetljetnu tradiciju u izradi ventilskog programa gdje se proizvode razni tipovi ventila od nekoliko kilograma do 6 tona netto težine .
en Foundry has a several decades long tradition of producing valves and castings from that program , where products are various types of valves from a few kilograms to 6 tons net weight .
hr godini za ‧ posto prehrambenih proizvoda utvrđeno je da nisu u skladu sa sigurnosnim standardima
en In ‧ % of food items were found noncompliant with safety standards
hr Ovo poslovno op redjeljenje ne uključuje samo proizvodne procese , poput Eco- Roce , nego također uključuje i razvoj novih proizvoda koji pridonose uštedi vode kao što je W+W .
en This business commitment not only involves manufacturing processes , such as Eco-Roca , but also the development of new products which contribute to water saving such as W+W .
hr Neprestano dizanje nivoa kvalitete naših proizvoda jedna je od naših glavnih odlika i po tome nas cijene naši kupci .
en Constant rising of quality levels of our products is one of our main characteristics , and as such is recognized by our customers .
hr " Važno je da albanske kompanije razumiju koliko je za njihov rad važna standardizacija njihovih proizvoda
en " It is important that the Albanian companies understand how important for their activity is the standardisation of their products
hr Naše iskustvo , fleksibilnost i geografski položaj omogućuju nam da ponudimo proizvod vrhunske kvalitete te brzu i stručnu uslugu u skladu s potrebama klijenta .
en Our experience , flexibility and geographical location give us capability to offer top quality product as well as timely and professional service adapted to the requirements of our clients .
hr Bugarska je tradicionalno prisutna u poslovima u Libiji, a posebice u građevinarstvu, infrastrukturi i trgovini poljoprivrednim proizvodima
en Bulgaria has a traditional presence in Libya 's business, particularly in construction, infrastructure and trade in agricultural products
hr Uključenjem u projekte benefiti su obostrani , hrvatski partneri potiču razvoj i stječu reference , a strani partner proširuje bazu suradnika te se stvara zajednički konkurentan proizvod za plasman na nova tržišta .
en With becoming a part of the project , benefits are guaranteed for both parties : Croatian partners encourage development and acquir e references , and foreign partner expands the data base of co-operators . The result is a shared competitive product , ready to be introduced to new markets .
hr Naše glavno načelo je pouzdana usluga korisnicima i visokokvalitetni proizvodi .
en Our main principles are reliable customer service and high-quality products .
hr Obitelji se okupljaju pripremati različite proizvode, uključujući brojne vrste paprika
en Families gather to prepare various products, including many types of peppers
hr Više o proizvodima možete saznati na stranicama proizvoda .
en You can find out more about the products on the products page .
hr Vrhunska vina otoka Hvara dobivaju se od plavca malog sa strmih južnih obronaka Hvara , a kvalitetna vina proizvode se od grožđa uzgojenoga na središnjem uzdužnom grebenu , na oko pet stotina metara nadmorske visine , kao i na sjevernom dijelu otoka .
en Top-quality wines of the island of Hvar are produced from the Plavac Mali variety grown on the steep southern slopes of the island . Quality wines are produced from grapes grown on the central longitudinal ridge , at an altitude of about 500 meters above sea level and on the northern part of the island .
hr Kao slobodan i jedinstven glazbeni proizvod, klasični jazz nije vezan za bilo koje kulturne ili zemljopisne granice
en As a free and unique musical product, classical jazz is not bound by any cultural or geographical borders
hr Uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001 , u koji je integriran HACCP sustav , unaprijeđena je cjelokupna organizacija rada , kakvoća proizvoda i usluga te kontrola zdravstvene i higijenske ispravnosti hrane .
en With the introduction of the ISO 9001 quality management system , which is a part of the HACCP system , the entire work organization has been improved , as well as the product and service quality and the health and hygienic food safety control .
hr Elcon prehrambeni proizvodi je upisan u Upisnik odobrenih objekata u kategoriji industrijskih- izvoznih pod veterinarskim brojem " 628 " .
en The Elcon nutritional products have been registered in the Register of the approven objects in the category of the industrial export products under the veterinary No. " 628 " .
hr Prema priopćenju Fonda, koje je prenijela rumunjska tiskovna agencija Mediafax, uvođenje paušalnog poreza na prihode u siječnju ove godine, kojim je zamijenjen porez na poslovne prihode u visini ‧ posto i progresivan porez od ‧ do ‧ posto na osobne prihode, dovelo je do gubitka prihoda države od oko ‧ posto bruto društvenog proizvoda (BDP
en According to a Fund statement, quoted by the Romanian news agency Mediafax, the introduction in January of a flat ‧ per cent income tax, which replaced a ‧ per cent business income tax and a progressive ‧ per cent to ‧ per cent personal income tax, has led to a revenue loss of about ‧ per cent of GDP
hr S obzirom da nema posrednika , ostvarujete izravan pristup našem sveobuhvatnom znanju o proizvodu , upotpunjenom učinkovitim putevima komunikacije .
en Since there are no third parties involved , you have access to our comprehensive product knowledge coupled with efficient communication paths .
Stranica 1. Pronađeno 3215 rečenice podudaranje izraz suhomesnati proizvodi.Pronađeno u 0,951 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.